Klinisk verksamhet vid CfA

Allergicentrum Stockholm

Patient i primärvårdenCfA har gett stöd till kliniska nätverksmöten på vårdcentraler under organisationen Allergicentrum Stockholm. Syftet är att förbättra omhändertagande av patienter med astma och/eller allergi, rhinit och eksem samt att underlätta kvalitetsarbete genom att stärka teamarbete och öka kompetensen inom astma och allergi. Allergicentrumnätverk finns i regionerna sydväst, sydost och nordväst och vi har påbörjat arbetet med att etablera sig i nordost. Med hjälp av nätverksmötena och hemsidan har kliniska frågor, nya forskningsresultat och riktlinjer för behandling och utredning av speciella patientgrupper kunnat diskuteras mellan verksamma i primärvården och de som är knutna till de sjukhusbundna specialistmottagningarna. Alla nätverksmöten har ägt rum på vårdcentraler dit allergispecialister inom hud, barn, öron-näsa-hals och lungmedicin kommit för att delta i diskussionerna. Allergicentrumverksamheten är en unik gränsöversskridande mötesplats för olika discipliner och för personal med arbetsplatsen i öppen- och slutenvård.

Allergicentrum Stockholms nätverks- och vårdcentralsmöten som del av Centrum för Allergiforskning har sedan mitten av 2018 övergått som en del av befintlig verksamhet inom Akademiskt Primärvårdscentrum (APC). Efter många år upphör nu Allergicentrum Stockholms verksamhet i sin nuvarande form, pga. indragna ekonomiska resurser från landstinget. Hemsidan www.allergicentrumstockholm.se kommer dock vara aktiv ett tag framöver för att sprida information om vad som händer inom området Lung och Allergi i Stockholm.

IntegrIT

Svenska forskare har länge uttryckt ett starkt behov av förbättrade rutiner för patientrekrytering till kliniska forskningsprojekt och ett effektivare system för insamling och bearbetning av data. Målet med IntegrIT är att utveckla en infrastruktur för patientnära klinisk forskning som integrerar datainsamling från patientjournaler, forskningsmallar och patienters egenrapportering. Syftet är att främja klinisk forskning i den reguljära vården samtidigt som man minskar administrativ tid för både forskare och patienter. Här har vi valt de inflammatoriska luftvägssjukdomarna astma/rinit/KOL som modellområde, då de är ett ökande folkhälsoproblem och orsakar mycket stora samhällskostnader. Projektet IntegrIT är ett samarbetsprojekt med flera parter inom akademi, sjukvård och näringslivet och har beviljats stöd inom Vinnovas projekt Utmaningsdriven Innovation.

Mer om IntegrIT projektet

Luftvägsregistret

CfA har initierat arbete med ett astmaregister för den Stockholmsbaserade sjukvården, som övergått i utvecklingen av ett nationellt astmaregister (NAR). Idag arbetar CfA nationellt med ett luftvägsregister, som är en sammanslagning av nationella astmaregistret (NAR) och KOL-registret (RiksKOL), med det övergripande målet att förbättra kvaliteten på vård för patienter med astma och KOL. En arbetsgrupp med bred kompetens från både primär- och specialistvården har gjort ett omfattande arbete med att ta fram ett antal kvalitetsindikatorer och fastställa terminologin. För att erhålla nationell förankring och spridning har vi samarbetat med allergikompetenscentrum i Region Skåne som var de enda i landet som höll på med ett liknande arbete. Det finns regionala koordinatorer i hela landet, som ska facilitera arbetet ute på vårdenheterna.

Luftvägsregistret

Interventionsstudie

CfA har i en praxis- och interventionsstudie undersökt följsamhet till nuvarande regionala riktlinjer för astmavård, vilket har varit ett viktigt steg mot att förbättra omhändertagandet och därmed hälsan för astmapatienter behandlade i primärvården. Resultaten från första delen av studien, som innefattar en kartläggning över nuvarande praxis samt läkemedelsförskrivning, har publicerats i ledande internationell primärvårdstidskrifter och har tagits upp i en ledarkommentar. Studien visar att det finns stora brister i följsamhet till riktlinjerna. Intervention i form av utbildning enligt audit-feedback och casemetodik har gjorts och resultaten är under bearbetning. Resultaten från praxisstudien har skapat stort intresse (också utanför Sverige) och CfA arbetar för närvarande med olika former av kunskapsspridning utanför forskarvärlden. Målet är nu att utveckla studien till att omfatta fler vårdcentraler, för att ta fram en bättre metod för att öka följsamheten till rådande riktlinjer. Ett kunskapsutbyte med det kanadensiska nätverket AllerGen avseende implementering av riktlinjer i primärvård har också etablerats.

Adherence to guidelines for drug treatment of asthma in children: potential for improvement in Swedish primary care. Ingemansson M, Wettermark B, Jonsson EW, Bredgard M, Jonsson M, Hedlin G, Kiessling A. Qual Prim Care. 2012;20(2):131-9.

Adherence to national guidelines for children with asthma at primary health centres in Sweden: potential for improvement. Jonsson M, Egmar AC, Kiessling A, Ingemansson M, Hedlin G, Krakau I, Hallner E, Kull I. Prim Care Respir J. 2012 Sep;21(3):276-82.

Nationella riktlinjer

CfA har medverkat i att ta fram ett vårdprogram för rhinit-astma på uppdrag av Astma-allergiförbundet och har även arbetat med Socialstyrelens nationella riktlinjer för astma och KOL.

Kontakt

Kontaktperson för CfAs kliniska verksamhet är Prof. Gunilla Hedlin, som nås på Gunilla.Hedlin@ki.se