Skip to main content

Språkliga och kognitiva störningar

Äldre man

Projektgruppsledare

Per Östberg

Neurologiska sjukdomar påverkar ofta förmågan att meddela sig språkligt. Funktioner som friska tar för givet kan slås ut: att snabbt hitta ord när vi talar, att bygga begripliga meningar och att hålla tråden i ett samtal. Vardagsaktiviteter där man gör sig förstådd med ord blir för många oöverstigligt svåra. Projekt som vi deltar i rör bl.a. afasi och problemställningar i skärningspunkten mellan språkstörningar, hörsel och kognition.

Projektgruppens medlemmar

  Namn Titel Funktion
  Per Östberg Docent, leg logoped Projektgruppsledare
  Ellika Schalling Docent, leg logoped Forskare
  Marika Schütz Leg logoped Masterstudent
  Fredrik Sand Led logoped Doktorand

  Forskningsprojekt

  Publikationer i urval

  • Östberg P, Backlund C, Lindström E. Convergent and diagnostic validity of STAVUX, a word and nonword spelling test for adults. Logopedics Phoniatrics Vocology, 2015-11-1-5.
  • Walterfang M, Luders E, Looi JCL, Rajagopalan R, Velakoulis D, Thompson PM, Lindberg O, Östberg P, Nordin LE, Svensson L, Wahlund LO. Shape analysis of the corpus callosum in Alzheimer’s disease and frontotemporal lobar degeneration subtypes. J Alzheimers Dis 2014;40:897-906.
  • Cederlöf M, Östberg P, Pettersson E, Anckarsäter H, Gumpert C, Lundström S, Lichtenstein P. Language and mathematical problems as precursors of psychotic-like experiences and juvenile mania symptoms. Psychological Medicine 2014;44:1293-302.
  • Blom Johansson M, Carlsson M, Östberg P, Sonnander K. A multiple-case study of a family-oriented intervention practice in the early rehabilitation phase of persons with aphasia. Aphasiology 2013;27:201-26.
  • Blom Johansson M, Carlsson M, Östberg P, Sonnander K. Communication changes and SLP services according to significant others of persons with aphasia. Aphasiology 2012;26:1005-28.
  • Östberg P, Hansson V, Häägg S. Adult norms and test-retest reliability for the Months Backward test: Durational and response accuracy measures. Logoped Phoniatr Vocol 2012;37:11-17.
  • Östberg P, Bogdanović N. Semantic dementia with lower motor neuron disease showing FTLD-TDP type 3 pathology (sensu Mackenzie). Neuropathology 2011;31:271-9.