Finansiering från SSF

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) är en fri och oberoende aktör inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet, som bidragit med avsevärd finansiering till verksamhet vid Karolinska Institutet. Några av de viktigare anslagen och forskare som tagit emot finansiering finns listade här nedan.

Ingvar Carlsson Award

Syftet med programmet är att identifiera och stödja unga forskare som efter avslutad postdoc i annat land avser att starta en oberoende, varaktig och kreativ forskarkarriär i Sverige. Varje projekt får mellan tre och fyra miljoner kronor under tre års tid. Bidraget omfattar också ett personligt stipendium på 60 000 kronor som delas ut till varje mottagare. Programmet har fått sitt namn efter Ingvar Carlsson som ett erkännande av hans bidrag som ordförande för stiftelsen under perioden 1997-2002.

Ingvar Carlsson Award ceremony.
Ingvar Carlsson tillsammans med KI-forskaren och anslagsmottagaren Kristiina Tammimies. Foto: SSF.

Pristagare från Karolinska Institutet

 • Michael Landreh – Strukturproteomik kartlägger instabila proteiner i cancer (2017-2020)
 • Juan Du – Mikrobiomet i HPV relaterade infektioner och cancer (2017-2020)
 • Maria Genander – Självförnyelse, specialisering och cancerutveckling i hud (2015-2018)
 • Edmund Loh – Bidrar RNA-reglering till dödlig Neisseriainfektion? (2015-2018)
 • Katja Petzold – Hur mikroRNA rör sig; betydelse för reglerande RNA funktion (2015-2018)
 • Kristiina Tammimies – Mot personaliserad medicin vid neuropsykiatriska diagnoser (2015-2018)

Infrastrukturer för forskning

Stöd till ”Research Infrastructure Fellows” syftar till att förbättra och öka tillgänglighet för svensk infrastruktur, befrämja tvärvetenskap och samarbete mellan lärosäten och discipliner samt engagera nya användargrupper, inklusive industrin. Varje projekt i programmet får bidrag på 15 miljoner kronor under en period av 5 år (2015-2020).

Industrial Research Centres (IRC)

Syftet är att bidra till en konkurrenskraftig industri, ett uthålligt samhälle och effektivare behandlingsmetoder för sjukdomar. Anslaget omfattar 100 miljoner per forskningscentrum och projekttiden löper mellan sex och åtta år.

Individanpassade läkemedel – funktionell leverans av nukleotidbaserade läkemedel

Projektledare: Fredrik Höök, Chalmers
Medverkande från KI: Molly Stevens och Samir El-Andaloussi
Övriga partners: Astra Zeneca, Camurus, Vironova, Gothenburg Sensor Devices och Göteborgs universitet.
Anslagsår: 2017


Rambidrag

Rambidragen ges till problem- och tillämpningsorienterad forskning av högsta internationella standard med målet att stimulera tvärvetenskapliga forskningssamarbeten inom strategiskt relevanta områden.


Med-X

Inom forskningsprogrammet Med-X finansierar SSF sex olika projekt, varav två vid KI, som får mellan 24 och 35 miljoner vardera under en 5-årsperiod. Syftet är att stärka forskning och utveckling i gränsytan mellan medicin och teknikvetenskap. Projekten kommer att ge nya lösningar för kliniska behov. Sammanlagt 200 miljoner kronor delades ut inom programmet 2019:


Instrument-, teknik- och metodutveckling

Anslagen delas ut till olika projekt för att främja utvecklingen av instrument, metod och tekniker som ger förutsättningar för framtida, avancerad forskning och innovation. År 2018 fördelades 236 miljoner kronor på 33 projekt, varav två på Karolinska Institutet.


Systembiologi

Satsningen är tvärvetenskaplig och förutsätter samarbete mellan biologer, kliniker, matematiker, datavetare, ingenjörer, fysiker, kemister och andra. Projekten beviljas anslag på mellan 29 och 35 miljoner kronor under en femårsperiod (2017-2021).

 • Jonas Frisén – Nervcellsutveckling och nätverk i den vuxna hjärnan (KI tillsammans med KTH och SciLifeLab)
 • Olli Kallioniemi – Precisionsmedicin för optimering av terapier i AML
 • Sten Linnarsson – Cellulär omprogrammering för stamcellsterapi
 • Staffan Strömblad – Mikrobaserad systembiologisk analys av cellmigration (KI tillsammans med Uppsala och Lunds universitet)

Dessutom ingår KI i ett projekt som rör nya behandlingsstrategier mot cancer i hjärnan som leds från Uppsala universitet.


