Fakta om cell-, molekylär- och strukturbiologi

Vid Karolinska Institutet sker forskning inom cell- molekylär- och strukturbiologi både på en rent basvetenskaplig nivå, för att öka kunskapen om de grundläggande biologiska processerna, och inom projekt med inriktning mot exempelvis cancer, neurodegeneration, hjärt-kärlsjukdomar eller inflammationstillstånd.

Cellbiologi

Forskning inom cellbiologi syftar till att få ökad kunskap om de biologiska processerna i kroppens celler, som hur de växer, reglerar sin energi eller genetiska uttryck och vad som går fel när sjukdom utvecklas.

Omics

Forskningsområden som genomik, proteomik och metabolomik brukar samlas under benämningen "omics".

Genomik handlar om studier av arvsanlaget, genomet, på molekylär nivå. Här ingår bestämning av DNA-sekvensen och vad som styr hur olika gener uttrycks i olika celler och vid olika tillfällen. Den djupare kunskapen om våra gener är grunden till att förstå hur alla celler och biologiska skeenden i kroppen fungerar, och vad som går fel när sjukdom uppstår.

Proteomik handlar om studier av proteomet, alla de proteiner som finns i cellerna och kroppens vävnader, hur de uttrycks, modifieras och fungerar. Proteinerna bildas med genernas koder som mall. De är kroppens viktigaste byggstenar och också de ämnen som reglerar cellernas och kroppens ämnesomsättning och signalsystem.

Metabolismen, ämnesomsättningen, i och mellan cellerna och i och mellan kroppens olika organ, regleras genom en komplex samverkan och balans mellan proteiner och andra substanser. Metabolomik kallas det forskningsområde som försöker knyta ihop kunskapen om proteinerna med den om funktioner och processer i kroppen.

Strukturbiologi

För att förstå olika molekylers biologiska funktion, och då främst proteiners, krävs kunskap om deras exakta struktur i tre dimensioner. Proteiner, som är uppbyggda av långa kedjor av aminosyror, veckar sig alla på sitt specifika sätt, så att exempelvis vissa delar exponeras utåt och kan vara biologiskt aktiva, mot angränsande molekyler, celler eller smittämnen.

Hitta core-faciliteter