Malaria – en sjukdom som följt människan under evolutionen

Det lilla öriket Vanuatu i Oceanien består av 83 öar med en sammanlagd befolkning på cirka 240 000 personer. Människorna har länge levt isolerade eftersom kontakten mellan öarna varit mycket begränsad. Det innebär att det finns 120 språkgrupper, även om det också förekommer ett allmänt språk, förklarar Akira Kaneko, professor i global hälsa vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi.

Professor Akira Kaneko. Foto: Stefan Zimmerman

– Öar fungerar som idealiska isolerade områden för interventionsstudier kring sjukdomar som malaria.

Hans forskargrupp lyckades 1991 utrota malaria helt på ön Aneityum i Vanuatu, där cirka 30 procent av befolkningen bar på malariaparasiten. Det framgångsrika konceptet byggde på massdistribution av malarialäkemedel, en behandlingstid på nio veckor samt distribution av myggnät indränkta med säkra insekticider. En förutsättning för resultatet var stödet från viktiga samhällsrepresentanter.

– Vårt syfte var inte att behandla varenda sjuk person utan att försöka utrota malarian på ön. Det var ett slags experiment och vi lyckades. Bara några år dessförinnan trodde många att det var omöjligt att utrota sjukdomen.

Han menar att det är viktigt att studera hur immunsystemet ändrar sig efter att malaria har försvunnit. 2002 drabbades ön av ett mindre utbrott av malaria, men eftersom forskargruppen kunde agera snabbt, försvann sjukdomen på nytt. Sedan dess har malaria inte återkommit på Aneityum. Akira Kaneko bedriver fortfarande malariaforskning i Vanuatu liksom numera även i Kenya. Gruppen ska försöka överföra de framgångsrika strategierna mot malaria från ön Aneityum till några öar i Victoriasjön, där människorna lever mycket isolerat.

Det aktuella området i Kenya ligger inom tropiska Afrika, där malaria fortfarande är ett betydande problem. Malariamyggan i Afrika ger en mer allvarlig form av sjukdomen och det är svårare att bli immun. Det finns även problem med resistens hos parasiten.

– Malariaprevalensen i Afrika har minskat allmänt tack vare tidigare insatser. Men i vissa områden runt Victoriasjön är den fortfarande hög, och vi vet inte varför, säger Akira Kaneko.

Kanske är följsamheten bristande vad gäller ordinationen av läkemedel. Följsamhet är mycket viktigt om det ska gå att få bukt med malaria.

Malarians spridningsvågor

Det läkemedel som på 1960-talet utvecklades mot malaria med stöd av den kinesiska regeringen, artemisinin, är fortfarande det viktigaste läkemedlet mot sjukdomen.

– Men eftersom parasiten blivit resistent på vissa håll, måste vi använda en ny artemisininbaserad kombinationsbehandling och vill också testa effekten av nya sorters läkemedel mot malaria.

Det är svårt att utveckla vaccin mot malaria på grund av att mygga och människa har anpassats till varandra under evolutionens gång Samtidigt pågår internationell forskning på området; för närvarande en klinisk fas III-studie.

Det var i det här området i tropiska Centralafrika som de första människorna uppkom för cirka 150 000 år sedan.

– Även malariaparasiten uppkom i Afrika, sannolikt nära Victoriasjön. När människorna sedan vandrade österut var de redan infekterade av malaria, förklarar Akira Kaneko.

Den tidiga människans väg från Afrika österut via Madagaskar, Sydostasien och ögruppen Melanesien beläggs av data från såväl antropologer som lingvistiker. Data som bland annat visat att lapitafolket, som befolkade Vanuatu för cirka 4000 år sedan, talade ett språk som tillhörde samma språkfamilj som språket på Madagaskar.

Det finns även genetiska likheter mellan befolkningarna på Vanuatu och Madagaskar i form av ett specifikt mitokondrie-DNA.

Akira Kaneko säger att dessa forskningsfynd också förklarar malarians spridningsvägar till Oceaniens övärld. Det har lett till ökad kunskap om hur människan och malariamyggan/parasiten följt varandra i samevolution över tid.

– Spridningen av malaria stoppade på Vanuatus östra sida, vilket innebär att sjukdomen varken finns i Polynesien, Tahiti eller Fidji. Här saknas malariavektorer som kan överföra sjukdomen.

Möjligt att eliminera malaria

Malaria är en sjukdom starkt associerad till fattigdom. Det är därför angeläget att försöka förbättra de socioekonomiska faktorerna i områden där sjukdomen härjar.

Akira Kaneko menar att går att eliminera malaria i isolerade områden, förutsatt att samhället bidrar med läkemedel och myggnät och att befintliga hållbarhetssystem följs.

Samhällsstrukturen för att bekämpa malaria är viktig och skiljer sig delvis åt mellan Centralafrika och Vanuatu, förklarar han.

– I Afrika finns skillnader mellan rika och fattiga som saknas i Vanuatu, där alla är fattiga. Vi samarbetar bland annat med sociologer på båda platserna.

Text: Eva Cederquist. Publicerad i "Från Cell till samhälle" 2012

Om forskningsämnet

Malaria orsakas av encelliga organismer, som tillhör släktet Plasmodium. Det är främst arten P. falciparum som orsakar malaria hos människan, och det är också den art som orsakar flest dödsfall. Ofta är den motståndskraftig mot de läkemedel som finns.

Akira Kanekos forskning är inriktad mot malariaprevention på öar, och bygger på hans erfarenheter inom nationella malariakontrollprogram i Indonesien respektive i Vanuatu. Hans framgångsrika strategier prövas nu mot malaria i Kenya.