Livsstilen och infektioner viktiga vid cancerutveckling

Elisabete Weiderpass som är professor i medicinsk epidemiologi forskar framförallt inom områdena livsstil och hälsa, infektioner, arbetsrelaterad hälsa och cancerutveckling. Tyngdpunkten ligger på det senare området; cirka 80 procent av hennes forskning rör förebyggandet av cancer.

Professor Elisabete Weiderpass. Foto: Bildmakarna

– Rökning, alkoholkonsumtion, kost, motion, användning av hormoner, exponering för ultraviolett UV-strålning från solen respektive från artificiella källor som solarier, samt exponering för olika kemiska substanser i arbetslivet har alla oerhört stor betydelse för hälsan och utvecklandet av cancer, säger hon.

Dessutom orsakar olika infektioner, inklusive virusinfektioner som HIV, Epstein Barrvirus (EBV), humant papillom-virus (HPV) och hepatit B- respektive C-virus, åtminstone 20 procent av all cancer i världen. Elisabete Weiderpass forskar kring virusformerna HIV, EBV och HPV.

HIV orsakar ett flertal cancersjukdomar som bland annat Kaposis sarkom, non-Hodgkins lymfom, Hodgkins lymfom, och livmoderhalscancer, ändtarmscancer och konjunktiv cancer, som drabbar ögat. EBV orsakar bland annat tumörsjukdomen Burkitt's lymfom. HPV orsakar också ett flertal cancerformer som exempelvis livmoderhalscancer, cancer i olika underlivsorgan respektive i munhåla och svalg samt konjunktiv cancer.

Inom ramen för den forskning hon bedriver i Norge studerar Elisabete Weiderpass för närvarande hur vaccinationen mot HPV har påverkat förekomsten av livmoderhalscancer.

– Om de livsstilsfaktorer som orsakar cancer kunde kontrolleras, alternativt elimineras när det gäller tobak, och infektioner som orsakar cancer förebyggas genom vaccination eller åtgärder som förhindrar överföring, skulle nästan hälften av alla cancerformer i världen försvinna, säger hon.

Epidemiologisk studie visar kvinnors risker

I en stor svensk-norsk studie om livsstil bland kvinnor forskar Elisabete Weiderpass kring sambandet mellan livsstil och fysisk och psykisk hälsa hos 50 000 svenska respektive 150 000 norska kvinnor. Studien, som pågått sedan början av 1990-talet, heter "Kvinnors Livsstil och Hälsa" i Sverige och "Kvinnor og Kreft" i Norge.

Kvinnorna har fått fylla i ett formulär där de svarat på frågor om bland annat kosthållning, alkoholkonsumtion, arbetsuppgifter och eventuell hormonbehandling. Dessa uppgifter har sedan koordinerats med olika registeruppgifter för kartläggande av vilka faktorer som kan associeras till olika kardiovaskulära sjukdomar, psykiska tillstånd och cancer.

Denna studie, liksom flera andra av Elisabete Weiderpass studier, har visat att solande i solarier ger upphov till malignt melanom, respektive att användning av p-piller dramatiskt minskar risken för ovarialcancer. Riskminskningen för denna cancersjukdom är linjär, ju längre tids intag av p-piller desto mindre blir risken, förklarar hon.

Hormonbehandling med östrogen ökar i stället risken för ovarialcancer och endometrial cancer, det vill säga cancer i livmodern. Kombineras östrogen med progesteron kan det leda till ökad risk för bröstcancer och ovarialcancer.

Elisabete Weiderpass forskar även kring arbetsrelaterad cancer, bland annat i en studie som kartlägger andelen arbetsrelaterade cancerfall i de nordiska länderna och de bakomliggande orsakerna.

Förebyggande faktorer

Ett annat forskningsspår är faktorer för god hälsa i allmänhet. All motion som ökar hjärtats rytm respektive förebyggande av övervikt och fetma är två mycket viktiga faktorer för såväl fysisk som psykisk hälsa samt för ett långt och hälsosamt liv, menar Elisabete Weiderpass.

Det har framför allt betydelse för att förebygga cancer och hjärt-kärlsjukdom. Hon är huvudansvarig forskare i en ny finsk studie som Samfundet Folkhälsan i Helsingfors initierat och som handlar om hälsan bland 11-åriga barn och deras föräldrar. Studien kommer att undersöka olika orsaker till hälsa och startar med studier kring obesitas, bulimi, anorexi respektive psykisk sjukdom.

– Vi har nyligen börjat rekrytera personer till studien och hoppas sammanlagt få ihop cirka 40 000 barn. Förhoppningsvis kan vi sedan följa upp dem under hela livet. Vi vill studera om det finns ett samband mellan genetisk predisposition och olika livsstilsfaktorer.

Studien görs i samarbete mellan Samfundet Folkhälsan, Karolinska Institutet och flera internationella samarbetspartners.

Elisabete Weiderpass har tidigare forskat och undervisat mycket internationellt inom olika projekt i flera länder i såväl Europa, Latin- och Nordamerika, som Afrika och Asien. För närvarande deltar hon i diskussioner på KI:s institution för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) om eventuella kurser i cancerepidemiologi på doktorandnivå.

Text: Eva Cederquist, publicerad i "Från Cell till Samhälle" 2011.

Om forskningsämnet

Åtminstone 45 procent av all cancer i världen skulle kunna förebyggas genom en förändrad livsstil inom bland annat områdena rökning, alkoholkonsumtion, kost, fetma och bristande fysisk aktivitet samt förebyggandet av infektioner som exempelvis HIV, EBV och HPV.

Elisabete Weiderpass forskning studerar riskfaktorer för dålig hälsa i allmänhet och cancer i synnerhet och hur dessa kan påverkas. Sådana faktorer inkluderar förutom livsstil och infektioner också dessa faktorers interaktion med den individuella genetiken.