Om KI Research Incubator (KIRI)

KI Research Incubator (KIRI) har skapats av Kommittén för forskning (KF) för att möta ambitionen i Strategi 2030 om att KI skall vara ett banbrytande universitet.

Meeting
Foto: GettyImages.

Bakgrund

Enligt KI:s Strategi 2030 ska universitetet närma sig år 2030 som ett banbrytande, samverkande och globalt universitet. Yngre forskare ska ges mycket goda förutsättningar för att kunna utveckla sina talanger och nå sina målsättningar. Då ges möjligheten att tänka nytt och bryta ny mark.                 

Under 2020 gjorde en arbetsgrupp vid Kommittén för forskning en förstudie för att ta reda på vilka insatser som bäst kan stimulera nydanande forskning. Arbetsgruppen kom fram till att en ny forskningsmiljö behöver etableras för att kunna ge yngre forskare förutsättningar till att tänka nytt och bryta ny mark. Grunden för den ska vara att sammanföra forskare från olika vetenskapliga områden och discipliner som har en unik spetskompetens med ambitionen att driva fram nya genombrott. Genom en sådan miljö skapas förutsättningar för banbrytande upptäcker som kan möta de stora behov som finns medicin och hälsa för framtidens sjukvård. Resultatet från arbetet realiseras nu genom KI Research Incubator (KIRI) – en ny miljö för samarbeten, tvärvetenskap och interaktion.

Etablering av KI Research Incubator (KIRI)

KI lanserar nu en virtuell forskningsinkubator där en ny generation forskare kan samarbeta och utveckla gemensamma tvärvetenskapliga forskningsprojekt i en unik tvärvetenskaplig miljö.

Målgrupp och medlemmar

Målgruppen utgörs av främst av yngre forskare som befinner sig i början av karriären. Kärnan i forskningsinkubatorn är medlemmarna, de s.k. KIRI-Fellows. För de forskare som antas som KIRI-Fellows erbjuds både möjlighet att ta del av aktiviteter samt att söka finansiering av tvärvetenskapliga samarbetsprojekt mellan 2 forskare. Forskningsprojekten, som ska vara av nydanande karaktär, erhåller genom KIRI finansiering för en gemensam postdoc under 2 år.

Nätverk och samarbetsplattform

KIRI har formen av ett nätverk där medlemmarna utgörs av KIRI-Fellows.

Medlemskap i KIRI

 • Medlemskap: 4 år, beviljas genom ett ansökningsförfarande
 • Antal medlemsplatser i KIRI: max 32 platser för 2022 (antalet kommer att öka under kommande år) och söks i konkurrens
 • Krav för att kunna söka:
  • uppfylla ställda kriterier
  • motivationsbrev

Nya medlemmar antas årligen genom utlysning riktade till definierade målgrupper (se Kriterier för medlemskap).

Kriterier för att bli medlem

Medlemmarna i Forskningsinkubatorn (KIRI-Fellows), ska främst utgöras av yngre forskare som är anställda vid Karolinska Institutet. För att kunna söka medlemskap som KIRI Fellow under 2022 krävs att forskaren dessutom uppfyller något av följande kriterier:

 • Har tilldelats tjänst som biträdande lektor på KI under åren 2019 eller 2020, centralt finansierade från KI (genom den s.k. karriärtrappan).
 • Har beviljats medel för ”förlängning av forskare” (två-års förlängning av tidigare FoAss) under 2019 eller 2020, centralt finansierade från KI (genom den s.k. karriärtrappan).
 • Har beviljats ”konsolideringsbidrag” under 2019 eller 2020, centralt finansierade från KI (genom den s.k. karriärtrappan).
 • Har beviljats medel som kliniska forskare eller högre kliniska forskare (finansierade genom Forskningsrådets ALF-medel) under 2019 eller 2020.
 • Har beviljats konkurrensutsatta medel under 2019 eller 2020, såsom ERC-anslag, Wallenberg Academic Fellow (WAF), SSF Framtidens forskningsledare (FFL), SSMF:s Stora anslag, DDLS Fellow, SciLifeLab Fellow, eller konsolideringsbidrag från Vetenskapsrådet.

Inbjudan till att söka medlemskap skickas personligen till de som uppfyller kriterierna. Medlemskap är tidsbegränsat till 4 år, nya medlemmar antas en gång per år.

KIRI-Associates

Forskare som inte beviljas medlemskap men som ändå är intresserade av nyskapande och nydanande forskningsprojekt av tvärvetenskaplig karaktär har möjlighet att knytas till forskningsinkubatorn som s.k. KIRI-Associates.

Finansiering av tvärvetenskapliga forskningsprojekt

För att ge medlemmarna i KIRI möjligheter och incitament att samarbeta i tvärdisciplinära forskningsprojekt kommer medlemmar att tillsammans kunna söka finansiering för en postdoc för ett gemensamt tvärvetenskapligt projekt. Medlen utlyses i konkurrens för finansiering av en gemensam postdoc i 2 år. Detta ska leda till nya interaktioner och stödja banbrytande tvärvetenskaplig forskning. 

Medlemsaktiviteter

KIRI kommer att arrangera aktiviteter för att stimulera, inspirera och entusiasmera till nydanande tvärvetenskaplig forskning och samarbeten. En del aktiviteter kommer endast vända sig till KIRI-Fellows, medan andra kommer att vara öppna för en bredare målgrupp, t.ex. KIRI-Associates eller alla forskare på KI.

Styrgrupp

För styrning av forskningsinkubatorn finns en styrgrupp utsedd av kommittén för forskning.

 • Vice rektor för forskning och ordförande i KF Martin Bergö
 • Vice ordförande i KF - Catarina Almqvist Malmros
 • KF-ledamot - Konstantinos Meletis
 • KF-ledamot - Caroline Graff
 • KF-ledamot - Anna Krook
 • Junior Faculty representant - Shireen Sindi

Kontakt

Funktionsmail: KIRI@ki.se

Marcela Franco

Projektledare
0852486426