Skip to main content

Forskning

Vid institutionen för odontologi bedrivs bred forskning inom området orala vetenskaper. Målsättningen med forskningen är att bidra till att förbättra människors orala hälsa samt förebygga och motverka orala sjukdomar.

Förutsättningarna för att bedriva odontologisk forskning av hög internationell klass är utmärkta vid KI Campus Huddinge. Laboratorierna är mycket ändamålsenliga och utrustningen av hög kvalitet. Närheten till Novum, Centrum för Biovetenskaper, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge samt Södertörns högskola bidrar till att skapa en unik och kreativ miljö som ständigt utvecklas.

Bild- och funktionsodontologi

Korrekt diagnos är viktig för att säkerställa den mest effektiva behandlingen för patienter inom tandvården. Bland alla diagnostiska verktyg är röntgenundersökning en ofta använd metod för att diagnostisera hårdvävnadsförändringar inom tänder och käkar. Vid enheten för bild och funktionsodontologi pågår forskning inom ett brett spektrum som berör dento-maxillo-facial radiologi. Projekt kan examplevis handla om fysikaliska egenskaper rörande digital teknik, bildbehandlingsmetoder, utvärdering av röntgenbildens kvalitet, röntgendiagnostik utifrån olika modaliteter och diagnostikens påverkan på behandlingen. Vi har nationella såsom internationella forskningssamarbeten.

Forskning

Pågående forskningsprojekt

 • Strategies of dose reduction and optimizing image quality regarding adequate diagnostic information for different image modalities in odontology.
 • Evaluation of cone beam computed tomography with respect to effective radiation dose and diagnostic properties
 • Comparison on image quality of two digital intraoral sensors
 • Potential benefit and radiation risk of cone beam computed tomography on children with impacted canines
 • A Survey on Application of Image Enhancement on Digital Intraoral Radiographs among General Dentists
 • Correlation between adenoid nasopharygeal ratio on lateral cephalogram and airway volume from cone-beam computed tomography
 • Application of a web-based learning program for dental education on radiographic diagnosis of carious lesions

Cariologi

Diagnostik av karies och tanderosion

Tidig karies-detektion: För att behandla karies är det mycket viktigt att kunna särskilja mellan angrepp i behov av reparativ vård från sådana som kan behandlas förebyggande. De rutinmässiga röntgenundersökningarna har ifrågasatts på grund av den begränsade information som kan utläsas om angreppets kavitering vilket kan resultera i onödig invasiv behandling. Nya metoder har utvecklats för att komplettera eller ersätta röntgenbilder då man letar efter kariesangrepp eller vill följa ett angrepps utveckling över tid. Vi utvärderar dessa metoder för att fastställa deras exakthet, liksom det terapeutiska utfallet och den hälsoekonomiska effekten av att använda dessa metoder. Därutöver används dessa metoder för att utvärdera effekten av olika karies-hämmande behandlingar, såsom vid användning av probiotika, ozon eller vid olika tandborstningsstrategier.

Djupa kariesangrepp: Vi deltar i en multicenterstudie som utreder behandlingen av djupa kariesangrepp. Att öppna ett angrepp flera gånger har ifrågasatts och därför behöver mindre invasiva metoder undersökas i studier av hög kvalitet. Att avlägsna karierad tandhårdvävnad stegvis, partiellt eller totalt jämförs i förhållande till tandpulpans överlevnad.

Tanderosion är ett allvarligt sjukdomstillstånd för tandens hårdvävnad som visar en ökande incidens. Utveckling och validering av metoder för att upptäcka och följa erosionsskador är mycket viktigt.

Oral epidemiologi

Vi genomför registerstudier inom ett brett forskningsområde. Vi utvärderar effekten av Tandvårdsreformen (1999), varvid infördes subventionerad vård för utbyte av tandfyllningar hos patienter som upplever besvär som relateras till dentala material. Vi undersöker också eventuella effekter av potentiell kvicksilverexponering hos söner till tandvårdspersonal, orala komplikationer hos patienter med medicinskt förvärvad muntorrhet, liksom risken för inflammationsrelaterade sjukdomar hos patienter med tandlossningssjukdom och deras förstagradssläktingar.

