Behörighet till utbildning på forskarnivå

This page in English

En förutsättning för antagning till forskarutbildningen är att du uppfyller kraven för grundläggande och särskild behörighet.

I bedömningen av grundläggande och särskild behörighet tillämpas bland annat Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) och Universitets- och högskolerådets (UHR) riktlinjer.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

  1. avlagt en examen på avancerad nivå (magister eller master)
  2. 240 högskolepoäng varav minst 60 från avancerad nivå, eller
  3. har förvärvat sig motsvarande kunskaper i Sverige eller utomlands

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Se Högskoleförordningen 7 kap 39 §.

Notera att exempelvis inte alla utländska läkarexamina ger grundläggande behörighet.

Särskild behörighet i engelska

Sedan år 2014 måste alla presumtiva doktorander intyga kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Presumtiva doktorander som uppfyller grundläggande behörighet (enligt kap. 7, 39 § punkt 1 och 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla språkkravet i engelska (notera att exempelvis en svensk läkarlegitimation inte godtas).

I övriga fall följer Karolinska Institutet Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) riktlinjer. För information om hur blivande doktorander kan intyga kunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6, se PDF-filen English language requirements for doctoral education.

Se Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet.

Bedömningsprocessen

Utlysta doktorandplatser

Bedömningen av din behörighet påbörjas så snart du har ansökt om en utlyst doktorandplats via rekryteringssystemet Varbi. Alla dokument som du bifogar används i bedömningen av din behörighet. Notera att ingen behörighetsbedömning görs i juli.

Icke utlysta doktorandplatser

Om du har rekommenderats för en doktorandplats som inte har utlysts får du tillgång till rekryteringssystemet Varbi där du kan ladda upp alla handlingar som behövs för behörighetsbedömningen. Kontakta forskarutbildningsadministratör på aktuell KI-institution. Du kommer att få instruktioner per e-post (från Universitetsförvaltningen) när institutionen har bekräftat att du är en kandidat till en doktorandplats. Notera att ingen behörighetsbedömning görs i juli.

Presumtiva doktorander med svenska akademiska meriter

Ladda upp följande handlingar:

  1. Skannade examensbevis
  2. Skannade studieintyg/betygsutdrag

Pågående studier på avancerad nivå

Vid pågående studier på avancerad nivå måste du även ladda upp examensbevis och betygsutdrag för din kandidatexamen.

Verifiering av svenska akademiska meriter

Svenska akademiska meriter verifieras via det nationella studieregistret Ladok. Karolinska Institutet kan dock kräva att få se skannade original.

Presumtiva doktorander med utländska akademiska meriter

Bifoga följande handlingar:

  1. Skannade original av examensbevis från ett internationellt erkänt universitet (ifall du har utexaminerats) på originalspråk, samt eventuella skannade originalöversättningar*.
  2. Skannade original av betygsutdrag (transcript of records) på originalspråk, samt eventuella skannade originalöversättningar*.
  3. Dokumentation som styrker dina kunskaper i engelska, för instruktioner se English language requirements for doctoral education

Du måste skanna originalhandlingarna (och inte bestyrkta kopior eller kopior). Skannade kopior kommer inte att godtas. Ifall dokumenten är utfärdade i färg så måste du skanna i färg. Se till att skanna alla sidor (inklusive exempelvis eventuella omslag och sidor som endast inkluderar stämplar eller information om utbildningssystemet). Se till att alla detaljer är synliga.

Ifall du har akademiska meriter från Bangladesh, Kamerun, Kanada, Eritrea, Etiopien, Ghana, Nigeria och USA måste du be universitet skicka betygsutdraget (transcript of records) direkt till Karolinska Institutet till följande adress:

Karolinska Institutet
BFN
Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
Berzelius väg 3
SE-171 65 Solna

Pågående studier på avancerad nivå

Vid pågående studier på avancerad nivå måste du bifoga betygsutdrag som visar vilka kurser du har avlagt på avancerad nivå. Du måste även bifoga examensbevis och betygsutdrag för din kandidatexamen (och eventuella översättningar). Se till att följa dokumentationskraven för utländska akademiska meriter ovan. För att underlätta bedömningen av dina pågående studier (gäller främst studier utanför EU/EES) ber vi dig även att skicka in en utbildningsplan (kan vara en länk till en webbsida).

*Översättning

En översättning krävs ifall originaldokumentet är utfärdat på annat språk än svenska, danska, engelska eller norska. Översättning ska göras av en auktoriserad översättare till något av dessa språk.

Presumtiva doktorander med motsvarande kunskaper

Ifall du inte uppfyller det grundläggande behörighetskravet genom din utbildning kan du även ansöka om en motsvarandebedömning.

Bifoga examensbevis, betygsutdrag samt intyg över kunskaper i engelska enligt anvisningarna ovan.

Utöver detta ska du även ladda upp ditt CV med de erfarenheter du vill åberopa som motsvarande kunskaper, tillsammans med dokument som styrker dessa. Det kan vara intyg och referensbrev från handledare/arbetsgivare som beskriver din aktiva forskningsinsats (t ex studiedesign, analys, vetenskapligt skrivande) och dess omfattning. Det kan också vara publikationer (eller opublicerade arbeten) eller posterpresentationer vid internationella konferenser.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Karolinska Institutet samlar in personuppgifter som är nödvändiga för hanterandet av ansökningar om behörighetsbedömning. Personuppgifterna registreras i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Högskolepoäng

En veckas heltidsstudier ger 1,5 högskolepoäng, en termin omfattar 30 högskolepoäng och ett års heltidsstudier ger 60 högskolepoäng.

En poäng i det tidigare systemet (t.o.m. 30 juni 2007) motsvaras av en och en halv högskolepoäng enligt de nya bestämmelserna.

E-post: doctoraleligibility@ki.se

OBS! Om din fråga gäller en inskickad ansökan, hänvisa till referensnumret i annonsen då du kontaktar oss.

Länkar

Forskarutbildning