Klinisk verksamhet vid CfA

Översikt

Stockholms Läns LandstingSedan vår start har CfA tilldelats stöd från Stockholms Läns Landstings Hälso- och Sjukvårdsvårdförvaltning (HSF) för att driva klinisk verksamhet. Här ser du några av de stora projekt som CfA har drivit.

Allergicentrum Stockholm

Patient i primärvårdenCfA har gett stöd till kliniska nätverksmöten på vårdcentraler under organisationen Allergicentrum Stockholm. Syftet är att förbättra omhändertagande av patienter med astma och/eller allergi, rhinit och eksem samt att underlätta kvalitetsarbete genom att stärka teamarbete och öka kompetensen inom astma och allergi. Allergicentrumnätverk finns i regionerna sydväst, sydost och nordväst och vi har påbörjat arbetet med att etablera sig i nordost. Med hjälp av nätverksmötena och hemsidan har kliniska frågor, nya forskningsresultat och riktlinjer för behandling och utredning av speciella patientgrupper kunnat diskuteras mellan verksamma i primärvården och de som är knutna till de sjukhusbundna specialistmottagningarna. Alla nätverksmöten har ägt rum/och äger rum på vårdcentraler dit allergispecialister inom hud, barn, öron-näsa-hals och lungmedicin kommit för att delta i diskussionerna. Allergicentrumverksamheten är en unik gränsöversskridande mötesplats för olika discipliner och för personal med arbetsplatsen i öppen- och slutenvård.     

www.allergicentrumstockholm.se

Luftvägsregistret

CfA har initierat arbete med ett astmaregister för den Stockholmsbaserade sjukvården, som övergått i utvecklingen av ett nationellt astmaregister (NAR). Idag arbetar CfA nationellt med ett luftvägsregister, som är en sammanslagning av nationella astmaregistret (NAR) och KOL-registret (RiksKOL), med det övergripande målet att förbättra kvaliteten på vård för patienter med astma och KOL. En arbetsgrupp med bred kompetens från både primär- och specialistvården har gjort ett omfattande arbete med att ta fram ett antal kvalitetsindikatorer och fastställa terminologin. För att erhålla nationell förankring och spridning har vi samarbetat med allergikompetenscentrum i Region Skåne som var de enda i landet som höll på med ett liknande arbete. Det finns regionala koordinatorer i hela landet, som ska facilitera arbetet ute på vårdenheterna.

Luftvägsregistret

CeFAM samarbete

CfA har ett nära samarbete med Centrum för Allmänmedicin, vad gäller forskning, utveckling och utbildning om luftvägssjukdomar, särskilt astma och allergi, i primärvården. Vi jobbar direkt inom primärvården, för att erbjuda utbildning, men även mot beslutsfattare för att sprida kunskap och få stöd för vårt arbete. Tillsammans med CeFAM jobbar vi med att implementera nationella luftvägsregistret i Stockholm. 

Interventionsstudie

CfA har i en praxis- och interventionsstudie undersökt följsamhet till nuvarande regionala riktlinjer för astmavård, vilket har varit ett viktigt steg mot att förbättra omhändertagandet och därmed hälsan för astmapatienter behandlade i primärvården. Resultaten från första delen av studien, som innefattar en kartläggning över nuvarande praxis samt läkemedelsförskrivning, har publicerats i ledande internationell primärvårdstidskrifter och har tagits upp i en ledarkommentar. Studien visar att det finns stora brister i följsamhet till riktlinjerna. Intervention i form av utbildning enligt audit-feedback och casemetodik har gjorts och resultaten är under bearbetning. Resultaten från praxisstudien har skapat stort intresse (också utanför Sverige) och CfA arbetar för närvarande med olika former av kunskapsspridning utanför forskarvärlden. Målet är nu att utveckla studien till att omfatta fler vårdcentraler, för att ta fram en bättre metod för att öka följsamheten till rådande riktlinjer. Ett kunskapsutbyte med det kanadensiska nätverket AllerGen avseende implementering av riktlinjer i primärvård har också etablerats.

Adherence to guidelines for drug treatment of asthma in children: potential for improvement in Swedish primary care. Ingemansson M, Wettermark B, Jonsson EW, Bredgard M, Jonsson M, Hedlin G, Kiessling A. Qual Prim Care. 2012;20(2):131-9.

Adherence to national guidelines for children with asthma at primary health centres in Sweden: potential for improvement. Jonsson M, Egmar AC, Kiessling A, Ingemansson M, Hedlin G, Krakau I, Hallner E, Kull I. Prim Care Respir J. 2012 Sep;21(3):276-82.

Nationella riktlinjer

CfA har medverkat i att ta fram ett vårdprogram för rhinit-astma på uppdrag av Astma-allergiförbundet och har även arbetat med Socialstyrelens nationella riktlinjer för astma och KOL.

Kontakt

Kontaktperson för CfAs kliniska verksamhet är Prof. Gunilla Hedlin, som nås på Gunilla.Hedlin@ki.se