Bra mat för alla

Centrum för Allergiforskning, Astma- och Allergiförbundet och Livsmedelsföretagen arbetar tillsammans med uppbyggnaden av ett Nationellt tvärsektoriellt kunskapscentrum för matöverkänslighet ”Bra mat för alla”. Verksamheten syftar till att personer med matallergi ska kunna leva ett så normalt och symtomfritt liv som möjligt, utan rädsla för att få livshotande eller funktionsnedsättande reaktioner.

Kunskapscentrum "Bra mat för alla"

Utvecklingen av ett kunskapscentrum ”Bra mat för alla” finansieras genom ett startbidrag från Allmänna Arvsfonden. Uppstartsfasen pågår till och med 2020.

- Många av de med matallergier eller annan överkänslighet för mat har en stor rädsla för att oavsiktligt få i sig något de inte tål. Detta kan påverka vardagen avsevärt och är ett betydande osynligt handikapp. Vi är därför mycket glada för att bidra till att kunna bygga upp kunskapscentrumet ”Bra mat för alla” , säger Gunilla Hedlin och Sven-Erik Dahlén, föreståndare för Centrum för Allergiforskning.

Verksamheten kommer att bygga på agendan ”Bra mat för alla”, som togs fram av Centrum för Allergiforskning under 2015, med stöd av Vinnova. Se nedan för mer information om agendan. Det nya kunskapscentret ska samordna forskning, kunskapsöverföring och innovation inom området matallergi och matöverkänslighet. Verksamheten får ett centralt nav, som också blir en kontaktpunkt för aktörer som söker samarbeten, information eller råd kring födoämnesöverkänslighet.

- Antalet personer med födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat ökar och medför för många starkt försämrad livskvalitet samt utgör en stor kostnad för samhället. Det finns ett stort behov av ny kunskap och kunskapsspridning hos allmänheten. Kunskapscentret kommer att fungera som en bro mellan forskning och personer med matallergi.

Läs mer om projektet på Astma och Allergiförbundets hemsida

Livsmedelsföretagen

Bakgrund till Bra mat för alla

Många av de med födoämnesallergier eller annan överkänslighet för mat bär en stor rädsla för att oavsiktligt få i sig något de inte tål. Detta kan påverka vardagen avsevärt och är ett betydande osynligt handikapp. Dessutom utgör födoämnesöverkänslighet en stor kostnad för samhället, med många akutbesök och utebliven skola och arbete. Eftersom maten spelar en sådan central roll i vår vardag och alltid finns omkring oss, så krävs en strategi från flera håll för att kunna nå målet att födoämnesöverkänsliga ska kunna leva ett normalt och symptomfritt liv utan rädsla för att få livshotande eller funktionsnedsättande reaktioner. Därför har vi, i samarbete med Astma- och Allergiförbundet och Livsmedelsföretagen, samlat akademi, sjukvård, livsmedelsföretag, myndigheter och patientorganisationer för att utveckla en strategi för hur vi kan förbättra livskvaliteten för personer med
födoämnesöverkänslighet.

Vision: "Sverige har globalt ledarskap i att ge jämlik sjukvård, säker mat och evidensbaserad kunskap för personer med födoämnesallergi eller annan överkänslighet för mat och erbjuder en livskvalitet likvärdig med den som erbjuds människor utan födoämnesöverkänslighet"

Strategi

För att uppfylla vår vision, föreslår vi att skapa ett nationellt centrum för födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat. Centrumet ska initiera och samordna forskning, innovation och andra projekt inom de tre nedanstående områdena. Centrumet ska ha en central hubb, som också ska vara en kontaktpunkt för aktörer Bra mat för alla som söker samarbeten, information eller råd kring födoämnesöverkänslighet. Verksamheten sprids ut till ett antal kompetenscentra, i hela landet, som specialiserar sig inom särskilda områden, t.ex. klinisk forskning, livsmedelsproduktion, riskanalys och kunskapsstöd, samt engagera berörda parter över alla samhällssektorer. De tvärvetenskapliga aktiviteterna som pågår inom centrumet skapar värde för både läkemedels- och livsmedelsindustrin och därmed stärks Sveriges internationella konkurrenskraft inom området.

RM
Innehållsgranskare:
2023-08-30