Behörighet till utbildning på forskarnivå

This page in English

En förutsättning för antagning till forskarutbildningen är att sökande uppfyller kraven för grundläggande och särskild behörighet.

I bedömningen av grundläggande och särskild behörighet tillämpas bland annat Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) och Universitets- och högskolerådets (UHR) riktlinjer.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

  1. avlagt en examen på avancerad nivå (magister eller master)
  2. 240 högskolepoäng varav minst 60 från avancerad nivå, eller
  3. har förvärvat sig motsvarande kunskaper i Sverige eller utomlands

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Se Högskoleförordningen 7 kap 39 §.

Notera att exempelvis inte alla utländska läkarexamina ger grundläggande behörighet.

Särskild behörighet i engelska

Sedan år 2014 måste alla sökande till forskarutbildningen intyga kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (enligt kap. 7, 39 § punkt 1 och 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla språkkravet i engelska (notera att exempelvis en svensk läkarlegitimation inte godtas). För övriga motsvarandebedömningar tillämpas Sveriges universitets- och och högskoleförbunds (SUHF) riktlinjer. För information om hur sökande kan intyga kunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6, vänligen se PDF-filen English language requirements for doctoral education.

Se Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet.

 

Ansökan om bedömning av behörighet

Du rekommenderas att ansöka om en behörighetsbedömning så snart du har valts ut för en doktorandplats (ifall du bor utomlands så rekommenderas det att du skickar in din ansökan redan innan du anländer). Notera att handläggningen av din ansökan om behörighetsbedömning kan ta upp till tre veckor, ifall ansökan inte är komplett kan det dröja ytterligare. Ta i god tid kontakt med forskarutbildningsadministratören vid din institution för att höra dig för om tidtabellen för din antagning. Vänligen observera att ingen handläggning av ansökningar om bedömning av behörighet sker under juli månad.

Sökande med svenska akademiska meriter

Bifoga följande handlingar till ansökan om behörighetsbedömning (blankett 1):

  1. Kopior av examensbevis
  2. Kopior av studieintyg/betygsutdrag
     

Pågående studier på avancerad nivå

Vid pågående studier på avancerad nivå måste du även skicka in kopior av examensbevis och betygsutdrag för din kandidatexamen.

Verifiering av svenska akademiska meriter

Svenska akademiska meriter verifieras via det nationella studieregistret Ladok. Karolinska Institutet kan kräva att få se originalhandlingarna.

Sökande med utländska akademiska meriter

Bifoga följande handlingar till ansökan om behörighetsbedömning (blankett 1):

  1. Bestyrkta kopior av examensbevis från ett internationellt erkänt universitet (ifall du har utexaminerats), både på originalspråk och i översättning.
  2. Bestyrkta kopior av betygsutdrag (transcript of records), både på originalspråk och i översättning.
  3. Dokumentation gällande engelskakunskaper (vänligen se English language requirements for doctoral education)

Pågående studier på avancerad nivå

Vid pågående studier på avancerad nivå måste du skicka in betygsutdrag som visar vilka kurser du har avlagt på avancerad nivå (notera kravet på bestyrkta kopior och eventuella auktoriserade översättningar). Du måste även skicka in bestyrkta kopior av examensbevis och betygsutdrag för din kandidatexamen (och eventuella översättningar). För att underlätta bedömningen av dina pågående studier (gäller främst studier utanför EU/EES) ber vi dig även att skicka in en utbildningsplan (kan vara en länk till en webbsida).

Bestyrkta kopior av utländska akademiska meriter

Kopior av utländska examensbevis och betygsutdrag (transcript of records) ska bestyrkas av notarius publicus eller av lärosätet som har utfärdat examen. Varje kopia ska innehålla tjänstemannens namnteckning, samt notariatets eller lärosätets stämpel. Notera att vi inte godtar kopior av kopior eller dokument skickade per e-post. Karolinska Institutet kan kräva att få se originalhandlingarna. Skicka aldrig handlingar som inte kan ersättas per post eller kurir (exempelvis examensbevis i original).

Översättning

En översättning krävs ifall originaldokumentet är utfärdat på annat språk än svenska, danska, engelska eller norska. Översättning ska göras av en auktoriserad översättare till något av dessa språk.

Landsspecifika krav

Ifall du har akademiska meriter från Bangladesh*, Kamerun, Kanada, Eritrea, Etiopien, Ghana, Nigeria och USA måste du be universitet skicka betygsutdraget (transcript of records) direkt till Karolinska Institutet (till samma adress som ansökningsblanketten). *Nytt krav som gäller från och med den 1 augusti 2018.

Sökande med motsvarande kunskaper

Ifall du inte uppfyller det grundläggande behörighetskravet genom din utbildning kan du även ansöka om en motsvarandebedömning.

Till ansökan om behörighetsbedömning (blankett 1) ska du bifoga examensbevis, betygsutdrag samt intyg över kunskaper i engelska enligt anvisningarna ovan.

Utöver detta ska du även bifoga ditt CV med de erfarenheter du vill åberopa som motsvarande kunskaper, tillsammans med dokument som styrker dessa. Det kan vara intyg och referensbrev från handledare/arbetsgivare som beskriver din aktiva forskningsinsats (t ex studiedesign, analys, vetenskapligt skrivande) och dess omfattning. Det kan också vara publikationer (eller opublicerade arbeten) eller posterpresentationer vid internationella konferenser.

Notera att handläggningstiden ofta är längre än tre veckor.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Karolinska Institutet samlar in personuppgifter som är nödvändiga för hanterandet av ansökningar om behörighetsbedömning. Personuppgifterna registreras i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Högskolepoäng

En veckas heltidsstudier ger 1,5 högskolepoäng, en termin omfattar 30 högskolepoäng och ett års heltidsstudier ger 60 högskolepoäng.

En poäng i det tidigare systemet (t.o.m. 30 juni 2007) motsvaras av en och en halv högskolepoäng enligt de nya bestämmelserna.

Länkar

Forskarutbildning