Skip to main content

Forskning om alternativa metoder

Utveckling och prövning av alternativa metoder pågår vid flera universitet och högskolor. Vetenskapsrådet ger också ekonomiskt stöd till projekt som syftar till att utveckla alternativa metoder som förfinar, minskar och/eller ersätter djurförsök. Vid Karolinska Institutet har flera forskargrupper fått del av dessa speciella anslag för att använda och utveckla alternativa metoder i sin forskning.

Odlade epitelceller vid cancerforskning

Professor Roland Grafström utgår från epitelceller från människa i sin forskning. Epitelcellerna täcker många av kroppens ytor, till exempel i hud, lungor och tarm, och Roland Grafström var först i landet med att kunna odla epitelceller utan delvis okända komponenter som serum. Med hjälp av de odlade epitelcellerna kan forskarna studera hur cancer utvecklas i en djurfri modell.

Upplysande modell

Maria Isaguliants använder en metod där man med fluorescerande ljus kan följa immunsvaret mot ett ämne som inandas. Man kan därmed undvika att ge injektioner eller göra andra ingrepp på djuren.

Odlade celler för att visa toxicitet

Sandra Ceccatelli använder odlade celler för att undersöka toxiska substanser på det utvecklande nervsystemet.

Magnus Ingelman-Sundberg har utvecklat en cellodlingsmodell för att kunna påvisa leverskador orsakade av läkemedel. I sin modell använder forskarna överblivna celler från leverdonationer.

Hanna Karlsson utvecklar nya cellmodeller för förbättrad bedömning av genotoxicitet och cancerrisk av nanopartiklar. Läs mer på KI Nyheter

Tredimensionell modell av lungan

Lena Palmberg utvecklar en tredimensionell modell av lungan för att studera effekter av luftföroreningar.

Hudceller som omprogrammeras

Anna Domogatskaya använder hudceller som omprogrammerats till stamceller, så kallade ips-celler, för att ta fram konstgjorda mänskliga pankreasöar för forskning om diabetes. Metoden kan ersätta forskning där pankreasöar från bukspottkörteln i döda djur används.

Anna Falk använder iPS-metoden för att omprogrammera hudceller till nervceller – för att på så sätt skapa en cellmodell av den mänskliga hjärnan. Metoden kan ge ny och viktig kunskap om svårstuderade medfödda sjukdomar. Läs mer på KI Nyheter