Skip to main content

Kombinerat föräldraskap och förvärvsarbete

Unga människors möjligheter att kombinera föräldraskap och förvärvsarbete är av stor betydelse för arbetslivets och samhällets utveckling. Under 1963-2002 sjönk andelen
sysselsatta män från 89-76 %, medan andelen sysselsatta kvinnor steg från 53-73 %. Samtidigt har barnafödandet sjunkit. Svårigheter att förena familjeliv och arbetsliv kanha betydelse i sammanhanget. En fråga är under vilka betingelser det är möjligt att vara förälder och samtidigt arbeta utan att hälsa och välbefinnande påverkas negativt. Frågan är speciellt relevant för kvinnor, men även i ökad utsträckning för män. Den ökade sjukfrånvaron under senaste decenniet har behandlats i många sammanhang. Trots det har man haft svårt att identifiera riskgrupper, kunskap som kan ligga till grund för tidig prevention.
Sannolikt har sjukfrånvaro olika förklaringsmekanismer beroende på var i livscykeln individen befinner sig. Ökningen av sjukfrånvaron har varit störst bland kvinnor, speciellt i barnafödande ålder, och framför allt har diagnoser med psykisk anknytning stigit bland de yngre.