”Big data” och beräkningsvetenskap

Satsningen avser projekt för hantering av extrema datamängder, i vardagligt tal kallat big data. Rambidragen omfattar mellan 20 och 35 miljoner kronor fördelat över en period på fem år (2017-2021).


Biomarkörer

Rambidragen inom området nya biomarkörer omfattar 32-35 miljoner kronor vardera under en period av fem år (2015-2019).


Bioengineering

Synergibidraget för forskning inom molekylär imaging, tissue engineering och regenerativ medicin, implanterade sensorer, bärbara sensorer och lab-on-a-chip samt nya biomaterial omfattar 30 miljoner kr vardera under fem år (2014-2019).

Jonas Frisén – Spatiell transkriptomik för cancer diagnostik
Per Svenningsson – Molekylär "imaging" inom neuropatologi

Infektionsbiologi

Synergibidraget för forskning inom infektionsbiologi omfattar 24-30 miljoner kr vardera under fem år (2013-2018).


Klinisk forskning

Projekt inom klinisk forskning med syfte att bättre använda de nationella kvalitetsregistren tilldelas 20 miljoner kr per år under 5 år (2011-2016)

 • Johan Askling – Kvalitetsregister för prediktion vid inflammationssjukdomar
 • Pär Sparén – Registerbaserad optimering av cervixcancerprevention


Prediktiva modeller och biomarkörer

Rambidragen inom området prediktiva modeller och biomarkörer omfattar 20-35 miljoner kronor vardera under en period av sex år (2010-2015).

Epigenetik

Rambidragen inom området epigenetik omfattar 20 miljoner kronor vardera under en period av fem år (2010-2015).

 • Herwig Schuler – Kemiska verktyg för att studera epigenetisk signalering
 • Juha Kere – Epigenetiska mekanismer i astma och allergi


Medfödd immunitet

Rambidragen inom området medfödd immunitet omfattar 20 miljoner kronor vardera under en period av fem år (2010-2015).


Framtidens forskningsledare

Finansiering inom ”Framtidens forskningsledare” syftar till att identifiera och stödja yngre, synnerligen lovande forskare med ledarskapspotential och erbjuda dessa bidrag för att bygga upp egna forskargrupper med internationell slagkraft. Anslagen uppgår till mellan 10 och 12 miljoner kronor under fem år.

KI-forskare som fått stöd 2022-2027

KI-forskare som fått stöd 2020-2025

KI-forskare som fått stöd 2016-2021


Övriga SSF-anslag

 • Myriam Aouadi – Cannabinoid-1 receptorn som terapi för fettleversjukdom, tilldelat 2022.
 • Rolf Lewensohn – Exosomanalys - prediktion av hjärnmetastaser vid lungcancer, tilldelat 2022.
 • Sophie Erhardt – Nervskyddande egenskaper hos proteasom-aktivatorn PA28a. Industridoktorand i samarbete med AstraZeneca, tilldelat 2021.
 • Julian Walfridsson – Identifiering av nya läkemedelsmål för akut myeloisk leukemi. Industridoktorand i samarbete med Sprint Bioscience, tilldelat 2021.
 • Ina Schuppe Koistinen – Ett mikrobiom fritt från antibiotika och bakteriell vaginos. Industridoktorand i samarbete med Gedea Biotech AB, tilldelat 2021. 
 • Ali Mirazimi – CRISPR-baserade antivirala läkemedel mot patogena virus. Industridoktorand i samarbete med BIOMEDREX AB, tilldelat 2021.
 • Victoria Menendez Benito – Primär cilie-centrosom cykeln i njursjukdom. Strategisk mobilitet i samarbete med AstraZeneca, tilldelat 2020. 
 • Sara Straniero – Modulering av gallsyraomsättning vid leversjukdom. Strategisk mobilitet i samarbete med Albiero AB, tilldelat 2019. 
 • Malgorzata Honcharenko – Modifiering av exosomer för riktad leverans av läkemedel. Strategisk mobilitet i samarbete med Evox Therapeutics, tilldelat 2019.