Infektion, immunitet och cancer

Infektioner som associeras med kroniska sjukdomar och cancer är kända för att orsaka en immunologisk tolerans/utmattning för att kunna persistera hos värden. I tillägg till terapeutisk vaccination har vi visat att ny funktionell immunitet kan skapas genom skräddarsydda lymfocyter, särskilt ”tränade” för att förstöra patogener eller tumörceller. Med hjälp av syntetisk RNA-modifiering kan vi leverera storskaliga mängder av skräddarsydda lymfocyter till kliniska studier.

I våra pågående projekt upptäcks också nya terapeutiska mål för virusinducerad cancer, orala tumörer, endodontiska infektioner och karies. Vid sidan av kliniska prov utgör humaniserade musmodeller, flerfärgscytometri och next-generation sekvensering ovärderliga tillgångar för vår forskning.

Relevanta publikationer

Ahlen G, Frelin F, Brenndörfer E, Brass A, Weiland O, Chen M, Sällberg M. Containing “The Great Houdini” of viruses: Combining directly acting antivirals with the host immune response for the treatment of chronic hepatitis C. Drug Resistance Updates. 2013. Aug 1.

Astvaldsdóttir A, Ahlund K, Holbrook WP, de Verdier B, Tranæus S. Approximal Caries Detection by DIFOTI: In Vitro Comparison of Diagnostic Accuracy /Efficacy with Film and Digital Radiography. Int J Dent. 2012

Björndal L, Reit C, Bruun G, Markvart M, Kjaeldgaard M, Näsman P , et al. Treatment of deep caries lesions in adults: randomized clinical trials comparing stepwise vs. direct complete excavation, and direct pulp capping vs. partial pulpotomy. Eur J Oral Sci 2010

Naimi-Akbar A, Sandborgh Englund G, Ekbom A, Ekstrand J, Montgomery S. Cognitive function among sons of women who worked in dentistry. Scand J Work Environ Health 2012.

Naimi-Akbar A, Svedberg P, Alexanderson K, Ekstrand J, Sandborgh-Englund G. Reliance on social security benefits by Swedish patients with ill-health attributed to dental fillings: a register-based cohort study. BMC Public Health 2012;12:713.

Pasetto A, Aleman S, Chen M. Functional Attributes of Responding T Cells in HCV Infection: The Recent Advances in Engineering Functional Antiviral T Cells. Arch Immunol Ther Exp. 2014 Feb;62(1):23-30.

Sköld-Larsson K, Sollenius O, Karlsson L, Petersson LG, Twetman S. Effect of fluoridated milk on enamel demineralization adjacent to fixed orthodontic appliances. Acta Odontol Scand. 2013

Forskare

Gunilla Sandborgh Englund, Professor

Margaret Sällberg Chen, Assoc prof

Alfheidur Astvaldsdottir, DDS, PhD.

Aron Naimi-Akbar, DDS, PhD

Lena Karlsson, RDH, PhD

Marianne Kjaeldgaard, DDS, PhD.

Käkkirurgi

På enheten för käkkirurgi bedrivs forskning inom antibiotika, infektion och smittspridning, käkledskirurgi, benigna tumörer och ortognatkirurgi.

