Neurovaskulära sjukdomar – Christina Sjöstrands forskargrupp

Stroke är ett samlingsnamn för både stroke orsakad av propp, ischemisk stroke, som utgör ca 85 % av all stroke, och blödning som utgör ca 15 %. Numera finns det framgångsrika behandlingar i akutskedet

Christina Sjöstrand
Christina Sjöstrand, forskargruppsledare Foto: Ulf Sirborn

Neurovaskulära sjukdomar

Stroke är en sjukdom som innebär mycket stora konsekvenser avseende handikapp och död i hela världen.

Det finns ett antal välkända riskfaktorer, tex kardioembolisk orsak såsom förmaksflimmer, samt förhöjda blodfetter och högt blodtryck, men det finns fortfarande okända bakomliggande faktorer liksom olika riskfaktorers interna samband.

Kryptogen stroke är en subgrupp till ischemisk stroke där man har uteslutit olika sorters orsaker och denna grupp utgör nästan 25% av ischemiska stroke. PFO (patent foramen ovale – öppetstående foramen ovale) är en förbindelse mellan hjärtats förmak som förekommer hos 20–25% av befolkningen, dvs en normalvariant. Omkring 50 % av personer med kryptogen stroke har ett PFO.

Migrän, en sk neurovaskulär huvudvärk, kan i sällsynta fall leda till stroke och migräniker har av oklar anledning fler kardiovaskulära riskfaktorer än andra och det finns en viss riskökning för stroke om man har migrän. Det finns också ett oklart samband mellan PFO och migrän; ca 50% av patienter med migrän med aura har också ett PFO, men det är okänt varför det förekommer i ökad omfattning hos personer med migrän.

Migrän, stroke och PFO

Vi studerar samband mellan migrän och stroke liksom sambanden mellan migrän, stroke och PFO. Vi har deltagit i en stor multinationell sponsordriven klinisk prövning avseende kryptogen stroke och PFO och vi har parallellt byggt upp en klinisk verksamhet tillsammans med kardiologer för denna patientgrupp. Vi genomför egna studier på denna patientgrupp med fokus på kärlfunktion, migränförekomst och utfall efter slutning av PFO. En omfattande longitudinell studie på migrän och stroke i tvillingregistret har utförts och vi såg en viss riskökning för stroke, men inte lika stor som tidigare beskrivits.

HISS – Hemorragic and Ischemic Stroke Study

Vi har en retrospektiv konsekutiv strokedatabas omfattande stroke- och TIA-patienter som har vårdats inom strokeenheten på Karolinska Huddinge under åren 2006–2016, totalt ca 8000 patienter. Vi genomför observationsstudier med fokus på bland annat riskfaktorer, kardiella embolier, behandling och PFO.

Hortons huvudvärk

Hortons huvudvärk, en sk neurovaskulär huvudvärk, är ett av de svåraste smärttillstånd som finns beskrivet. Utöver vårt fokus på stroke och migrän så har vi även ett intresse för Hortons huvudvärk. Avseende Horton och genetik så deltar vi i ett samarbete som leds av docent Andrea Carmine Belin, instit för neurovet, KI. Vi tittar också på sjukskrivningsmönstret hos Hortonpatienter och har ett samarbete med professor Kristina Alexanderson på Avdelningen för Försäkringsmedicin, instit för klin neurovet, KI.

Övrigt

Vi är samtliga kliniskt verksamma inom vården. Vi är på olika sätt involverade i att utveckla vården och deltar i flera olika forskningssamarbeten avseende prehospital triagering av patienter med stroke, vårdmiljöns betydelse vid stroke mm.

This page in English

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen