Uppmärksammar patienter med tvångssyndrom

Tvångssyndrom och relaterade tillstånd är vanligare än många andra psykiska störningar, men har länge negligerats av både forskning och psykiatrisk vård. David Mataix-Cols, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, vill ändra på det.

Professor David Mataix-Cols. Foto: Stefan Zimmerman

David Mataix-Cols forskar om tvångssyndrom och relaterade till­stånd. I denna samlingsbeteckning ingår tvångstankar och tvångs­handlingar av sinsemellan mycket olika slag, såsom dysmorfofobi (upplevda avvikelser i det egna utseendet), patologiskt samlande (eng: hoarding disorder), trichotillomani och dermatillomani (att upprepat rycka bort hår respektive påfresta sin hud så att kompli­kationer uppstår) samt tics, till exempel vid Tourettes syndrom.

– Dessa tillstånd är allvarliga och betydligt vanligare än till ex­empelvis schizofreni eller autism. Ändå är det först relativt nyligen som vård och forskning fått upp ögonen för den här patientgrup­pen, säger David Mataix-Cols. De gör inte mycket väsen av sig, men deras lidande är ofta stort.

David Mataix-Cols forskar såväl om sjukdomarnas orsak och uttryck som hur de kan behandlas. Ett av hans mest distinkta avtryck är att han skiljt ut patologiskt samlande som en egen sjukdom. I inflytelserika manualer som DSM-5 och kommande ICD11 utgör patologiskt samlande nu en separat diagnos, på grund av Mataix-Cols forskning.

– Dessa patienter passade dåligt in under diagnosen tvångs­syndrom, så förändringen är bra. Inte minst ser deras behov av behandling mycket annorlunda ut.

David Mataix-Cols kommer närmast från en professur vid Institute of Psychiatry och Maudsley Hospital, London. Flytten till Sverige och KI öppnar nya forskningsmöjligheter, menar han.

– Här kan man utföra forskning som andra bara drömmer om. Kvaliteten på patientregistren är ett skäl. Och så ser jag verkligen fram emot att inkludera internetbehandling i min forskning – det är Sverige världsledande på.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i "Från Cell till Samhälle" 2014.