Pågående forskningsprojekt

 • Lund B, Holmlund A, Wretlind B, Jala S, Kruger Weiner C, Rosén A. Reactive arthritis probably not the mechanism of internal derangement of the temporomandibular joint: a case control study. Submitted.
 • Jarnbring F, Kashani A, Björk A, Hoffman T, Krawiec K, Ljungman P, Lund B. The role of intravenous bisphosphonates in relation to other suggested etiological factors in the development of osteonecrosis of the jaws in myeloma patients. Submitted.
 • Vidana R, Sillerström E, Ahlquist M, Lund B. Potential for nosocomial transmission of Enterococcus faecalis from surfaces in dental operatories.Submitted.
 • Lund B, Kruger Weiner C, Benchimol D, Holmlund A. Osteochondroma of the glenoid fossa – report of two cases with sudden onset of symptoms. Submitted.
 • Rosén A, Kruger Weiner C, Sugars R. Patients treated with distraction osteogenesis: a follow-up study of frontal open bites and mandibular fracture. Submitted.
 • Sjögren E, Huusko E, Lundholm P, Koster K, Lund B. Digital image sensors possible source of nosocomial transmission in the dental office.
 • Najem N, Lazaridis A, Lund B. Compliance with hygienic recommendations in dental practice.
 • Skålén M, Kruger Weiner C, Harju-Jeanty D, Rosén A, Heymann R, Lund B. Implementation of a Web-based patient simulation program in the undergraduate training of dentist.
 • Heymann R, Kruger Weiner C, Rosén A, Lund B. Morbidity of buccal mucosal graft harvesting for urethroplasty: a long term follow-up study.
 • Lund B, Kahlil D, Hultin M. Susceptibility changes among oral microorganisms following single dose antibiotic prophylaxis.
 • Lund B, Vidana R, Weintraub A, Öznei V. Virulence traits and antibiotic susceptibility pattern for enterococci from dental infections compared to isolates from varoius different origins.
 • Lund B, Vidana R, Weintraub A, Öznei V. Genetic mapping of enterococci of different sources with special emphasis to enterococci of dental infection origin.
 • Lund B, Kruger Weiner C. Success rate after arthroscopic surgery with lysis and lavage in the temporomandibular joint: A prospective study.
 • Ulmner M, Kruger Weiner C, Lund B. CT scan versus MRI as a means of diagnosing and sub-classifying TMJ internal derangements and predicting success rates in correlation to clinical findings.
 • Heymann R, Lund B. Different surgical interventions influence on C-reactive protein serum levels.
 • Kruger Weiner C, Rosén A, Adami J, Naimi-Akbar A. Predictors for development of temporomandibular joint disorders and its consequence.
 • Kruger Weiner C, Heymann R, Chen M, Sandberg J. MAIT-cells in the oral mucosa.

Oral protetik

Försöksperson

För att studera hur oral rehabilitering påverkar hjärnans reglering av bit- och tuggfunktion studeras käkrörelser, muskelaktivitet och bitkraft. Doktorand Joannis Grigoriadis ställer upp som försöksperson. Foto: Marcus Erixson

Basala frågeställningar rörande munnens och käkarnas somatosensoriska och motoriska mekanismer bearbetas genom studier av den information som signaleras från mekaniskt känsliga sinnesorgan i munnen och hur hjärnan använder denna information för att reglera motoriska beteenden såsom avbitning och tuggning. De sensorimotoriska kontrollprinciper som identifieras i dessa studier implementeras direkt i motoriska beteendestudier på olika protetiska patientgrupper för kliniska applikationer. Speciellt intresse ägnas åt hur förlusten av tändernas taktila sinnesorgan hos patienter rehabiliterade med orala implantat påverkar patienternas bit- och tuggfunktion.

Orofacial smärta och käkfunktion (OSK)

Forskningen vid enheten är fokuserad på att öka kunskapen om mekanismerna bakom långvarig ansiktssmärta med tonvikt på käkmuskelsmärta och könsskillnader. MikrodialysForskningen är translationell och spänner från mer basvetenskapliga undersökningar på patienter och matchade smärtfria kontroller via humanexperimentella studier där smärta framkallas med olika metoder till kliniska behandlingsstudier. Vi är särskilt intresserade av potentiella perifera biomarkörer såsom serotonin, glutamat, cytokiner och neuropeptider etc. Tillsammans med samarbetspartners undersöks om vissa genvarianter kan kopplas till käksmärta, och proteinuttryck. Metoder vi använder är t ex intramuskulär mikrodialys, mikrobiopsier, cold pressor test, träningsinducerad smärthämning och kvantitativ sensorisk testning (känsel- och smärttrösklar för kyla, värme och mekaniska stimuli) samt genetik och proteomik.

Forskargruppen är organiserad i en större forskargrupp för orofacial neurovetenskap vid institutionen som i sin tur samarbetar med andra ledande forskargrupper i Malmö och Århus via det nyligen initierade Scandinavian Center for Orofacial Neuroscience (SCON). Gruppen har också ett nära samarbete med specialistkliniken för bettfysiologi vid Eastmaninstitutet, Folktandvården AB i Stockholm.

Ortodonti

Ortodonti är den äldsta och universellt den specialitet som är erkänd i de flesta länder. Ämnet omfattar den del av odontologin som berör ansiktets, käkarnas och bettets normala och anormala utveckling och växt, diagnostik, behandling och förebyggande av medfödda eller förvärvade bett- och tandställningsfel.

