Skip to main content

Uppmärksammar patienter med tvångssyndrom

Tvångssyndrom och relaterade tillstånd är vanligare än många andra psykiska störningar, men har länge negligerats av både forskning och psykiatrisk vård. David Mataix-Cols, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, vill ändra på det.

Professor David Mataix-Cols. Foto: Stefan Zimmerman

David Mataix-Cols forskar om tvångssyndrom och relaterade till­stånd. I denna samlingsbeteckning ingår tvångstankar och tvångs­handlingar av sinsemellan mycket olika slag, såsom dysmorfofobi (upplevda avvikelser i det egna utseendet), patologiskt samlande (eng: hoarding disorder), trichotillomani och dermatillomani (att upprepat rycka bort hår respektive påfresta sin hud så att kompli­kationer uppstår) samt tics, till exempel vid Tourettes syndrom.

– Dessa tillstånd är allvarliga och betydligt vanligare än till ex­empelvis schizofreni eller autism. Ändå är det först relativt nyligen som vård och forskning fått upp ögonen för den här patientgrup­pen, säger David Mataix-Cols. De gör inte mycket väsen av sig, men deras lidande är ofta stort.

David Mataix-Cols forskar såväl om sjukdomarnas orsak och uttryck som hur de kan behandlas. Ett av hans mest distinkta avtryck är att han skiljt ut patologiskt samlande som en egen sjukdom. I inflytelserika manualer som DSM-5 och kommande ICD11 utgör patologiskt samlande nu en separat diagnos, på grund av Mataix-Cols forskning.

– Dessa patienter passade dåligt in under diagnosen tvångs­syndrom, så förändringen är bra. Inte minst ser deras behov av behandling mycket annorlunda ut.

David Mataix-Cols kommer närmast från en professur vid Institute of Psychiatry och Maudsley Hospital, London. Flytten till Sverige och KI öppnar nya forskningsmöjligheter, menar han.

– Här kan man utföra forskning som andra bara drömmer om. Kvaliteten på patientregistren är ett skäl. Och så ser jag verkligen fram emot att inkludera internetbehandling i min forskning – det är Sverige världsledande på.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i "Från Cell till Samhälle" 2014.