Skip to main content

Cannabis kan utlösa kaos i hjärnan

Cannabis tillhör inte de tyngsta drogerna. Men skadorna kan bli bestående, även sen dimmorna skingrats. Barn till mammor som rökt cannabis, det vill säga marijuana eller hasch, under graviditeten löper en klart ökad risk att få problem med inlärning, minne och koncentration.

Professor Tibor Harkany. Foto: Bildmakarna.

De senaste årens forskning visar hur cannabis påverkar hjärnan och därmed hur skadorna uppkommer. En av dem som gjort banbrytande upptäckter inom området är Tibor Harkany, professor i neurobiologi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.

En av utgångspunkterna var upptäckten av en grupp kroppsegna molekyler i hjärnan, endocannabinoider, i mitten av 90-talet. Tibor Harkany var tidigt intresserad av vad som normalt sker under neuronal utveckling, hur det går till när olika slags nervceller bildar nätverk och hur kommunikationen sker mellan dessa. Han började nu studera vad dessa kroppsegna molekyler egentligen gör i fostrets hjärna.

- Vi kunde visa att endocannabinoider har en central roll i hjärnans utveckling. De bildas i kroppen och finns i de flesta av hjärnans nervceller. De arbetar dynamiskt och påverkar aktiviteten i olika slags nervceller. Gemensamt för dessa molekyler är att de binder till samma receptor som tar emot en av de substanser, THC (tetrahydrocannabinol), som går in i kroppen vid cannabisrökning, säger Tibor Harkany.

Kaos i hjärnan

Det cannabis gör är alltså att bryta in i det signalsystem som är viktigt för kommunikationen mellan hjärnans olika delar. Om receptorn blockeras kan det uppstå kaos i hjärnan. Tibor Harkany och hans medarbetare fann att cannabinoidreceptorn finns i hjärnbarken i den omogna hjärnan hos människofostret redan från vecka 11 och då bildas de första nätverken.

Nästa steg var att undersöka om, och i så fall hur, cannabisrökning påverkar hjärnans utveckling. Ingen hade studerat detta tidigare.

- Vi kunde konstatera att om mamman under graviditeten röker cannabis kan det ge bestående skador hos barnet. Då cannabisämnet THC ockuperar cannabinoidreceptorerna bryts kommunikationen mellan nervcellerna, dessa kopplas ihop felaktigt och hjärnans nätverk utvecklas inte normalt. Ju mer omogen hjärnan är desto större blir skadan.

Att röka cannabis som tonåring innebär också en risk eftersom hjärnan ännu inte är färdigutvecklad. Endocannabinoider arbetar snabbt och aktiverar tillfälligt cannabinoidreceptorerna, medan cannabis däremot kan blockera samma receptorer i flera timmar och avbryta olika hjärnfunktioner.

Varför drabbas då inte alla barn vars mammor använt cannabis under graviditeten och vad händer i den vuxna hjärnan?

- Det kan finnas flera orsaker. Det kan till exempel bero på hur ofta och när mamman rökte eftersom hjärnan utvecklas stegvis. Eftersom vi är genetiskt olika kan det skilja sig åt hur kroppen lyckas omsätta cannabis, det kan finnas en individuell sårbarhet. Hos vuxna har hjärnan stabila nätverk som lättare återfår normala funktioner medan det lilla barnets nervsystem är mycket känsligare, säger Tibor Harkany.

Stort mörkertal

I många länder betraktas cannabis som en ganska oskyldig drog och användningen har ökat. Enligt amerikansk statistik röker 7-15 procent av gravida kvinnor cannabis. Statistik från Storbritannien visar att det där rör sig om cirka 13 procent, men Tibor Harkany tror att det finns stora mörkertal eftersom man inte vill erkänna att man röker. En svårighet i forskningen är att många av dem som röker cannabis också använder andra droger som kokain och amfetamin och det är oklart hur dessa interagerar med varandra. Det finns också många syntetiska blandningar med snarlika effekter som lätt går att beställa hem över nätet och lagstiftningen hinner inte med.

- Oavsett hur allvarlig effekten blir är det viktigt att förstå mekanismerna bakom för att i bästa fall kunna kontrollera skadan, säger Tibor Harkany. Nu förstår vi ganska bra vad cannabis gör, nästa steg blir hur cellerna kan räddas. En förhoppning är att på sikt kunna återskapa nätverken med nya celler och överbrygga de gap som cannabisrökningen åstadkommit.

Om forskningsämnet

Molekylär neurobiologi omfattar studier av bland annat hjärnans utveckling, från fosterstadiet till vuxen ålder. Forskarna kartlägger olika signalsystem, hur de aktiveras och styr nervcellerna till rätt plats och till att bilda nätverk.

Tibor Harkany har visat att endocannabinoider, en grupp kroppsegna molekyler, har en central roll. Om signaleringen störs av att den gravida mamman rökt cannabis kan det ge barnet kognitiva problem som påverkar minne och inlärning.