Baserat på ämnets vidd har forskningen inom ortodontin traditionellt omfattat många olika områden, varav de mest centrala har varit ben- och broskvävnad och deras betydelse för den kraniofaciala tillväxten samt biomekaniska kontrollmekanismer vid ortodontisk tandförflyttning. Även studier för att belysa etiologin vid syndrom omfattande ansiktsskelettet och vid anormal käk- och bettutveckling har varit centrala forskningsområden.

Under senare tid har ortodontins kliniska patientrelaterade frågeställningar kommit allt mera i fokus. För en mera vetenskapligt baserad allokering av vårdresurser har det även blivit betydelsefullt att få insikt i vilken grad anormala bettsituationer hämmar det dagliga livet.

Oral hälsorelaterad forskning

Forskargruppsledare

Professor Jan Huggare

Forskningprojektet “Ungdomars uppfattning om bettets utseende (tändernas ställning) och dess inverkan på oral hälsa, funktion och det dagliga livet” fokuserar på att ta fram kompletterande kriterier för behandlingsbehovsbedömning. De kriterier som för närvarande används baserar sig på registrering av bettets morfologiska avvikelser, utan att ta i beaktande avvikelsernas eventuella betydelse för den enskilde individen med avseende på psykosocial hälsa och välbefinnande.

Studiedesignen är kvalitativ och grundar sig på fokusgruppsintervjuver, enligt s.k. ”Grounded theory” (Glaser & Strauss 1967; Strauss & Corbin 1998) av ungdomar med som med gängse urvalsmetod har konstaterats ha behandlingsbehov för att fånga upp de kategorier av problem som ungdomarna upplever.

Relevanta publikationer

Mockbil N, Huggare J. (2009) Uniformity in selection for subsidized orthodontic care - focus on borderline treatment need. Swe Dent J 33: 19-25

Taghavi J, Hallberg U, Lindblad F, Huggare J, Mohlin B. (2013) Daily life impact of malocclusion in Swedish adolescents. A Grounded theory study. Acta Odontol Scand 71: 792-8

Forskare

Professor Jan Huggare, Karolinska Institutet, Department of Dental Medicine

Docent Nazar Akrami, Department of Pshycology, University of Uppsala

Professor Bengt Mohlin, Institute of Odontolgy, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg

PhD Student Jari Taghavi, Karolinska Institutet, Department of Dental Medicine

Käkortopedi

Forskargruppsledare

Docent Agneta Karsten

Käkortopedi är den del av ortodontin som handlar om tillväxtadapterande behandlingar. I Sverige arbetar käkorotpeder främst med behandling av kraniofaciala missbildningar. Den största patientgruppen är patienter födda med läpp- käk- eller gomspalt (LKG). Vid vår enhet som är belägen på vårkäkortopediska annexklinik på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Inom Stockholms Kraniofaciala Team pågår forskning rörande:

Genetiska faktorer bakom läpp- käk och gomspalt

Vilka genetiska faktorer styr uppkomst av en LKG-defekt? Vi studerar även patienter med van der Woude syndrom, de har en känd mutation i IRF6 och GRHL3 generna. I kommande studier kommer GRHL3 genen ytterligare studeras.

Forskare

Docent Agneta.L-A.Karsten

Med Dr. Marie Pegelow

Spec. tdl. Malin Vesterbacka

i samarbete med Centrum för Molekylär Medicin, KI och avd. för rekonstruktiv plastikkirurgi, Karolinska Universitets Sjukhuset, Solna.

Studier avseende käktillväxt och tandpositioner i käkarna efter tre olika gomslutnings operationsmetoder studeras upp till 19 års ålder

Forskare

Docent Agneta Karsten

Doktorand Konstantinos Parikakis

Docent Ola Larson, avd. för rekonstruktiv plastikkirurgi, Karolinska Universitets Sjukhuset, Solna.

