Skip to main content

Yvonne Juhlins forskargrupp

Klinisk ätstörningsforskning

Vi bedriver forskning nära den kliniska verksamheten med syfte att utveckla och förbättra ätstörningsvården.

Om oss

Yvonne Juhlins forskargrupp är verksam inom området klinisk ätstörningsforskning på Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ). Forskargruppen är knuten till Forsknings- och utvecklingsenheten (SCÄ FoU) som är klinikens egen enhet för forskning och utveckling. Vi arbetar för att öka kunskapen om ätstörningar och att förbättra vården för patienterna.

SCÄ är en av världens största klinker för specialiserad vård av ätstörningar och tar emot cirka 1500 nya patienter varje år. Kliniken erbjuder öppenvård, dagsjukvård och heldygnsvård för män och kvinnor i alla åldrar som är drabbade av ätstörningar.

Forsknings- och utvecklingsprojekt bedrivs nära den kliniska verksamheten och i samarbete med andra forskargrupper.

Våra fokusområden

  • Bakomliggande faktorer – Varför får personer ätstörningar?
  • Utveckla ätstörningsvården
  • Underlätta kontakt med vården
  • Säkerställa att behandlingar är evidensbaserade
  • Öka livskvaliteten för personer med ätstörningar

Ett urval av pågående forskningsprojekt

Lisdexamfetaminbehandling av bulimia nervosa med och utan samtidig sannolik ADHD
Fastställa om Lisdexamfetamin minskar symtomen vid bulimia nervosa och belysa om en eventuell effekt påverkas av graden av samtidiga ADHD-symtom eller är beroende av en samsjuklighet med ADHD.
Doktorand: Nils Erik Svedlund
Handledare: Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Ylva Ginsberg och Claes Norring
Kontakt: nils.erik.svedlund@ki.se

Självvald inläggning för personer med allvarlig ätstörningssjukdom
Utvärdering av självvald inläggning för vuxna patienter inom heldygnsvården, hälsoekonomi och patientens upplevelse.
Doktorand: Mattias Strand
Handledare: Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Cynthia Bulik och Sanna Aila Gustafsson
Kontakt: mattias.strand@ki.se

NÄRA - En internetbehandling för ätstörningar
I samarbete med forskare från Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och eHälsoinstitutet i Kalmar tar vi fram en ny internetbehandling baserad på Enhanced Cognitive Behavior Therapy (CBT-E). I studien utvärderar vi implementeringen, användbarheten och behandlingseffekter.
Doktorand: Anne-Charlotte Wiberg
Handledare: Elisabeth Welch, Ata Ghaderi och Yvonne von Hausswolff-Juhlin
Kontakt: anne-charlotte.wiberg@ki.se

Eira-mottagningen
Ett utvecklingsprojekt där vi erbjuder lågintensiv behandling i öppenvård för långtidssjuka patienter med ätstörningar (SEED - Severe and Enduring Eating Disorders).
Projektledare: Elisabeth Welch
Kontakt: elisabeth.welch@ki.se

Samarbeten

IMA - Investigating the Microbiome in Anorexia Nervosa
SCÄ samarbetar med Center for Eating Disorder Innovation (CEDI) för att undersöka vilka biologiska och miljömässiga faktorer som påverkar behandlingsresultat vid anorexia nervosa. Vi på SCÄ hjälper till att rekrytera deltagare till studien och samlar in prover.
Doktorand: Camilla Wiklund (CEDI)
Handledare: Cynthia Bulik, Ralf Kuja-Halkola, Paul Lichtenstein, Katarina Bälter och Elisabeth Welch
Kontakt: camilla.wiklund@ki.se

BEGIN - Binge Eating Genetics Initiative
SCÄ samarbetar med Center for Eating Disorder Innovation (CEDI) i den första stora studien som undersöker hur människans genuppsättning och tarmbakterier interagerar både i sjukdomsutveckling och fortsatt sjuklighet vid bulimi och hetsätningsstörning. Vi på SCÄ hjälper till att rekrytera deltagare till studien och samlar in prover.
Projektansvariga: Malin Rådström, Virpi Leppä och Cynthia Bulik (CEDI)
Kontakt: malin.radstrom@ki.se

Tandhälsa och ätstörningar
SCÄ samarbetar med Eastmaninstitutet, Folktandvården och Karolinska Institutet. En studie på kliniken som undersöker hur problem med munhälsan yttrar sig vid olika ätstörningar samt hur livskvaliteten påverkas.
Projektansvariga: Ulrica Gidlund (Eastmaninstitutet) och Yvonne von Hausswolff-Juhlin
Kontakt: ulrica.gidlund@sll.se

Utvalda publikationer Yvonne von Hausswolff-Juhlin

29017471

28106920

28095885

27828693

27800159

27642179

27230675

26416590

20662682

19132962

17495204

15976150

12452459

Utvalda publikationer Elisabeth Welch

27642179

28967161

26916469

27828693

27230675

25885652

Mortality in Anorexia Nervosa - a look back at and beyond one of the most cited papers in the field. E. Welch & A. Ghaderi, Advances in Eating Disorders: Theory, Research and Practice, 3:2, 221-229 (2015)

22721875

21185552

19665100

Länkar

Stockholms centrum för ätstörningar
http://stockholmatstorningar.se/

FoU-bloggen
https://foubloggen.com/

Centrum för psykiatriforskning
http://psykiatriforskning.se/

CEDI - Centre for eating disorders innovation
https://ki.se/meb/cedi-centre-for-eating-disorders-innovation-ett-centra-for-atstorningsforskning

Frisk & Fri - Riskföreningen mot ätstörningar
https://www.friskfri.se/

Gruppmedlemmar

Kristofer EkströmAnknuten
Ylva GinsbergAnknuten, Postdoc
Sanna GustafssonAnknuten
Mattias StrandForskarstuderande
Nils Erik SvedlundForskarstuderande
Elisabeth WelchAnknuten
Anna WennbergAnknuten
Anne-Charlotte WibergForskarstuderande
Yvonne von Hausswolff-JuhlinAnknuten, Forskargruppsledare