Skip to main content

IMSE-studierna

IMSE står för ”Immunomodulation and Mutiple Sclerosis Epidemiology study”. IMSE-studierna är kliniska fas-4 studier vars mål är att kartlägga och analysera betydelsen av olika demografiska och kliniska faktorer för behandlingseffekten av nylanserade immunmodulerande läkemedel för multipel skleros (MS). Ytterligare syfte med studien är att få mer kunskap om orsaker till inflammation i nervsystemet och MS samt kartlägga individfaktorer (t ex gener och/eller lösliga faktorer i blod) som kan bidra till uppkomst av mer aktiv och allvarlig MS till skillnad från godartad MS.

Inom IMSE-studierna undersöks läkemedlen: Tysabri (natalizumab), Gilenya (fingolimod), Lemtrada (alemtuzumab), Aubagio (teriflunomid), Tecfidera (dimethyl fumarat) och Plegridy (peginterferon beta-1a).

Studieupplägg

Patienter som ska påbörja behandling med något av ovan nämnda läkemedel tillfrågas om att delta i IMSE-studien och lämnar därefter ett skriftligt samtycke. Patienterna följs sedan under en lång tid via Svenska neuroregister som är ett nationellt kvalitetsregister över neurologiska sjukdomar. Deltagande och registrering i IMSE-studien och Svenska neuroregister är frivilligt. Svenska neurologkliniker och MS-centra rekommenderas dock att delta, både av Svenska MS-sällskapet och av Läkemedelsverket.

Patienterna som deltar i IMSE-studierna utvärderas vid behandlingens start och därefter vid regelbundna intervaller under sin läkemedelsbehandling. Den kliniska utvärderingen utförs av neurolog eller sjuksköterska på patientens neurologklinik. På kliniken utvärderas och registreras fysiska, psykiska och kognitiva faktorer, skovfrekvens samt eventuella biverkningar. Vid de första utvärderingstillfällena tas även blodprov (plasma och DNA).

Deltagande patienter kan också tillfrågas om att besvara en webbaserad enkät om miljö- och levnadsförhållanden. Svaren från enkäterna gör det möjlig att studera hur livsstilsfaktorer kan påverka hur en patientgrupp svarar på en läkemedelsbehandling.

Samarbeten

Första IMSE studien initierades 2006 av Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) på Karolinska Institutet. Samarbete sker med Institutet för Miljömedicin (IMM), svenska neuroregister samt deltagande neurologiska kliniker runt om i Sverige.

Projektgrupp

Professor Tomas Olsson, neurolog och ansvarig forskare för IMSE-studierna.
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Telefon: 08-517 762 42
Stina Kågström, Projektsamordnare IMSE I (Tysabri) och IMSE 6 (Plegridy)
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Telefon: 08-524 875 64
E-mail: stina.kagstrom@ki.se
Åsa Leandersson, Projektsamordnare IMSE 2 (Gilenya), IMSE 3 (Lemtrada) och IMSE 8 (Zinbryta).
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Telefon: 08-524 800 61
E-mail: åsa.leandersson@ki.se
Linda Forsberg, Projektsamordnare IMSE 4 (Aubagio) och IMSE 5 (Tecfidera)
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Telefon: 08-524 874 02
E-mail: Forsberg.Linda@ki.se
Victoria Rosengren, Projektadministratör IMSE enkätstudie
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Telefon: 08-524 852 71
E-mail: victoria.rosengren@ki.se