Studier avseende käktillväxt, tandpositioner i käkarna, utfyllnad av ben i käkspalten efter bentransplantation, tal, kommunikation och egenupplevd livskvalitet studeras på barn födda med läpp- käk och gomspalt

Forskare

Docent Agneta Karsten

Doktorand Petra Peterson

Docent Ola Larson avd. för rekonstruktiv plastikkirurgi, Karolinska Universitets Sjukhuset, Solna

Professor Anette Lohmander, Logopedkliniken KI

Scandcleft– en multidisciplinär prospektiv multicenter studie

Tre parallella randomiserade kliniska studier utgående från tio olika LKG-team genomförs sedan 1997 för att jämföra fyra olika kirurgiska protokoll för behandling av patienter med LKG-defekt. De primära undersökningsvariablerna är: kirurgiska komplikationer, käktillväxt, dentoalveolärt status och tal. Barnen är utvärderade vid 5 år och ska nu utvärderas vid 8 år.

Forskare

Docent Agneta Karsten

i samarbete med LKG-team i Oslo, Bergen, Köpenhamn, Århus,Helsingfors, Manchester, Belfast , Göteborg, Linköping och Stockholm

Benersätttningsmedel istället för autologt ben vid bentransplantation av käkspalt

Ett nytt keramiskt benersättningsmedel testas för att slippa utföra höftbenstransplantat i samband med slutning av käkspalten på barn födda med en käkspalt. I samband med dessa studier studeras även långtidseffekten av traditionellt bentransplantat av höftben vid avslutad käktillväxt.

Forskare

Docent Agneta Karsten

Doktorand Mathias Lemberger

i samarbete med Med. Dr. Thomas Engstrand, Docent Andreas Thor, Avd. för käkkirurgi, Akademiska Sjukhuset , Uppsala och Ångströms laboratoriet, Uppsala.

Parodontologi

I Sverige finns idag ungefär 150 000 patienter drabbade av demenssjukdom varav ungefär 100 000 har Alzheimer’s sjukdom (AD). Minnesförlusten vid AD är kopplad, åtminstone delvis, till central kolinerg dysfunktion och neurodegenerativa förändringar i basala framhjärnan. En eventuell koppling mellan parodontit och AD har diskuterats under senare år. Parodontit är en vanlig och betydelsefull inflammatorisk sjukdom och AD utgör en folksjukdom med hög sjuklighet.

Till AD medverkande orsaker är delvis klarlagda med en rad kända riskfaktorer såsom ärftlighet, förhöjda blodfetter, hypertoni m.m. Dessa riskfaktorer anses kunna förklara en viss andel men inte alla sjukdomsfall. Kroniska inflammatoriska sjukdomar samt bakteriella orsaker har också diskuterats och där tror vi att, exempelvis parodontit kan ha en betydelse.

De molekylära mekanismerna bakom de orala bakteriernas eventuella påverkan på AD är ej fullt klarlagda, men en intressant bild håller på att växa fram både från en inflammatorisk och en bakteriell synvinkel. Inflammation i sig anses vara en del av patologin vid alzheimerutvecklingen. Kronisk parodontit kan bidra till inflammationsämnen i cirkulationen vilket kan påverka andra inflammatoriska sjukdomar i kroppen.

Övergripande syfte

Att testa hypotesen att oral ohälsa utgör en självständig riskindikator/faktor för utveckling och/eller påskynda Alzheimers sjukdom. Med den övergripande målsättningen att klarlägga om inflammation och eller infektion i munhålan i sin tur kan ha ett samband med kognition.

Detta forskningsarbete försöker finna alternativt avfärda ifall parodontala sjukdomar och minnesrelaterade sjukdomar kan vara relaterade, vidare vad detta i så fall kan bero på. Finns ett orsakssamband skulle detta innebära ett större behov av profylaxinriktad vård särskilt mot patienter med nedsatt kognition samt behov av en generellt förbättrad munhälsa med inriktning på profylax och infektionsfoci elimination.

Orala sjukdomar och allmän hälsa

Munnen är en del av kroppen. Påståendet låter ju nästan lite löjeväckande självklart. Trots det har munnen historiskt sett kommit att betraktas som skild från övriga kroppen. Detta gäller inom vård, utbildning, lagstiftning och försäkring.

Numera utvecklas kunskapsbasen för orala sjukdomar genom bred forskningssamverkan mellan många olika biomedicinska områden. På detta sätt har särskilt två forskningsfält kommit att initieras, utvecklas och fördjupas.

