Skip to main content

Lena Flyckts forskargrupp

Klinisk och translationell psykosforskning

Schizofreni är en sjukdom som drabbar unga människor och leder till ett kroniskt sjukdomsförlopp med svåra symtom och nedsatt funktion. Forskning vid Karolinska Institutet har påvisat ett samband mellan sjukdomen och tecken till neuroinflammation.

Stockholms nätverk för translationell Schizofreniforskning syftar till att studera inflammationstecken hos patienter som, för första gången insjuknat i schizofreni spektrum sjukdom. De rekryteras vid tre psykiatriska kliniker och erbjuds att genomgå en noggrann klinisk, neurokognitiv och neurologisk undersökning med neuroradiologiska, kognitiva, genetiska och elektrofysiologiska metoder. Det övergripande syftet är att studera neuroinflammation som tänkbar patogenetiska mekanismen bakom de symtom och funktionsnedsättningar som kännetecknar schizofreni.

Andra målsättningar är att påvisa riskfaktorer, genetiska och miljömässiga, som bidrar till utveckling och uppkomsten av schizofreni och slutligen att hitta substanser som lämpar sig för utveckling av läkemedel riktade mot neuroinflammation.

Stockholms forskningsnätverk för schizofreniforskning har en styrgrupp, docent Lena Flyckt, professor Lars Farde och professor Göran Engberg men omfattar även ett stort antal seniora forskare, fyra doktorander och två postdoc.

Forskningsprojekt

  • Neuroimmunaktivering, en mekanism bakom schizofreni?
  • Den subjektiva och objektiva närstående bördan vid schizofreni
  • Maternell nedärvning av patologisk tyrosintransport over plasmamembran vid schizofreni
  • Prediktion av långtidsförlopp hos förstagångsinsjuknade psykospatienter

Utvalda publikationer

[pubmed:20728902

16848651

15694757

11576034

10838067

Gruppmedlemmar

Joachim EckerströmForskarstuderande
Kent-Inge PerseiusAnknuten