Ortopediskt trauma och medicinsk pedagogik

Södersjukhuset är ett av de sjukhus i världen som gör flest höftoperationer. Varje år kommer det in cirka tusen patienter med höftfraktur, de flesta av dem är äldre. Särskilt drabbade är patienter med benskörhet, osteoporos. En enkel fallolycka leder ofta till bruten handled eller höftfraktur hos äldre. Många yngre skadas i trafiken.

Professor Sari Ponzer. Foto: Stefan Zimmerman

Professor Sari Ponzer är överläkare på ortopedkliniken och leder en forskargrupp som studerar ortopediska skador ur ett brett perspektiv. Forskningsområdet benämns oftast ortopedisk traumatologi.

– Vi har sett att vissa patienter upplever att de aldrig blir riktigt återställda trots att själva behandlingen är korrekt utförd. Det finns många andra faktorer i livet som påverkar hur vi mår. Det är därför viktigt att se till hela patienten och inte bara behandla skadan, säger Sari Ponzer.

Stöd ger bättre återhämtning

Hon har bland annat arbetat med att utveckla metoder för att finna faktorer som påverkar läkning och uppskattad hälsa och identifierat flera riskfaktorer som bidrar till sämre utfall. Hon har sedan gått vidare och studerat hur man genom olika typer av stödåtgärder kan förbättra rehabiliteringen för att ge patienten ökad livskvalitet. Just begreppet livskvalitet - och mer specifikt hälsorelaterad livskvalitet - är centralt i Sari Ponzers forskning. Hon har konsekvent arbetat på att lyfta fram det som ett mått på en lyckad ortopedkirurgisk behandling. Hon återkommer till hur viktigt det är att ge patienten en individualiserad behandling.

– Vi har studerat en rad olika faktorer som kan påverka läkningsprocessen. Den beror inte bara på skadans art utan det är också en kombination av sociala och emotionella faktorer som samverkar.

Vid exempelvis trafikskador har studierna visat att ett psykosocialt stöd i tidigt skede efter att skadan inträffat bidrar till en snabbare återhämtning. Det skedde genom att patienterna bland annat fick delta i fyra gruppträffar tillsammans med läkare, sjuksköterska och sjukgymnast. Där gick man igenom vad skadan innebär, hur man påverkas mentalt, om smärtupplevelse etcetera. När det gäller äldre patienter finns andra faktorer att ta hänsyn till som exempelvis kognitiv förmåga och näringstillstånd.

– En av de största riskfaktorerna att inte klara sig efter en höftoperation är om patientens kognitiva funktioner är nedsatta, säger Sari Ponzer.

Sari Ponzers forskargrupp har gjort flera studier av olika operationsmetoder vid höftfraktur där de jämfört olika typer av proteser och andra metoder för att komma fram till vilket alternativ som är bäst, beroende på frakturtyp och patientens tillstånd för övrigt. Valet av operationsmetod beror på vilken typ av höftfraktur det rör sig om och i hög grad på patientens ålder, kognitiva funktioner och funktionskrav. Sari Ponzer återkommer till det hon sätter i första rummet - att återställa patientens livskvalitet.

Pedagogiska insatser

Vid sidan av forskningen inom ortopedisk traumatologi är intresset för utbildning en viktig drivkraft. Sari Ponzer vill utveckla det hon kallar klinisk medicinsk pedagogisk forskning - hur man kan vidareutveckla den kliniska utbildningen. Hon har varit en av initiativtagarna till de kliniska utbildningsavdelningar, (KUA), som finns på flera sjukhus. En bärande idé är att studenter från olika program – blivande läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter – ska tränas i att arbeta tillsammans, kunna ta vara på varandras kompetenser och känna till varandras styrkor och begränsningar.

Sari Ponzers engagemang i fråga om utbildning och undervisning är stort. Hon var under många år handledare och lärare för läkarstudenter. Sari Ponzer har bland annat lett arbetet med att ta fram en ny utbildningsplan för läkarprogrammet. Det nya programmet startade hösten 2007 och innebar en modernisering av utbildningen baserad på befintlig evidens inom medicinsk pedagogik.

Sari Ponzer har prisats för sina pedagogiska insatser, bland annat genom att 2003 tilldelas Karolinska Institutets pedagogiska pris. Ett viktigt mål, säger hon, är att KI ska bli ett medicinskt universitet som verkligen satsar på studenter, de är framtiden.

Text: Ann-Marie Dock, publicerad i "Från Cell till Samhälle" 2007

Om forskningsämnet

Sari Ponzer och hennes forskargrupp inom ortopedisk traumatologi bedriver studier som syftar till att förbättra vården av patienter med skador och sjukdomar i rörelseapparaten. Främsta fokus ligger på patienter med osteoporosrelaterade frakturer men gruppen arbetar även med ett antal kliniska och epidemiologiska studier avseende patienter med korsbandskador, infektioner efter kirurgi och psykosociala faktorers betydelse för återhämtning efter en skada. Hon har varit huvudhandledare för fem doktorander och bihandledare för nio doktorander fram till disputation.

Under de senare åren har Sari Ponzer startat även en forskargrupp inom medicinsk pedagogik med fokus på interprofessionell utbildning, betydelsen av mentorskap för studenter i deras professionella utveckling samt hur studenter lär sig och hur deras lärande bäst kan stödjas inom den kliniska verksamheten.