Rutiner för halvtidskontroll

Nya rutiner för halvtidskontroll fr o m 2020-01-01

Med start 1 januari 2020 infördes förändringar rörande regler och rutiner för halvtidskontrollen. Bland annat införs att handledare och doktorand ska ha en diskussion kring vetenskapligt skrivande, och att halvtidsnämnden ska ha enskilda möten med handledare respektive med doktorand. Det är viktigt att halvtidskontrollen hamnar tidsmässigt mitt i utbildningen, och att det inte finns några krav på att doktoranden ska ha några manuskript eller artiklar färdiga.

Mer information om ändringar i rutiner och regler för doktorandernas halvtidskontroll

Via Medarbetarportalen hittar du Regler och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. I studieplanen hittar du information om de obligatoriska utbildningsmoment som krävs för halvtidskontroll.

Hur skall vi göra på CLINTEC?

När det är dags för doktoranden att anmäla önskemål för halvtidskontroll gäller nedanstående.

Vid inlämnandet skall nedanstående dokument bifogas

  • Blankett 5, Half-time review (anmälan och protokoll) där del 1 är ifylld
  • Halvtidsrapporten skriven i mallen
  • Kopia av doktorandens individuella studieplan
  • Forskningsplan
  • Ladok-utdrag där det framgår vilka kurser och moment doktoranden har gått
  • Kopia av samtliga etiktillstånd (endast besluten, ej ansökan)
  • Eventuella publikationer och manuskript som ska ingå i avhandlingen, om det finns några färdiga

Här hittar du Blankett 5 (anmälan och protokoll) och halvtidsrapport mallen

En komplett anmälan (enligt ovan) lämnas in i original, enkelsidig och ohäftad till LADOK-administratören, Agneta Wittlock, B61, för vidare handläggning av studierektor.
Vi rekommenderar att inlämning sker minst 1 månad före datum för halvtidskontrollen.