Det här oroar sig papporna för

Pengar, uppfostran och barnets hälsa är de tre orosmoln som hänger över nyblivna svenska pappor. Ökat stöd till papporna skulle främja jämställdheten, menar forskaren bakom studien.

Foto: iStock

I Sverige uppmuntras pappor att vara med och dela på ansvaret för föräldraskapet. Till exempel är 60 av de 480 föräldradagarna reserverade enbart för pappor, och pappor inbjuds att närvara vid barnmorskebesök inför förlossningen och att vara delaktiga i föräldrautbildning och vid barnets födelse.

Samtidigt indikerar flera studier att det mest är mammorna som är i fokus för vård under barnafödandet, och att pappor upplever ett bristande stöd. För att ta reda på mer om hur det är att bli pappa i Sverige har Margareta Johansson, barnmorska och forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, vid fyra tillfällen låtit fäder svara på enkätfrågor om deras upplevelser under graviditet, förlossning och det första året som förälder.

Svaren visar att en tredjedel av de 827 papporna kände sig bekymrade inför föräldraskapet två månader efter barnets födelse. Orosmolnen handlade om att uppfostra barnet på ett ansvarsfullt sätt, leva upp till ekonomiska krav samt om barnets hälsa. De pappor som var minst positiva till att få barn och som hade en dålig självskattad psykisk hälsa var de som kände störst oro inför att bli föräldrar.

– Det är viktigt att män uppmuntras att diskutera sina tankar inför faderskapet. Det kan också vara värdefullt med insatser som riktar sig enbart till pappor, särskilt för den grupp som känner sig mindre positiva till att bli förälder. Då gör man inte bara papporna en tjänst, utan även barnen, mammorna och jämställdheten i stort, säger Margareta Johansson.

I linje med tidigare studier uttryckte förstagångsfäder oro för hur föräldraskapet skulle påverka partnerrelationen och hur de skulle hantera mindre fritid, samt rädsla för att inte kunna ge barnet en god uppfostran. Mer förvånande var att det även gällde mer erfarna fäder.

– Att få ett barn innebär alltid en förändring för en familj och svårigheterna med att uppnå en bra balans mellan arbete och familj tycks bara blir mer komplicerad för varje barn, säger Margareta Johansson som menar att även fäder som har barn sedan tidigare kan behöva stöd i föräldrarollen.

Text: Ola Danielsson, först publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 3 2016