Fler leverskador av ändrad livsstil

Sjukdomar som drabbar levern förväntas öka i takt med att en allt större del av befolkningen får problem med övervikt och fetma. En annan riskfaktor är den stigande alkoholkonsumtionen.

Professor Rolf Hultcrantz. Foto: Ulf Sirborn

Professor Rolf Hultcrantz har sedan mitten av 1970-talet forskat på metabola leversjukdomar. En stor del av kroppens metabolism, ämnesomsättning, sker i levern. Som läkare och verksamhetschef möter han idag allt fler patienter med fettlever – ett tillstånd som kan orsaka inflammation och på sikt skrumplever, levercirros. Det kan dock dröja länge innan symtomen visar sig, leverns reservkapacitet är stor.

– För tjugo år sedan trodde vi inte att övervikt och fetma kunde ge de skador på levern som vi ser idag. I USA, där problemet är större än här hemma, har en del patienter behövt genomgå levertransplantation på grund av fettlever orsakad av övervikt, säger Rolf Hultcrantz.

Alkohol ökar belastningen på levern och den som är både överviktig och dricker för mycket löper större risk för leverskador. Oavsett orsaken är skadorna desamma. Det uppstår små inflammationshärdar, levercellerna förstörs och ersätts av bindväv, leverfibros. Sjukdomen leder till försämrat upptag av näringsämnen och sämre förmåga till avgiftning av skadliga ämnen. Så småningom kan patienten utveckla skrumplever. Dödligheten vid skrumplever är hög – efter fem år har hälften av dem som fått sin diagnos avlidit. Varje år drabbas tio personer på 100 000.

För mycket järn

För patienter med hemokromatos, en ärftlig sjukdom som innebär ett alltför stort upptag av järn, är risken stor att utveckla leverskador och även levercancer. Den ökade järnmängden gör att det bildas för mycket fria syreradikaler, vilket leder till inflammation i cellerna. Rolf Hultcrantz har ända sedan doktorandtiden ägnat en stor del av sin forskning åt hemokromatos, som för övrigt är västvärldens vanligast förekommande ärftliga sjukdom. För några år sedan hittade en amerikansk forskargrupp en gen som har en direkt koppling till det ökade järnupptaget. En förändring i den genen gör att kroppen inte känner när den tagit upp tillräckligt med järn. Sedan dess har flera andra gener som reglerar järnmetabolismen identifierats. Ett symtom kan vara ont i vissa leder, men i regel upptäcks sjukdomen alltför sent då leverskadan redan är ett faktum.

I experimentella försök studerar Rolf Hultcrantz hur järnet påverkar bildningen av bindväv i levern och uppkomst av skrumplever. Målet är, säger han, att förstå vilka mekanismer som styr och därmed hitta vägar för hur vi kan skydda cellerna från skador.

Stora patientmaterial

Rolf Hultcrantz' forskning är alltså både experimentell och patientnära klinisk. Han deltar också i större epidemiologiska studier där patientgrupper med olika leversjukdomar följs under en längre tid. Det sker både med hjälp av svenska registerdata och i internationella samarbeten. Bland annat följer han tillsammans med sina forskarkolleger en grupp patienter med hepatit C, en sjukdom som ofta leder till skrumplever och ökad risk för levercancer. De har också samlat ett stort material med patienter med skrumplever orsakad av alkohol.

– Vi fann att alkoholister med skrumplever inte druckit mer än alkoholister utan skrumplever. Andra faktorer måste alltså spela in och vi letar efter ärftliga förändringar. Vi analyserar därför isolerade leverceller från fettlever och undersöker hur de påverkas av inflammationsfaktorer och av gener som styr järnomsättningen, berättar Rolf Hultcrantz.

Han är numera verksamhetschef för Gastrocentrum Medicin. De flesta patienterna med leversjukdom vid Gastrocentrum är utan symtom och kommer på remiss från sin husläkare på grund av förhöjda levervärden. Med hjälp av ultraljud kan man se om det finns fett i levern. Normalt ska levercellerna inte innehålla något registrerbart fett alls.

Rolf Hultcrantz känner en viss oro inför framtiden. Med fler överviktiga och ett ökat intag av alkohol befarar han att det också kommer att bli allt fler patienter med fettlever, inflammation och, i förlängningen, skrumplever. Fett i levern påverkar också andra leversjukdomar negativt.

– Det är svårt att i dagsläget säga hur mycket leverskadorna kommer att öka till följd av övervikt och stigande alkoholkonsumtion, men situationen är illavarslande och det finns fog för att tro att dessa patienter blir allt fler.

Text: Ann-Marie Dock, publicerad i "Från Cell till Samhälle" 2007

Om forskningsämnet

Forskning i gastroenterologi och hepatologi rör sjukdomar som drabbar magtarmkanalen och levern. Området omfattar flera stora folksjukdomar som till exempel gallsten, inflammatorisk tarmsjukdom, tjocktarmscancer, leversjukdomar som hepatit C, leversjukdom på grund av alkohol och allmänt "ont i magen". En del av forskningen rör det ökande problemet med fettlever, inflammation i levern och skrumplever där det finns en tydlig koppling till allt fler överviktiga.