Ett forskningsområde stärker vår etablerade uppfattning att en hel rad olika allmänsjukdomar, tillstånd och vanor spelar en viktig roll för uppkomst och utveckling av parodontit. Till dessa grupper som vanligen brukar nämnas hör diabetes, ärftliga faktorer, rökning och stress.

Inom ett annat forskningsområde har vi först nyligen börjat visa att infektioner i munhålan - vanligen parodontit - kan ha en kraftfull och mångsidig påverkan på förekomst och utveckling av systemiska tillstånd och sjukdomar. Till denna senare grupp räknas hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, luftvägssjukdomar och andra sjukdomar. Det skall dock tydligt framhållas att något direkt orsakssamband ännu inte är fastställt mellan parodontit och allmänsjukdomar, trots att ett starkt samband är entydigt.

Pedodonti (Barn- och ungdomstandvård)

Forskning vid avdelningen för barn- och ungdomstandvård är inriktad mot klinisk odontologisk behandlingsforskning. Vi koncentrerar våra resurser mot fyra olika huvudområden som är viktiga för barn och ungdomars orala hälsa och välbefinnande. Att förebygga karies hos förskolebarn, framför allt i socioekonomiskt svagare gruppen med snabb sjukdomsutveckling är ett fokus. Vi driver sedan flera år en longitudinell studie Stop Caries Stockholm där vi testar ett utökat fluorbaserat program för att förebygga karies mellan 1 och 3 år. Ett ytterligare projekt inom detta område är hälsocoacher i tandvården, där hälsocoacher utbildas för att motivera och hålla kontakt med familjer där barnen har en tidig kariesutveckling, syftet är att motivera, ge kunskap, öka familjens egen kapacitet att långsiktigt förebygga karies.

Tandvårdsrädsla drabbar nästa 10 % av en barnpopulation och det saknas evidensbaserade metoder. I ett samarbete med psykologer har vi utarbetat en KBT-manual och genomfört en randomiserad studie för att behandla tandvårdsrädsla. För närvarande genomför vi en studie av internetförmedlad KBT för att behandla tandvårdsrädsla.

Ofta i forskning kring sjukdomar hos barn och ungdomar är barnens eget perspektiv frånvarande. Det finns ett stort behov att studera hur olika interventioner påverkar barnets livskvalitet och orala hälsa. Genom kvalitativa metoder främst grounded theory och tematisk analys. Studier genomförs av barn upplevelser att genomgå KBT mot tandvårdsrädsla och att leva med en emaljstörning, amelogenesis imperfekta.

Ett fjärde område är sambandet mellan oral hälsa och allmän hälsa, exempel på projekt är hur den parodontala hälsan påverkas hos tonåringar med övervikt, sambandet mellan genotyp och fenotyp vid osteogenesis imperfekta samt hur barnmisshandel påverkar mun och tandhälsa.

Forskningen är tvärvetenskaplig till sin natur och samarbeten finns med andra avdelningar på institutionen för odontologi, Folktandvården i Stockholm främst Eastmaninstitutet, barnkliniken, klinisk neurovetenskap och centrum för allogen stamcellstransplantation Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet och institutionen för medicinska vetenskaper.

Forskargruppsledare

Professor Göran Dahllöf

Forskare

Biniyam Wondimu

Monica Barr-Agholme

Barbro Malmgren

My.Blomqvist

Annika Julihn

Georgios Tsilingaridis

Margaret Grindefjord

Doktorandprojekt

Cecilia Zeigler, Fetma och parodontal sjukdom hos tonåringar

Therese Kvist, Barn och ungdomar som far illa – tandvårdens roll i omhändertagande och behandling

Gunilla Pousette-Lundgren, Tidig oral rehabilitering av barn och ungdomar med amelogenesis imperfecta

Shervin Shahnavaz, Kognitiv beteendeterapi för behandling av tandvårdsrädsla hos barn och ungdom

Kristofer Andersson, Sambandet mellan genotyp och fenotyp vid osteogenesis imperfekta

Maria Anderson, Stop Caries Stockholm - utökad kariesprevention för små barn i Stockholms län

Ida Lundberg, Hälsocoacher, Aktiv hälsostyrning, en telefonbaserad intervention för att förebygga kariesutveckling hos förskolebarn

