Skip to main content

Tomas Ekströms forskargrupp

Medicinsk epigenetik

En korrekt tolkning av arvsmassan är nödvändigt för en normal funktion av celler, organ och individ. Epigenetiken, som formar epigenomet, är länken mellan arvsmassan och den yttre miljön. Varje yttre stimulus påverkar det genregulatoriska maskineriets förmåga att tolka epi-genomet, genom förändringar i den fysiska kromatinstrukturen.

Forskargruppen har två huvudsakliga intressen:

Epigenetiska mekanismer kring cytomegalovirusinfektion
Cancer har länge betraktats som enbart en genetisk sjukdom, som uppstår genom mutationer i en eller flera viktiga gener. Ny kunskap har förändrat denna förenklade bild. Förändringar i epigenomet uppträder alltid tidigt i cancerutveckling, vilket har bildat grunden för hypotesen att epigenetiska förändringar är viktiga för både uppkomst och tillväxt av cancer. Cancer kan därför vara både en genetisk och en epigenetisk sjukdom. Gruppen forskar kring frågor om epigenetiska mekanismer för uppkomsten av cancer. Vi är speciellt intresserade av hur virus kan medverka i förändringar av epigenomet som kan leda till att cellers arvsmassa misstolkas och därmed öka risken för cancer.

Epigenetiska analyser av mekanismer kring arv/miljö interaktioner som leder till reumatoid artrit och multipel skleros
Kroniskt inflammatoriska sjukdomar drabbar 1/3 av vår befolkning med en stor börda för samhälle och individer. Faktorer som ligger bakom individuella sjukdomsrisker och terapisvar är av stort intresse. Samverkan mellan arvsmassans gener, och dess epigenetiska profil är san-nolikt av avgörande betydelse.

Reumatoid artrit (RA), en autoimmunologiskt skapad, kronisk inflammation som orsakar för-störelse av ben och brosk i leder, med påföljande funktionshandikapp drabbar i Sverige 25 personer/100.000 /år. Multipel skleros (MS) som också har autoimmunt ursprung drabbar 500 nya patienter årligen i Sverige.

Vi studerar länken mellan arvsmassan och den yttre miljön, med epigenetiska tekniker, och kopplar epigenetiska profiler till genetisk bakgrund, livsstilsfaktorer och sjukdomsrisker. Vi vill hitta molekylära orsaker till att människor med en viss genuppsättning och en viss miljö-exposition (t.ex. rökning) drabbas av RA eller MS och varför terapisvar skiljer sig mellan individer. För detta använder vi ny teknik med material från patienter med RA och MS. Forskningen finansieras fr.a. av AFA Försäkring.

Forskningsprojekt

  • Epigenetiska mekanismer kring cytomegalovirusinfektion
  • Epigenetiska analyser av mekanismer kring arv/miljö interaktioner som leder till reumatoid artrit och multipel skleros

Utvalda publikationer

DNA methylation as a mediator of HLA-DRB1*15:01 and a protective variant in multiple sclerosis.
Kular L, Liu Y, Ruhrmann S, Zheleznyakova G, Marabita F, Gomez-Cabrero D, et al
Nat Commun 2018 06;9(1):2397

DNA methylation mediates genotype and smoking interaction in the development of anti-citrullinated peptide antibody-positive rheumatoid arthritis.
Meng W, Zhu Z, Jiang X, Too C, Uebe S, Jagodic M, et al
Arthritis Res. Ther. 2017 03;19(1):71

Smoking induces DNA methylation changes in Multiple Sclerosis patients with exposure-response relationship.
Marabita F, Almgren M, Sjöholm L, Kular L, Liu Y, James T, et al
Sci Rep 2017 Nov;7(1):14589

High-specificity bioinformatics framework for epigenomic profiling of discordant twins reveals specific and shared markers for ACPA and ACPA-positive rheumatoid arthritis.
Gomez-Cabrero D, Almgren M, Sjöholm L, Hensvold A, Ringh M, Tryggvadottir R, et al
Genome Med 2016 11;8(1):124

Epigenome-wide association data implicate DNA methylation as an intermediary of genetic risk in rheumatoid arthritis.
Liu Y, Aryee M, Padyukov L, Fallin M, Hesselberg E, Runarsson A, et al
Nat. Biotechnol. 2013 Feb;31(2):142-7

Gruppmedlemmar

 

Tomas Ekström Forskargruppsledare, Professor
Andrew Feinberg Anknuten
Philippe Melas Anknuten
Mikael Ringh Doktorand, Forskarstuderande