Söker strategier för att minska spridningen av hiv

Globalt dör färre till följd av hiv, och något färre smittas, jämfört med för 10 år sedan. Samtidigt som flera av de värst drabbade länderna i södra och östra Afrika rapporterar framsteg, finns enskilda områden och befolkningsgrupper där situationen är sämre och antalet hivinfekterade ökar, eller har stabiliserats på oroväckande höga nivåer.

Professor Anna Ekéus Thorson. Foto: Ulf Sirborn

Läkemedel mot hiv kan förlänga livet avsevärt och samtidigt förebygga hiv-smitta.

– Ett stort kvarstående problem är dock att det är svårt att nå alla behövande i låg-och medelinkomstländer. Bara lite drygt hälften får behandling i de mest drabbade länderna säger Anna Ekéus Thorson, professor i global infektionsepidemiologi vid institutionen för folkhälsovetenskap.

Tillfället då en hiv-infektion diagnostiseras blir därför väldigt viktigt. Det är förutom en möjlighet att erbjuda vård, också en chans att erbjuda behandling och förebygga smitta.

– Vi har precis avslutat en studie där vi utvärderat hemtestning av hiv i en fattig del av Kwazulu-Natal i Sydafrika, där förekomsten av hiv är mycket hög. Vi erbjöd via dörrknackning testning och rådgivande samtal i hemmiljö. Det visade sig att det var fler som ville testa sig då, jämfört med dem som bara hade den vanliga testningen via sjukvårdsinrättning att tillgå.

I övriga delar av världen, till exempel i många länder i sydost-Asien, sker smittspridning av hiv framförallt i utsatta, så kallade nyckelgrupper. Män som har sex med män löper en relativt hög risk att smittas med hiv vid oskyddat samlag med en partner som bär på viruset.

I Vietnam har tidigare studier funnit att nästan var femte homosexuell man i Hanoi var hiv-infekterad.

– I våra intervjuer med män som har sex med män i Vietnam framkom att även om det inte finns någon diskrimerande lagstiftning, så upplever många av dessa män ett stort kulturellt stigma som förhindrar öppenhet och därmed tillgång till både information och prevention. Eftersom vi också har påvisat en hög grad av stigma associerad med hivprevention och behandling i vår tidigare forskning, så blir situationen extra svår, säger Anna Ekéus Thorson.

Komplex fråga

För att bättre kunna nå männen har forskargruppen utvecklat ett internetbaserat enkätsystem där studiedeltagarna rekryteras via sociala nätverk.

– Vi tror att möjligheten att besvara forskningsfrågor anonymt och i ensamhet framför en dator eller läsplatta ökar viljan att deltaga. Vi hoppas att de som inte skulle vilja besöka en studielokal som riktar sig till män som har sex med män på grund av stigma eller andra skäl, ändå kan tänka sig att besvara våra frågor.

– Resultaten från Vietnam visar på en stor risk för en extremhög spridningstakt av hiv bland männen i fråga. Mer än 1/3 av männen rapporterade riskbeteende under de senaste tre månaderna, och samtidigt var det väldigt få som någonsin testat sig för hiv.

I nästa steg planeras därför en interventionsstudie i Vietnam, med syfte att minska smittspridning av hiv samt att öka andelen män som har kunskap om sin hiv-status.

Vi vet att regelbunden behandling med antiretrovirala läkemedel mot hiv minskar nivåerna av viruset och därmed drastiskt ökar överlevnad och minskar smittspridning. Vi vet också att svaga hälsosystem fortfarande kämpar med andra stigmatiserade sjukdomar som kräver lång behandling, såsom tuberkulos. Att ordna och - med minskat bistånd - finansiera den kontinuerliga, livslånga behandlingen till alla behövande med hiv, blir därför ytterligare en stor framtida utmaning för sjukvården i de mest utsatta länderna, menar Anna Ekéus Thorson. Det är därför nödvändigt att det preventiva arbetet samtidigt fortsätter på andra sätt.

I en studie gjord i Sydafrika berättade de par som hiv-testat sig att de upplevde ett ömsesidigt negativt test som ett viktigt incitament för sexuell trohet. Däremot var situationen svårare i de fall då mannen testade positivt och kvinnan negativt. Kvinnorna berättade om upplevd maktlöshet och sexuellt tvång inom en relation de inte såg någon utväg från.

– Jag tycker dessa resultat på ett bra sätt illustrerar hur komplex frågan om prevention är. Det handlar om väldigt mycket mer än enbart kunskap och kondomer, och den är intimt sammanknippad med kvinnors ställning i samhället och deras möjligheter till utbildning, säger Anna Ekéus Thorson.

Publicerad i "Från Cell till Samhälle" 2013

Om forskningsämnet

Trots mångårig kunskap om hur de två globalt enskilt största infektionssjukdomarna, hiv och tbc, medicinskt kan förhindras, är det svårt att nå ut med relevanta åtgärder. Utmaningen är störst i låg- och medelinkomstländer.

Anna Ekéus Thorsons forskning fokuserar på epidemiologi och interventioner i södra Afrika och Vietnam, med inriktning mot utsatta befolkningsgrupper. Målet är att identifiera och överbrygga avstånd mellan kunskap och praktik som hindrar effektivt bekämpande av hiv och tbc.