Förbättrar läkemedelsanvändning för äldre patienter

Äldre patienter behöver ofta läkemedel, men är samtidigt känsliga för biverkningar. Kristina Johnell vid Aging Research Center forskar om läkemedelsförskrivning till äldre och hur den kan bli mer ändamålsenlig.

Professor Kristina Johnell. Photo: Bildmakarna
Professor Kristina Johnell. Foto: Bildmakarna

Kristina Johnell, professor i geriatrisk läkemedelsepidemiologi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

När vi åldras ökar risken för läkemedelsbiverkningar. Det beror dels på att äldre generellt är sjukare och tar mer läkemedel, dels på allmänna fysiologiska förändringar i kroppen, som långsammare utsöndring av läkemedel ut ur kroppen och att hjärnan blir känsligare för påverkan av läkemedel.

Kristina Johnell forskar om hur läkemedelsanvändningen hos äldre ser ut, vad den får för konsekvenser och hur den kan förbättras.

­– Vi tar som mest läkemedel när våra kroppar är som skörast, sammanfattar Kristina Johnell. Av hemmaboende som har fyllt 65 år använder ca 40 procent fem eller fler läkemedel. För dem som bor på äldreboende är motsvarande andel ca 75 procent. Samtidigt vet vi att gruppen multisjuka äldre med många läkemedel ofta utesluts ur kliniska prövningar. Allt detta gör det mycket viktigt att det görs ordentliga studier av äldres läkemedelsanvändning.

Kristina Johnell använder i första hand stora registerdatabaser för sin forskning, och utgår ofta från Socialstyrelsens ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre” som bland annat anger vilka läkemedelsgrupper som anses särskilt problematiska för äldre patienter.

– Socialstyrelsens indikationer är en bra grund, men den här typen av indikatorer baseras med nödvändighet ofta på expertkonsensus eftersom evidens från kliniska prövningar ofta saknas. Med vår forskning vill vi bidra till att fylla det kunskapshålet. Vi har bland annat kunnat visa att det finns ett samband mellan användning av de läkemedel som Socialstyrelsens indikatorer varnar för och ökad sjukhusinläggning hos äldre, avslutar Johnell.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i "From Cell to Society" 2016.