Det vet vi om självmord bland unga

 • Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga personer, 15-24 år, och bland män 15-44 år.
 • Ungefär 50-60 personer i åldrarna 10-19 tar sina liv varje år i Sverige, och nästan 200 slutenvårdas på sjukhus för självmordsförsök och självskador. Vidare är det över 100 personer i åldern 20-24 som årligen tar sina liv varje år, och ca 1000 slutenvårdas på sjukhus för självmordsförsök och självskador. Självmord och självmordsförsök bland barn under 10 år är ovanligt, och självmordsdiagnosticeringen är oftast osäker.
 • Under de senaste tjugo åren har självmordstalet i Sverige minskat med cirka 0,4 procent per år. Däremot har självmordstalen i genomsnitt ökat med cirka 1 procent per år i åldersgruppen 15-24 år och även bland kvinnor i åldersgruppen 25-44 år.

Råd till vuxna

Här är några råd till föräldrar, lärare och andra i ungas närhet:

 • Om du märker att en ung person verkar må dåligt, ta kontakt och fråga om de har något som de skulle vilja prata om.
 • Ta dig alltid tid att lyssna när den unge vill tala, även om det är mitt i natten eller då du egentligen inte har tid.
 • Bekräfta att det är viktigt att tala om hur man mår.
 • Förringa inte den unga personens känslor genom att säga att "sådär känner många".
 • Var inte rädd för att tala öppet om svåra känslor och erfarenheter.
 • Ta ungdomars depressiva symptom på allvar.
 • Främja en god kontakt mellan föräldrar och skola.
 • Skolpersonal bör visa att de bryr sig om de unga genom att ta reda på varför de skolkar och genom att ta sig tid att tala med dem som uppvisar tecken på att må dåligt.
 • Inkludera information om självmord och psykisk hälsa i alla skolämnen, till exempel effekter av stress på kroppen i biologiundervisningen, existentiella frågor i svenskan/engelskan och självmordsstatistik i matematiken.

Var uppmärksam på det här

Varningssignaler

 • Personen talar om självmord (subtilt eller konkreta hot)
 • Dåliga sömnvanor.
 • Dåliga/störda matvanor.
 • Extrema beteendeförändringar, exempelvis kraftigt försämrade skolresultat.
 • Skolk.
 • Drog- och alkoholmissbruk.
 • Tappad lust för fritidsaktiviteter.
 • Självskadebeteende och/eller tidigare självmordsförsök
 • Tecken på depression som nedstämdhet, irritation, hopplöshet, koncentrationssvårigheter och låg självkänsla.

Skyddande faktorer

Individfaktorer, till exempel:

 • Positiv självkänsla.
 • Kommunikativ förmåga.
 • Bra livsstil när det gäller kost, motion, sömn, alkohol och rökning.

Sociala faktorer, till exempel:

 • Goda familjerelationer.
 • Goda relationer till andra vuxna än föräldrarna.
 • Bra relationer med jämnåriga.

Samhällsfaktorer, till exempel:

 • Möjlighet att få ett arbete.
 • Möjlighet att få en bostad.
 • Möjlighet till fysiska och kulturella aktiviteter.

Riskfaktorer

Individfaktorer, till exempel:

 • Låg självkänsla.
 • Drog- och alkoholmissbruk.
 • Alltför stort ansvarstagande.
 • Förluster av olika slag (t.ex. Socioekonomiska eller relationella)

Sociala faktorer, till exempel:

 • Relationsproblem i familjen/otrygg uppväxt.
 • Mobbning.
 • Vänner och släktingar med psykiska problem.

Samhällsfaktorer, till exempel:

 • Svårigheter att få ett arbete.
 • Svårigheter att få en bostad.
 • Avsaknad av känsla av samhörighet.
Cecilia Odlind
2022-10-11