Forskar om betydelsen av immunförsvarets T-celler vid hiv

Johan Sandberg är professor i viral immunologi vid institutionen för medicin, Huddinge och forskar om immunförsvarets T-celler: hur de utvecklas hos människan och hur de försvarar kroppen mot virusangrepp, men också hur de i vissa fall kan reagera på ett sätt som förvärrar sjukdomsförloppet. Det finns många sorters T-celler och Sandberg intresserar sig framför allt för två grupper: MAIT- och NKT-celler.

Professor Johan Sandberg. Foto: Stefan Zimmerman

– MAIT-celler är något så ovanligt som en relativt nyupptäckt typ av lymfocyter, säger han. De är bland annat spännande eftersom vi tror att de spelar en stor roll för sjukdomsutvecklingen vid hiv.

MAIT-cellerna känner inte direkt igen hiv-viruset som sådant, och blir av allt att döma inte heller infekterade av det. Ändå tycks de vara viktiga i den process som gör att obehandlad hiv så småningom leder till ett kollapsande immunförsvar.

– Det som huvudsakligen driver sjukdomen är att immunsystemet blir överaktiverat under lång tid, vilket gör att det åldras i förtid. Tänk dig en armé som aldrig får vila, den blir rätt snart slutkört och oförmögen att strida. Vi har sett att just MAIT-celler är väldigt aktiverade hos hiv-patienter.

Hiv infekterar tidigt vävnad i tarmen och leder till skador och läckage i tarmbarriären - den spärr som ska se till att tarmens bakterieflora inte kommer ut i blodbanan. Johan Sandberg och hans kolleger tror att denna försvagning av barriären är orsaken till att MAIT-cellerna reagerar så kraftigt hos hiv-patienter. Hypotesen är att aktiveringen också påverkar sjukdomens fortsatta utveckling negativt.

– Vi har pågående studier som förhoppningsvis kan ge oss viktiga ledtrådar, säger Johan Sandberg.

På sikt får patienten ofta problematiskt låga nivåer av MAIT-celler i kroppen.

– Effekten är bestående och ganska allvarlig. Medan många andra delar av immunförsvaret kan komma tillbaka gör MAIT-cellerna inte det. Varför vet vi inte. Nu får vi patientmaterial från olika behandlingsstudier för att se om vi kan hitta förutsättningar som ger MAIT-cellerna möjlighet att komma tillbaka.

Samarbete med Makerere University

Även den andra T-cellstyp som Johan Sandberg intresserar sig särskilt för, NKT-celler, tycks vara av betydelse för hiv.

– Vår grupp upptäckte för några år sedan en speciell egenskap hos hiv-viruset: det förhindrar aktivt att en viss molekyl, kallad CD1, i den infekterade cellen syns på cellytan. Sådana mekanismer är vanliga hos virus för att undvika upptäckt av immunförsvaret. Idag vet vi att denna nedreglering av CD1 bevarats under virusets evolution. Det tyder på att mekanismen är nödvändig för virusets överlevnad.

Om CD1 finns på cellens yta känns molekylen igen av just NKT-cellerna. Johan Sandberg och hans forskargrupp frågar sig därför: när, var och hur är det avgörande för hivviruset att undgå upptäckt av NKT-cellerna.

– Vår hypotes är att det rör sig om själva smittotillfället vid den dominerande smittovägen: heterosexuellt samlag. Vi tror att NKT-cellerna skulle kunna känna igen de första infekterade cellerna i slidans slemhinna om inte virusets mekanism för att dölja CD1 fanns.

En viktig del av Johan Sandbergs forskning om NKT-celler sker vid Makerere University, Uganda. Genom samarbetet, som är inne på sjätte året får Johan Sandberg möjlighet att studera hiv i ett afrikanskt sammanhang. Det handlar dels om skillnader i miljö och livsvillkor, såsom socioekonomiska faktorer och exponering för tropiska infektioner; dels om viktiga skillnader mellan olika typer av hiv.

Virusstammarna i Uganda är lite annorlunda än de i Sverige, förklarar han. I Nordamerika och Europa dominerar subtyp B medan Uganda har subtyperna A och D. Idag vet vi att subtyp D ofta ger ett allvarligare, snabbare, sjukdomsförlopp. Den genomsnittliga överlevnaden för patienter med subtyp D är flera år kortare än för de andra varianterna.

– Men varför? Finns det immunologiska skillnader som kan förklara detta mönster? Det undersöker jag tillsammans med min doktorand Proscovia Naluyima. Vi tittar bland annat på just NKT-cellerna, och kan se att de överlever mycket längre vid infektion med subtyp A än vid D.

Johan Sandbergs forskning berör också det som kallas co-infektion, det vill säga när en patient har mer än en allvarlig infektion. Globalt bär många hiv-infekterade också på andra allvarliga sjukdomar, såsom tuberkulos eller hepatit C. För co-infekterade är situationen ofta extra kritisk, vilket ställer höga krav på vården att i varje enskilt fall välja den mest lämpliga behandlingen. Sandbergs grupp har bland annat hittat en biomarkör som kan bli användbar i valet mellan olika hepatit C-behandlingar.

Text: Anders Nilsson, publicerad i "Från Cell till Samhälle" 2013

Om forskningsämnet

MAIT-celler och NKT-celler är två av flera sorters T-celler eller T-lymfocyter. Dessa är en del av det adaptiva immunsystemet, alltså den del av immunsystemet som anpassar sig och lär sig att känna igen nya sjukdomsalstrare. Just NKT-celler, natural killer T-celler, och MAIT-celler, mukosa-associerade invarianta T-celler, har dock även egenskaper som annars förknippas med det ospecifika, medfödda immunsystemet. De har förmågan att reagera och gå till angrepp omedelbart, medan det typiska för det adaptiva systemet annars är att det når full kraft först cirka en vecka efter infektionens början.