Resistens mot antibiotika – den tysta epidemin

I och med att antibiotikaresistens har utvecklats till ett allt större globalt problem, minskar möjligheten att behandla och bota såväl livshotande infektioner som infektioner som obehandlade kan leda till allvarliga komplikationer.

Professor Cecilia Stålsby-Lundborg. Foto: Ulf Sirborn

– Vanliga orsaker till den ökande resistensproblematiken är felaktig antibiotikaanvändning, exempelvis för långa alternativt för korta kurer, felaktiga val av antibiotika samt att antibiotika används för felaktiga diagnoser, säger Cecilia Stålsby Lundborg, professor i internationell hälsa.

– Den här problematiken förekommer i alla länder, men är kanske särskilt uttalad i Asien.

Många länder har problem med att alltfler infektioner är orsakade av antibiotikaresistenta bakterier. Cecilia Stålsby Lundborgs forskning sker idag främst i Indien och Vietnam, men också i exempelvis Pakistan, Tanzania, Uganda och olika europeiska länder. I den indiska staden Ujjain har hennes forskargrupp analyserat antibiotikaanvändningen hos patienter samt resistens hos bakterier från både patienter och friska. Dessutom har analyser gjorts av antibiotikakoncentrationer och resistens hos bakterier i avloppsvattnet från sjukhus.

– Resistenssiffror mot vanliga antibiotika på 80 procent var inte ovanligt hos de bakterier vi isolerade från såväl sjuka som friska.

Hennes forskargrupp ska nu i samarbete med indiska forskare göra genetiska analyser av bakterier för att jämföra bakteriekloner från både friska och sjuka med bakterier från avloppsvattnet.

– Visar det sig att det rör sig om samma kloner, talar det för att det sker en spridning av bakterier mellan de här grupperna.

I ett område utanför Hanoi, Vietnam, har drygt 800 slumpmässigt utvalda friska barn under fem år ingått i en resistensstudie. Den visade att 52 procent av barnen var bärare av resistenta Streptococcus pneumoniae. Anmärkningsvärt är att 58 procent av de drygt 800 barnen hade använt antibiotika någon gång under de tre veckor som föregick undersökningen, säger Cecilia Stålsby Lundborg.

– Av de drygt 400 bakterieisolat vi analyserade var hela 95 procent resistenta mot åtminstone ett antibiotikum. I den situationen är det naturligtvis mycket svårt att hitta en effektiv behandling när det behövs.

Hon beskriver problemet med antibiotikaresistens som den tysta epidemin.

– Antibiotikaresistens skördar många offer, men nämns sällan som bidragande dödsorsak. I stället rapporteras sjukdomar som exempelvis lunginflammation, tuberkulos eller blodförgiftning; alla orsakade av bakterier, som i många fall är resistenta mot förstahandsläkemedel.

– Det är viktigt att man agerar nu, säger hon. Men det handlar inte om att stoppa resistensen, det går inte.

– Man måste i stället försöka minska ökningen. Vi arbetar med olika insatser för att försöka hitta vägar till en förbättrad antibiotikaanvändning.

Det kan handla om att ta fram lokalt anpassade behandlingsriktlinjer till sjukvårdspersonal eller att på olika sätt sprida kunskap bland allmänheten. En viktig, men ofta förbisedd, grupp är läkemedelsförsäljare, som kan vara alltifrån helt outbildade personer till apotekare med flerårig universitetsutbildning. Den senaste doktorsavhandlingen från forskargruppen tar upp läkemedelsförsäljarnas roll inom den afrikanska hälso- och sjukvården.

Missuppfattningar hos hälsopersonal

Sexuellt överförbara infektioner är ett vanligt och allvarligt problem, inte minst i många låginkomstländer. Infertilitet kan bli följden av obehandlade infektioner, vilket kan vara ett mycket stort socialt problem. I Vietnam har forskargruppen kartlagt förekomsten av olika infektioner, inklusive de sexuellt överförbara, hos gifta kvinnor. Förekomsten av sexuellt överförbara infektioner var glädjande nog relativt låg, säger Cecilia Stålsby Lundborg.

– Men även den allmänna kunskapen om dessa sjukdomar var låg hos såväl kvinnorna själva som sjukvårdspersonalen. En felaktig uppfattning som framkom i en kvalitativ studie var att syfilis och gonorré är senare stadier av gynekologiska infektioner.

Dessa skulle alltså ha sitt ursprung hos kvinnan, som sprider dem vidare till mannen. I själva verket kanske mannen fått infektionen via en tillfällig förbindelse och har därefter smittat sin fru.

– Det är en svår situation. Kvinnan är oskyldig, men blir stigmatiserad i hälsopersonalens ögon. Det är därför viktigt att man i samband med de allmänna insatser som görs i landet beaktar de missuppfattningar som finns liksom den bristande kunskapen.

Cecilia Stålsby Lundborg är Karolinska Institutets vetenskapliga koordinator inom folkhälsoområdet för samarbete med Indien. Hon koordinerar även KIs del av ett EU-finansierat utbytesprogram som involverar tolv europeiska universitet och åtta indiska.

Text: Eva Cederquist, publicerad i "Från Cell till Samhälle" 2009

Om forskningsämnet

Antibiotikaresistens är idag ett globalt problem. I exempelvis Asien är både antibiotikakonsumtion och resistens generellt högre än i många europeiska länder.

Vid analyser av avloppsvatten från indiska sjukhus har Cecilia Stålsby Lundborgs forskargrupp funnit höga antibiotikakoncentrationer och bakterier resistenta även mot antibiotika som används vid svårbehandlade infektioner.

I en studie över drygt 800 slumpmässigt valda friska vietnamesiska barn var 95 procent av isolerade bakterier resistenta mot minst ett antibiotikum.