Kriterier för att bli KIRI-Fellow

Medlemmar ska främst utgöras av yngre forskare som är anknutna på KI.

Forskaren ska uppfylla något av följande kriterier för att kunna söka KIRI-medlemskap:

  • Har tilldelats tjänst som biträdande lektor på KI under åren 2019 eller 2020, centralt finansierade från KI (genom den s.k. karriärtrappan).
  • Har beviljats medel för ”förlängning av forskare” (två-års förlängning av tidigare FoAss) under 2019 eller 2020, centralt finansierade från KI (genom den s.k. karriärtrappan).
  • Har beviljats ”konsolideringsbidrag” under 2019 eller 2020, centralt finansierade från KI (genom den s.k. karriärtrappan).
  • Har beviljats medel som kliniska forskare eller högre kliniska forskare (finansierade genom Forskningsrådets ALF-medel) under 2019 eller 2020.
  • Har beviljats konkurrensutsatta medel under 2019 eller 2020, såsom ERC-anslag, Wallenberg Academic Fellow (WAF), SSF Framtidens forskningsledare (FFL), SSMF:s Stora anslag, DDLS Fellow, SciLifeLab Fellow, eller konsolideringsbidrag från Vetenskapsrådet.
Meeting network
Foto: GettyImages.

Inbjudan till att söka medlemskap skickas personligen till de som uppfyller kriterierna. Medlemskap är tidsbegränsat till 4 år, nya medlemmar antas 1 gång/år.

För de forskare som antas som KIRI-Fellows erbjuds både möjlighet att ta del av gemensamma aktiviteter samt att söka finansiering av tvärvetenskapliga samarbetsprojekt mellan två forskare. Forskningsprojekten, som ska vara av nydanande karaktär, erhåller genom KIRI finansiering för en gemensam postdoc under 2 år.

  • Behöriga forskare får inbjudan att söka medlemskap i KIRI
  • Medlemskap söks i konkurrens
  • Medlemskap: 4 år, beviljas genom ett ansökningsförfarande
  • Antal medlemsplatser i KIRI: 34 för 2022 (antalet kommer att öka under kommande år)

KIRI-Associates

Forskare som inte är medlemmar men som ändå är intresserade av nyskapande och nydanande forskningsprojekt av tvärvetenskaplig karaktär kommer så småningom att knytas till forskningsinkubatorn som s.k. KIRI-Associates. Som anknuten kommer det att ges möjlighet att ta del av ett begränsat utbud nätverksaktiviteter och evenemang. Eventuella kriterier för vilka som kan bli KIRI-Associates kommer fastställas längre fram.