Skip to main content

IntegrIT

CfA driver det Vinnova-stödda projektet IntegrIT. Experter från olika branscher arbetar tillsammans för att utveckla ett effektivare system för insamling och bearbetning av data till kliniska studier.

Syfte

Svenska forskare har länge uttryckt ett starkt behov av förbättrade rutiner för patientrekrytering till kliniska forskningsprojekt och ett effektivare system för insamling och bearbetning av data. Målet med IntegrIT är att utveckla en infrastruktur för patientnära klinisk forskning som integrerar datainsamling från patientjournaler, forskningsmallar och patienters egenrapportering. Syftet är att främja klinisk forskning i den reguljära vården samtidigt som man minskar administrativ tid för både forskare och patienter.

Här har vi valt de inflammatoriska luftvägssjukdomarna astma/rinit/KOL som modellområde, då de är ett ökande folkhälsoproblem och orsakar mycket stora samhällskostnader. Projektet IntegrIT är ett samarbetsprojekt med flera parter inom akademi, sjukvård och näringsliv och har beviljats stöd inom Vinnovas utlysning Utmaningsdriven Innovation.

Vision
- Sverige är världsledande inom klinisk forskning.
- Klinisk forskning görs rutinmässigt inom den reguljära vården.
- Sverige erbjuder god evidensbaserad vård till alla sina invånare.
- Resultaten leder till förbättrad hälsa, minskade hälso- och samhällskostnader och därmed ett hållbart samhälle.

Delprojekt

För forskare och sjukvårdspersonal

  • Behovsanalys forskare och sjukvård - vi har kartlagt den kliniska forskningsprocessen utifrån kontextuella intervjuer med kliniska forskare på sjukhus, vårdcentraler och CROer. Vi ser att det finns stora möjligheter att effektivisera processen med hjälp av IntegrIT. De största problem som identifierades var svårigheten att göra feasibility-studier, dvs ta reda på antal patienter som uppfyller inklusions och exklusionskriterier för en studie, dubbeldokumentering av forskningsdata, samt att det saknas incitament för att bedriva forskning i sjukvården.

  • Clinical Trial Alert (CTA) - alertfunktion i patientjournal, som lämnar information till sjukvårdspersonal att det finns studier som kan vara aktuella för en viss patient. Information hämtas då journalen öppnas och sjukvårdspersonalen får själv välja att klicka sig vidare för mer information, som den kan lämna vidare till patienten. Sökkriterier anges av forskningsteamet och matchas mot information i journalen. Sökning görs via tjänsteplattformen och därmed kan CTAs användas i alla journalsystem som har implementerat relevanta tjänstekotnrakt. Vi har tagit fram en första skiss på tjänstekontraktet, baserat på de sökkriterier som är aktuella för våra kliniska pilotstudier. På längre sikt är målet att utveckla tjänstekontrakt vidare för att passa flera studier.

  • eCRF - kliniska forskningsprotokoll, eller "Clinical Record Forms", ligger i system som är helt separata från patientjournalen. Det innebär att mycket information dubbeldokumenteras mellan fler system. Vid mindre akademiska studier är det vanligt att använda excelblad eller papperformulärer för att dokumentera forskningsdata. Vi undersöker möjligheten att använda oss av "Formulärtjänsten" framtagen av projektet "Mina vårdflöden" för att utveckla ett verktyg för att göra enkla kliniska forskningsprotokoll, där data kan hämtas automatiskt från patientjournalen, patienters egenrapportering, samt andra källor.

  • Studieplaneringsverktyg - ett stödverktyg som handleder forskaren genom studieprocessen och erbjuder hjälp och tjänster för att underlätta de olika momenten. Exempelvis vill vi kunna erbjuda mallar för att ta fram projektplan och etikansökan, hjälp med rekrytering av patienter och insamling av forskningsdata. I pilotprojektet kommer planeringsverktyget innehålla ett begränsat antal funktioner, dock är målet på längre sikt att göra denna funktion mer heltäckande och anpassningsbar för olika typer av studier.

För patienter

  • Behovsanalys patienter - patienter som deltagit i kliniska forskningsstudier intervjuades för att kartlägga processen utifrån patientens perspektiv. Även här vill vi identifera de moment som kan effektiviseras för att kunna utveckla lämpliga tjänster.

  • E-tjänster - elektroniska tjänster utvecklas för att ge patienter möjlighet att ta del av information om pågående och planerade studier, anmäla sitt intresse att delta i studier, hantera sina samtycken och rapportera studiedata direkt till forskarteamet. Vi kommer att använda oss av Mina Vårdkontakter, där säker inloggning sker via BankID.

Nyttiggörande

  • Juridisk utredning - tekniken går snabbt framåt, så att juridiken inte alltid hinner med. Vi har en juridisk referensgrupp i projektet med jurister från Karolinska Institutet, Karolinska Universitetsjukhuset och Stockholms Läns Landsting, som hjälper oss att försäkra att de tjänster vi erbjuder ligger i linjer med gällande lagstiftning.
  • Utredning: Hur mäter vi kunskapsproduktion? - idag betraktas sjukvård och forskning oftast som två separata processer och det saknas ofta tid och incitament för att bedriva forskning inom sjukvården. Med IntegrIT vill vi effektivisera forskningsprocessen, för det lättare ska kunna integreras som en del av vården. För att öka incitimanent för att bedriva forskning tror vi att det behövs metoder för att mäta och visa upp de insatser man gjort. Därför har vi som ett delprojekt att undersöka möjligheter för att mäta forsknings- eller kunskapsproduktion.
  • Affärsmodeller - IntegrIT är ett innovativt projekt med många parter, där alla delar en gemensam övergripande vision. Vi tittar på affärsmodeller för att säkra att alla parter får maximalt utbyte på sitt engagemang och insatser i projektet och att de enskilda parternas nyttor sammanfaller med den gemensamma nyttan av projektet.
  • Implementeringsplan - 9 av 10 sjukvårdsprojekt misslyckas och vi vill såklart hamna bland de 1 av 10 som lyckas! Därför arbetar vi nära användare och huvudmän för att lägga fram en plan för hur IntegrIT ska kunna implementeras längre fram.

För mer information om IntegrIT, kontakta:

Prof. Gunilla Hedlin som nås på: Gunilla.Hedlin@ki.se