Skip to main content

Konsekvenser av att vara sjukskriven

Flertalet studier om sjukfrånvaro handlar om riskfaktorer för att bli sjukskriven eller få sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension). Vi anser att det även är viktigt att få kunskap även om eventuella konsekvenser av att vara sjukskriven eller ha sjuk- eller aktivitetsersättning.
Sådana konsekvenser kan gälla sjukdom, hälsa, livsstil, sociala kontakter, karriärmöjligheter, ekonomi eller förtida död.

Nedan listas några sådana projekt där vi studerar detta. Andra hittar du under Tvillingstudier.

Aktivitetsersättning och risk för suicidalt beteende

Den 16/5 2013 publicerade den parlamentariska socialförsäkringsutredningens rapporten Unga vuxna med aktivitetsersättning - risk för suicidförsök och suicid. Författare är Ulf Jonsson, Ellenor Mittendorfer-Rutz, Linnea Kjeldgård och Kristina Alexanderson, Sektionen för försäkringsmedicin.

Flera rapporter har diskuterat de senaste decenniernas ökning av antalet unga vuxna med aktivitetsersättning. Ökningen har främst skett i psykiska diagnoser.

I denna rapport var syftet att få ökad kunskap om risken för suicidalt beteende bland unga vuxna med aktivitetsersättning i åldrarna 19-23 och om det går att se några förändringar över tid. Suicidalt beteende är ett allvarligt tecken på psykisk ohälsa. Studien är den första i sitt slag i Sverige.

Rapporten visar att riskerna för suicidalt beteende är högre bland unga vuxna med aktivitetsersättning än bland andra unga vuxna i samma ålder, dvs 19-23 år. Skillnaden kvarstår över tid trots att antalet unga vuxna med aktivitetsersättning mer än fördubblats mellan åren 1995-2005. Detta bör ses mot bakgrund av att suicidtalen har minskat i samtliga andra åldersgrupper i Sverige, förutom bland just unga vuxna.

Vi konstaterar att unga vuxna med aktivitetsersättning löper förhöjd risk för suicidalt beteende, vilket visar på ett stort behov av bättre preventiva insatser i form av regelbundna uppföljningar och individualiserade handlingsplaner.

Kvinnors och mäns sjukfrånvaro

Det finns stora könsskillnader i sjukfrånvaro. Vi driver ett flertal olika projekt om möjliga orsaker till detta och om risk för sjukersättning (tidigare förtidspension) och förtida död bland sjukskrivna kvinnor och män.
Nedan finns tio rapporter som nyligen publicerats på svenska om detta.

Huvudrapport: Studier om kvinnors och mäns sjukfrånvaro. Alexanderson K, Marklund S, Mittendorfer Rutz E, Svedberg P 

Delrapport 1-2: Kohortstudier av utveckling av försörjningssituationen över tid. Wikman A, Kjeldgård L, Marklund S, Alexanderson K

Delrapport 3:Sjukskrivning och risk för framtida sjuk- och aktivitetsersättning bland kvinnor och män. Mittendorfer Rutz E, Alexanderson K, Kjeldgård L, Wikman A

Delrapport 4-5: Sjukskrivning respektive sjuk-och aktivitetsersättning och risk för förtida död. Lindholm C, Ringbäck Weitoft G, Mittendorfer Rutz E, Hinas E, Kjeldgård L, Alexanderson K

Delrapport 6: Innebär sjukskrivning i muskuloskeletala diagnoser en ökad risk för sjuk- och aktivitetsersättning eller förtida död. Jansson C, Alexanderson K

Delrapport 7: Sjukskrivning i psykiska diagnoser och risk för att få sjuk- eller aktivitetsersättning eller för förtida död. Mittendorfer Rutz E, Kjeldgård L, Wikman A: Alexanderson K

Delrapport 8: Betydelsen av arv och miljö för sjukskrivning och sjukersättning bland kvinnor och män. Svedberg P, Narusyte J, Samuelsson Å, Ropponen A, Lichtenstein P, Alexanderson K

Delrapport 9: Långtidssjukskrivna kvinnor och män som genomgått försäkringsmedicinska utredningar. Marklund S, Alexanderson K, Gustafsson K, Lundh G, Linder J, Svedberg P

Sjukfrånvaro och förtidspension - en prospektiv kohortstudie i Östergötland

Detta är ett tvärvetenskapligt projekt med syfte att få kunskap om riskfaktorer för sjukfrånvaro och förtidspension samt om vissa konsekvenser av att vara sjukskriven eller förtidspensionerad. Professor Kristina Alexanderson är projektledare och ansvarig för projektet. Projektet omfattar flera databaser och utgår från Linköpings universitet (LiU), och är ett samarbetsprojekt mellan LiU och Karolinska Institutet (KI).