Beslut utlysning 2021 projektmedel

Nedan kan du läsa om vilka som har blivit beviljade projektanslag, vad projekten heter samt vilka bedömningskriterierna var.

De som beviljades projektanslag
Marie Löf Professor HealthyMoms2.0-en digital plattform för att behandla graviditetsdiabetes och förbättra hälsa hos mor och barn: en randomiserad kontrollerad studie BioNut (Institutionen för biovetenskaper och näringslära)
Erika Franzén Professor Precisionsrehabilitering vid Parkinsons sjukdom genom att undersöka hjärnaktivitet vid komplex gång och utveckla personliga träningsprogram. NVS (Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle)
Carol Tishelman Professor Att lära från människors erfarenheter av covid-19 genom blandad metodanalys och naturlig språkinlärning ur crowdsourced data. LIME (Institutionen för lärande, informatik, management och etik)
Ulrica Nilsson Professor Digital screening av postoperativ kognitiv återhämtning NVS (Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle)
Elin Larsson Docent IMPROVE–Främjande av jämlik reproduktiv hälsa: Implementering av kunskapsbaserad preventivmedelsrådgivning postpartum genom kollaborativt förbättringsarbete för och med utrikesfödda kvinnor i Sverige GPH (Institutionen för global folkhälsa)
Pernilla Pergert Docent Erfarenheter av donationsprocessen när barn/ungdomar donerat hematopoetiska stamceller (HSC) till ett sjukt syskon–Att samskapa en informations- och vårdmodell för minderåriga HSC-donatorer KBH (Institutionen för kvinnors och barns hälsa)
Malin Nygren-Bonnier Doktor Effekter av individanpassad inspiratorisk muskelträning och fysisk träning för personer med nedsatt andningsfunktion efter covid-19 - en randomiserad kontrollerad studie med processutvärdering NVS (Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle)
Susanne Andermo Doktor En skolbaserad intervention för att förbättra psykisk hälsa, kognition, skolprestation och minska ojämlikhet i hälsa hos ungdomar: en klusterrandomiserad kontrollerad studie NVS (Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle)
Elisabeth Rydwik Docent CANOPTIFYS/e-hälsa - OPTImering av FYSisk funktion innan CANcerkirurgi: utveckling av digitalt stöd med äldre personer NVS (Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle)
Eric Asaba Docent Aktivare vardag (Make My Day): samskapande av ett eHälso-baserat stroke-preventionsprogram NVS (Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle)
David Moulaee Conradsson Docent Hur kan promotion av fysisk aktivitet fungera på distans efter stroke eller transitorisk ischemisk attack? En multicentergenomförbarhetsstudie. NVS (Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle)
Staffan Josephsson Professor Vård och omsorg för äldre som lärande organisationer - Tillämpning och utvärdering av metod att samskapa lärande organisationer i vård och omsorg tillsammans med äldre och personal. NVS (Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle)
Amanda Cleeve Doktor Utforskande av själv-inducerade aborter utanför den formella hälsosektorn genom web-baserad Respondent Driven Sampling – ett pilotprojekt i Argentina KBH (Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Ann-Christin Eliasson Professor Utveckling och testning av en digital screening version av Hand Assessment for Infants KBH (Institutionen för kvinnors och barns hälsa)
Aleksandra Sjöström-Bujacz Doktor Genomförbarhet av en grupperad randomiserad kontrollerad studie för arbetsplatsinterventioner för att förebygga stressrelaterade hälsoproblem. LIME (Institutionen för lärande, informatik, management och etik)
Lena Rosenberg Docent Samskapande med personer med demens – metoder för inflytande NVS (Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle)

Bedömningskriterier projektbidrag

Bedömningen av vetenskaplig kvalitet görs på fyra baskriterier: Projektets vetenskapliga kvalitet; Nytänkande och originalitet; Sökandes samlade kompetens; och Genomförbarhet. Sjugradig betygsskala används för de första tre kriterierna. Det fjärde bedöms enligt tregradig skala. Förutom baskriterierna tillkommer huruvida ansökan avser Vårdvetenskap samt om projektet faller inom ett eller flera av SFO-Vs kärnområden. Samtliga tilläggskriterier bedöms med Ja eller Nej.

