Biobanker utgör vårt medicinska arv

Forskning på senare år visar att infektioner kan vara en huvudorsak till många sjukdomar, bland annat till cancer. Tidigare trodde man att det rörde sig om någon enstaka procent av cancerfallen - idag anses infektioner snarare ligger bakom drygt tjugo procent av all cancer.

Professor Joakim Dillner. Foto: Ulf Sirborn.

Humant papillomvirus, HPV, och dess koppling till livmoderhalscancer är ett forskningsområde som tidigt kom att engagera Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi. Hans intresse för tumörvirologi började med Epstein- Barr virus, som han skrev sin avhandling om, men just vid den tiden presenterade Harald zur Hausen (förra årets Nobelpristagare i medicin) sin upptäckt att det fanns HPV-virus i celler från livmoderhalscancer. Och det fick Joakim Dillner att växla spår. Idag är han en av frontfigurerna på området, både nationellt och internationellt. Han har haft en rad nyckelpositioner, bland annat som huvudansvarig för ett så kallat Network of Excellence inom EU och för WHOs globala referenslaboratorium för HPV i Malmö. Det finns bara två sådana laboratorier i världen, det andra ligger i USA.

– Redan tidigt insåg jag svårigheterna med att använda vanlig epidemiologisk metodik för att studera sambanden mellan HPV och cancer. Infektionen ger inga symtom och det tar kanske tjugo år innan det bildats en cancertumör på livmoderhalsen, säger Joakim Dillner. Alltså krävdes ett annat angreppssätt.

Det han gjorde var att undersöka om prover, som sparats från gynekologiska cellprovtagningar ett par decennier tidigare, innehöll virus och sedan via registerdata se om kvinnorna utvecklat cancer. Han såg då att det fanns ett klart samband mellan virus i cellprovet och att senare ha fått cancer.

– För att kunna göra denna typ av studier krävs att prover sparas i biobanker, jag brukar säga att sparade prover utgör vårt medicinska arv. Att Sverige också har heltäckande register över sjuklighet och dödlighet gör att vi är ett av de få länder i världen där det går att utföra biobanksbaserad forskning. Biobankerna kan med de nya molekylära tekniker vi har idag användas på många sätt för förbättrad förståelse av sjukdomsorsaker, diagnostik och behandling.

Tvärvetenskaplig utbildning

2001 flyttade Joakim Dillner till Lund. Han blev ansvarig för det svenska Nationella Biobanksprogrammet, en satsning där ett av målen var att få fler forskare att använda biobanker för effektivare studier. Då programmet startade utnyttjades många biobanker dåligt men några år senare hade antalet publikationer baserade på prover från biobankerna i Nationella Biobanksprogrammet ökat kraftigt.

– Det gäller dels att kvalitetssäkra det material som finns i biobankerna, dels att lära forskare att använda det. Inom EU-nätverket tog vi därför fram en tvärvetenskaplig utbildning i "biobanksbaserad epidemiologi" och i år lades de första avhandlingarna fram i ämnet, berättar Joakim Dillner.

Det Nationella Biobanksprogrammet är avslutat, men i stället gör nu Vetenskapsrådet en satsning på området där Joakim Dillner deltar. Att han kände sig lockad att återvända till Karolinska Institutet berodde bland annat på att KI ligger långt framme när det gäller att satsa på biobanksforskning.

HPV-test och cellprov

En annan ambition är att få till stånd en allmän screening av HPV i samband med gynekologisk cellprovtagning. Årligen gör 700 000 svenska kvinnor en sådan undersökning för att spåra eventuella cellförändringar. Många av dessa förändringar är helt oskyldiga och skapar onödig oro.

– Det bästa vore att först kontrollera om provet innehåller virus och om så är fallet då gå vidare för att se om det finns cellförändringar. Om man inte hittar något virus finns ingen ökad risk för cancer. Kvinnan kallas då till förnyad provtagning flera år senare.

De vacciner som finns mot HPV 16 och 18, de två virusformer som orsakar cirka 70 procent av all livmoderhalscancer, har huvudsakligen utprovats i de nordiska länderna. Möjligheten att följa upp vaccinerade under lång tid framåt med biobanker och register var orsaken till att så mycket av de internationella prövningarna förlades hit. Joakim Dillner tror att forskningen kommer att leda till att livmoderhalscancer i princip utrotas. Framstegen med att förebygga cancer orsakad av HPV har inspirerat till att arbeta vidare med att spåra ytterligare kopplingar mellan virus och cancer. Under senaste året har hans forskargrupp upptäckt fem nya papillomvirus i vanlig hudcancer, men om där också finns ett orsakssamband är ännu för tidigt att säga.

Text: Ann-Marie Dock, publicerad i "Från Cell till Samhälle" 2009

Om forskningsämnet

Sverige har unika förutsättningar att genomföra storskaliga epidemiologiska studier med hjälp av sparade prover i biobanker och ett system av heltäckande register. Bland annat har dessa utnyttjats för att studera samband mellan virusinfektioner och cancer. Eftersom en tumör ofta utvecklas långsamt måste proverna bevaras under många år. Att skapa en bra infrastruktur för biobanker och se till att denna resurs i högre utsträckning utnyttjas för forskning har länge varit ett av Joakim Dillners huvudintressen.