Lena Flyckts forskargrupp

This page in English

Klinisk och translationell psykosforskning

Schizofreni är en sjukdom som drabbar unga människor och leder till ett kroniskt sjukdomsförlopp med svåra symtom och nedsatt funktion. Forskning vid Karolinska Institutet har påvisat ett samband mellan sjukdomen och tecken till neuroinflammation.

Stockholms nätverk för translationell Schizofreniforskning syftar till att studera inflammationstecken hos patienter som, för första gången insjuknat i schizofreni spektrum sjukdom. De rekryteras vid tre psykiatriska kliniker och erbjuds att genomgå en noggrann klinisk, neurokognitiv och neurologisk undersökning med neuroradiologiska, kognitiva, genetiska och elektrofysiologiska metoder. Det övergripande syftet är att studera neuroinflammation som tänkbar patogenetiska mekanismen bakom de symtom och funktionsnedsättningar som kännetecknar schizofreni.

Andra målsättningar är att påvisa riskfaktorer, genetiska och miljömässiga, som bidrar till utveckling och uppkomsten av schizofreni och slutligen att hitta substanser som lämpar sig för utveckling av läkemedel riktade mot neuroinflammation.

Stockholms forskningsnätverk för schizofreniforskning har en styrgrupp, docent Lena Flyckt, professor Lars Farde och professor Göran Engberg men omfattar även ett stort antal seniora forskare, fyra doktorander och två postdoc.

Forskningsprojekt

  • Neuroimmunaktivering, en mekanism bakom schizofreni?
  • Den subjektiva och objektiva närstående bördan vid schizofreni
  • Maternell nedärvning av patologisk tyrosintransport over plasmamembran vid schizofreni
  • Prediktion av långtidsförlopp hos förstagångsinsjuknade psykospatienter

Utvalda publikationer

[pubmed:20728902

Predicting 5-year outcome in first-episode psychosis: construction of a prognostic rating scale.
Flyckt L, Mattsson M, Edman G, Carlsson R, Cullberg J
J Clin Psychiatry 2006 Jun;67(6):916-24

Kinetics of tyrosine transport and cognitive functioning in schizophrenia.
Wiesel F, Edman G, Flyckt L, Eriksson A, Nyman H, Venizelos N, et al
Schizophr. Res. 2005 Apr;74(1):81-9

Aberrant tyrosine transport across the cell membrane in patients with schizophrenia.
Flyckt L, Venizelos N, Edman G, Bjerkenstedt L, Hagenfeldt L, Wiesel F
Arch. Gen. Psychiatry 2001 Oct;58(10):953-8

Muscle biopsy, macro EMG, and clinical characteristics in patients with schizophrenia.
Flyckt L, Borg J, Borg K, Ansved T, Edman G, Bjerkenstedt L, et al
Biol. Psychiatry 2000 Jun;47(11):991-9

Gruppmedlemmar

Klinisk neurovetenskapPsykiatri