Vägledning

Projektets vetenskapliga kvalitet

 • Kommer projektet, om det blir framgångsrikt, att påtagligt öka förståelsen av området?
 • Är det föreslagna projektet relevant för forskningsområdet och är problemformulering och föreslagna lösningar tydliga, övertygande och tilltalande?
 • Uppfyller studiedesign, frågeställningar och hypoteser standarden för högsta vetenskapliga kvalitet?
 • Är hypoteserna klart uttryckta och baserade på adekvat litteratur och/eller preliminära data?
 • Har potentiella problem och alternativa strategier identifierats och presenterats?
 • Presenteras preliminära data som stöd för hypoteserna?
 • Förekommer relevanta vetenskapliga samarbeten?
 • Är metodik för dataanalys och statistik väl beskrivna?

Nytänkande och originalitet

 • Utvecklar eller utmanar projektet vår nuvarande förståelse, uppfattning eller klinisk praxis?
 • Bygger projektet på en unik kombination av idéer, preliminära data och olika metoder för att skapa nya angreppssätt på den aktuella forskningsfrågan?
 • Finns potential för att skapa ny kunskap, ny teknologi eller nya forskningslinjer för att utveckla området?
 • Kommer vetenskaplig kunskap, tekniska möjligheter och klinisk praxis att förbättras om syftena uppfylls?
 • Föreslås en forskningslinje som har potential att påtagligt öka nuvarande kunskap inom området eller resulterar den bara i mer detaljering av befintlig kunskap?

Sökandes meriter

 • Har de sökande tillräcklig erfarenhet, expertis, oberoende och vetenskapligt nätverk för att implementera det föreslagna projektet?
 • Hur förhåller sig huvudsökandes akademiska meritering och uppnådda resultat till hans/hennes karriärstatus och faktiska forskningstid?
 • Har huvudsökande en dokumenterad oberoende forskningslinje?
 • Tyder publikationslistan på en sammanhängande forskningslinje för huvudsökande? Har huvudsökande publikationer som senior författare? Fokusera på de mest relevanta och senaste publikationerna och på kvalitet snarare än kvantitet.

Genomförbarhet

 • Har projektgruppen tillräcklig kompetens för att genomföra projektet som helhet?
 • Är designen som helhet, inklusive tidplan, realistisk för projektets genomförande?
 • Är material, metoder och patientkohorter adekvata och väl anpassade till hypotes och forskningsfråga?

Vårdforskning

 • Avser det sökta projektet vårdvetenskap?

SFO-Vs kärnområden

Den sjugradiga betygsskalan (för projektbidrag)

ENASTÅENDE 7

Exceptionellt stark ansökan med försumbara svagheter

UTMÄRKT 6

Mycket stark ansökan med försumbara svagheter

MYCKET BRA TILL UTMÄRKT 5

Mycket stark ansökan med mindre svagheter

MYCKET BRA 4

Stark ansökan med mindre svagheter

BRA 3

Vissa styrkor men också vissa svagheter

SVAG 2

Några styrkor men åtminstone en större svaghet eller ett flertal mindre svagheter

DÅLIG 1

Mycket få styrkor och ett flertal större svagheter

Granskaren ska också kunna välja “OTILLRÄCKLIG” (=0) om det saknas information i ansökan för att bedöma dess kvalitet.

Den tregradiga betygsskalan

GENOMFÖRBART 3

DELVIS GENOMFÖRBART 2

EJ GENOMFÖRBART 1

Även här ska granskaren kunna markera ”OTILLRÄCKLIG” (=0) när information saknas för att kunna bedöma kriteriet.

 

Ja/Nej-frågor

JA

NEJ

SJ
Innehållsgranskare:
Marina Olsson
2022-05-05