Skyddsombud på CLINTEC

På arbetsplatser med minst fem personer ska skyddsombud utses. Skyddsombudets uppgift är att vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall, samt att arbetsgivaren uppfyller arbetsmiljölagens krav om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Skyddsombudet ska bland annat påtala brister i arbetsmiljön, underrättas av arbetsgivaren om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom skyddsområdet, och delta vid upprättandet av handlingsplaner (t.ex. efter skyddsronder, medarbetarundersökningar och andra riskbedömningar).

Att vara skyddsombud är ett av de viktigaste förtroenden man kan få av sina kollegor. Du kan alltid kontakta skyddsombudet för att prata om din arbetsmiljö. De har tystnadsplikt. Vill du vara ett skyddsombud på din enhet? Kontakta Venus Azhary (huvudskyddsombud), venus.azhary@ki.se, för mer information och hur du går tillväga.

Sammanfattning av skyddombudets uppgifter

Kontaktvägar vid problem på arbetsplatsen