Komplikationer under graviditet ökar risk för senare sjukdom

Kvinnans hälsa under graviditeten ger en bild av hennes hälsa i framtiden, säger Ellika Andolf, professor i obstetrik och gynekologi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus. Kvinnor som får problem med högt blodtryck under graviditeten drabbas ofta av hjärt-kärlsjukdomar senare i livet. Ellika Andolf forskar om detta samband: hur mekanismerna ser ut, hur problemen kan behandlas samt om det i förväg går att se vilka kvinnor som kommer att drabbas.

Ellika Andolf. Foto: Bildmakarna

"Högt blodtryck under graviditet"

Graviditeten innebär en stor påfrestning på kroppen, inte minst på blodkärl och hjärta, påpekar Ellika Andolf. Hjärtat pumpar ut 40 procent mer blod per minut, blodvolymen ökar med en liter, pulsen ökar med 10-15 procent. Därför är det inte konstigt att kvinnor med anlag för hjärt-kärlproblem drabbas av symtom under graviditeten. Men det är möjligt att graviditeten inte bara avslöjar kvinnans framtida hälsorisker, utan även aktivt bidrar till att öka dessa risker.

– Vi vet inte hur det ligger till ännu, säger Ellika Andolf. Kanske är det så att kvinnans blodkärl får bestående skador av det höga blodtrycket under graviditeten. Det skulle kunna förklara varför hälften av kvinnorna i denna grupp åter får problem med högt blodtryck redan i 40-årsåldern, något som annars är ovanligt hos kvinnor före 50-årsåldern. Det är en av de saker som vi väldigt gärna vill ta reda på. "Högt blodtryck under graviditet" är egentligen en samlingsbeteckning på flera olika typer av symtom, påpekar Andolf. Här ryms hela skalan av patienter, från dem som endast har problem med måttligt förhöjt blodtryck, till dem som drabbas av fullskalig havandeskapsförgiftning och ofta dålig fostertillväxt.

– Det är en heterogen patientgrupp, och eventuellt rör det sig egentligen om flera olika sjukdomar, säger Ellika Andolf. När vi studerar dem är det därför viktigt att hålla isär dessa typer. Något som vi är mycket intresserade av är att kunna förutsäga vilka av dessa kvinnor som har särskilt hög risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom i framtiden, för även om det är en förhöjd risk så är det ju långt ifrån alla som drabbas.

I en kommande studie ska hon och hennes kolleger titta på hur kognitiv beteendeterapi kan användas för att hjälpa kvinnor med särskilt hög risk för hjärt-kärlsjukdom att förändra sin livsstil.

Oroande ökning av kejsarsnitt

Ett annat viktigt tema i Ellika Andolfs forskning är olika aspekter på kejsarsnitt: dels vilka faktorer som påverkar kvinnans inställning till kejsarsnitt jämfört med vaginal förlossning, dels vilka effekter kejsarsnitt får för mor och barn.

– Idag har vi en relativt ny situation med en grupp kvinnor som absolut inte kan tänka sig vaginal förlossning, och kräver kejsarsnitt utan medicinska skäl, säger Ellika Andolf. Detta har bidragit till att andelen kejsarsnitt på senare år ökat från 11 till 17 procent. Mot denna bakgrund är det viktigt att vi lär oss mer om både varför kvinnorna känner så här, och vilka konsekvenserna är av kejsarsnitt.

Det finns en myt om att kvinnorna som kräver kejsarsnitt är de högpresterande, med fina jobb, som vägrar acceptera att en förlossning inte kan bokas in i deras välfyllda kalender. Den bilden får inget stöd i forskningen, säger Ellika Andolf.

– Snarare handlar det om kvinnor i det lägre socioekonomiska spannet. I många fall är en djup förlossningsrädsla orsaken till inställningen.

Hon hoppas att forskningen ska bidra till att vården lyckas vända trenden, genom att bättre ta hand om den här gruppen kvinnor, med information och stöd, så att fler av dem väljer vaginal förlossning. Och så att de som är orubbliga i sitt krav på kejsarsnitt i alla fall blir upplysta om riskerna.

– Något som vi redan vet är att barn förlösta med kejsarsnitt löper större risk att drabbas av bland annat astma och glutenintolerans säger Ellika Andolf. Orsaken kan vara att deras flora av tarmbakterier fylls på på ett annat sätt än andra barns. Men vi tittar också på många andra aspekter av kejsarsnitt, som komplikationer efter förlossningen, amningsförmåga, psykologiska effekter och anknytning.

Var för sig ser riskökningar på enstaka promille kanske inte så alarmerande ut, konstaterar hon. Men lägger man ihop alla ökade risker vid kejsarsnitt framträder en mer bekymmersam bild.

– Det blir flera procent. Dessutom får man hålla i minnet att individen inte drabbas till två eller tre procent. Individen drabbas till noll eller hundra procent.

Text: Anders Nilsson. Publicerad i "Från Cell till Samhälle" 2012

Om forskningsämnet

Omkring 10 procent av alla gravida kvinnor drabbas av graviditetskomplikationerna havandeskapsförgiftning, högt blodtryck och/eller tillväxthämning hos fostret. Såväl ärftlighet som miljö tycks spela roll, men de exakta orsakerna är okända. Kvinnor som lidit av dessa komplikationer under graviditeten löper ökad risk att drabbas av hjärt- kärlsjukdom och diabetes senare i livet. Komplikationerna innebär också ökade hälsorisker för barnet på både kort och lång sikt.