Stockholm Forensic Care Project

Riskfaktorer för aggressivitet hos personer med allvarlig psykisk störning - fokus på biologi, sårbarhet, social och emotionell kognition samt högre kognitiva processer.

Syftet med studien är att, hos personer med psykosspektrum sjukdomar, utforska relationen mellan redan kända psykologiska och sociala riskfaktorer för våldsbenägenhet med 1) ingående testning av hjärnans funktioner samt 2) med biologiska fynd för att bättre förstå de bakomliggande mekanismerna. Faktorer av intresse är genetisk och epigenetisk sårbarhet, protein expressions mönster, hormonell och immunologisk aktivitet samt kognitiva förmågor t ex social kognition och högre kognitiva förmågor. Ett annat syfte med studien är att utröna om studerade variabler kan hjälpa till att öka prediktionsförmågan för framtida återfall i våldshandlingar. Dessutom kommer studien att studera den reella effekten av antagna behandlingar på kliniken vars evidens baserar sig på icke jämförbara kliniska populationer. Studien innefattar personer med psykossjukdomar, både de som uppvisat fysisk aggressivitet och de som inte gjort det, samt friska kontrollpersoner.

Ann Hagerborn
2022-11-28