Aktuella publikationer

Artikel i Journal of Dental Research

Tidig kronterapi på unga individer med Amelogenesis imperfecta - en randomiserad kontrollerad studie

Amelogenesis imperfekta (AI) är en sällsynt störning i tandens emalj. Idag rekommenderas behandling med kompositpåläggningar fram till vuxen ålder, vilket har begränsad hållbarhet. Vi har jämfört kvalitet och hållbarhet hos två krontyper; Porcera och IPS e.max Press utförda på 27 unga patienter 11-22 år gamla med AI. Utmärkt eller acceptabel kvalitet registrerades för 97 % av kronorna efter 2 år. Inga signifikanta skillnader sågs mellan de två krontyperna. Ilningar i tänderna minskade signifikant efter kronterapin (P < 0.001). Endodontiska komplikationer sågs i 3 % av tänderna. Det är möjligt att utföra tidig kronterapi på unga patienter med AI med god kvalitet och med få biverkningar. Studien är registrerad i http://www.controlled-trials.com (ISRCTN70438627).

POUSETTE-LUNDGREN G, TRULSSON M, MORLING VESTLUND GI, DAHLLÖF G. A prospective RCT of crown therapy in young individuals with amelogenesis imperfecta. J Dent Res 2015

GARMING-LEGERT K, REMBERGER M, RINGDÉN O, HEIMDAHL A, YUCEL-LINDBERG T, DAHLLÖF G. The relationship between oral mucositis and levels of pro-inflammatory cytokines in serum and in gingival crevicular fluid in allogeneic stem cell recipients. Support Care Cancer 2014; Nov 30

ELAD S, RABER-DURLACHER J, BRENNAN MT, SAUNDERS DP, MANK A, ZADIK Y, QUINN B, EPSTEIN J, BLIJLEVENS N, WALTIMO T, PASSWEG J, CORREA E, DAHLLÖF G, LOGAN R, POTTING C, SHAPIRA M, SOGA Y, STRINGER J, STOKMAN M, VOKURKA S, WALLHULT E, YAROM N, BEIER JENSEN S. Basic Oral Care for hematology-oncology patients and hematopoietic stem cell transplantation recipients: A Position paper from the joint task force of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer/International Society of Oral Oncology (MASCC/ISOO) and the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Support Care Cancer 2014; Sept 5

BLOMQVIST M, DAHLLÖF G, BEJEROT S. Experiences of dental care and dental anxiety in adults with autism spectrum disorder. Mol Autism 2014;in press

POUSETTE-LUNDGREN G, DAHLLÖF G. Outcome of restorative treatment in young patients with Amelogenesis imperfecta. A cross-sectional and retrospective study. J Dentistry 2014;42:1382-1389

KVIST T, WICKSTRÖM A, MIGLIS I, DAHLLÖF G. The dilemma of reporting suspicions of child maltreatment- talking with specialists in pediatric dentistry. Eur J Oral Sci 2014;122:332-8

NORDFORS C, DU J, VLASTOS A, ÄHRLUND-RICHTER A, TERTIPIS N, HAEGGBLOM L, GRÜN N, ROMANITAN M, SABRI Y, ROOSAAR A, DAHLLÖF G, HÖFFLER D, HOLZINGER D, PAWLITA M, DONA MG , BENEVOLO M, RAMQVIST T, MUNCK-WIKLAND E, DALIANIS T. Human papillomavirus prevalence is high in oral samples from patients with tonsillar and base of tongue cancer. Oral Oncology 2014;50:491-7.

KVIST T, ZEDRÉN-SUNEMO J, GRACA E, DAHLLÖF G. Is dental treatment under general anesthesia an indicator of dental neglect among caries active preschool children. Eur Arch Paediatr Dent 2014;15:327-32.

GARMING-LEGERT K, REMBERGER M, RINGDÉN O, HEIMDAHL A, DAHLLÖF G. Reduced intensity conditioning and oral care measures prevent oral mucositis and reduces days of hospitalization in allogeneic stem cell transplantation recipients. Support Care Cancer 2014;22:2133-40.

HIRVIKOSKI T, BLOMQVIST M. High self-perceived stress and poor coping in intellectually able adults with autism spectrum disorder. Autism. 2014 Jul 29