Organisation på CLINTEC

CLINTECs huvudsakliga verksamhet är utbildning, forskning, utveckling och forskarutbildning, dock i varierande grad på de olika enheterna. Vissa enheter har nästan enbart utbildning, medan det kan vara det motsatta fallet på en annan enhet.

Den gemensamma nämnaren för enheterna är att alla har en klinisk koppling och nära samverkan med en klinik på Karolinska Universitetssjukhuset.

Inom CLINTEC finns hela människokroppen representerad, allt från barn till vuxen och från huvud (öron, näsa, hals, hörsel och tal) över medicinska njursjukdomar, kvinnosjukdomar till allmänkirurgi, ortopedi, transplantation, urologi samt bild- och funktionsmedicin, radiografi samt anestesi och intensivvård.

Organisation CLINTEC

På samma sätt som rektor har delegerat en stor del av ansvaret till prefekterna, har prefekten vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC delegerat ansvaret vidare till cheferna på enheterna. 

Prefekten har stödfunktioner i form av ett kansli (prefektassistent, administrativ chef, ekonomiadministration och HR) och ett antal styrgrupper (ledningsgrupp, institutionsråd, arbetsmiljögrupp, utbildningsnämnd, forskarutbildningsråd och samverkansgrupp).

Ledningsgrupp

Pille Ann Härmat

Administrativ chef

Li Felländer-Tsai

Studierektor
08-585 871 91

Anette Lohmander

Stf. prefekt

Magnus Nilsson

Stf. prefekt

Olav Rooijackers

Stf. studierektor

Arbetsmiljöorganisation

Arbetsmiljögruppen inom CLINTEC är ett rådgivande och policyskapande organ, som består av medlemmar från olika yrkeskategorier. Gruppen sammanträder 4 gånger per år för att följa upp och revidera handlingsplan samt arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

Forskarutbildningsrådet

 

Institutionsråd

Vid varje institution skall finnas ett institutionsråd som skall behandla frågor av principiell vikt eller institutionsövergripande karaktär. Institutionsrådets funktion är att vara rådgivande, att utgöra forum för dialog och prefektens förankring av sina beslut.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden (UN) CLINTEC har det övergripande ansvaret för institutionens hela utbildningsuppdrag. Det ansvaret omfattar såväl program, programkurser på egna och andra program, valbara kurser, fristående kurser samt uppdragsutbildning. 

Administration

Varje enhet inom CLINTEC leds av en professor/universitetslektor, som till sin hjälp har en administratör. 2/3-delar av CLINTECs administratörer är anställda på respektive enhet och har enhetschefen som sin närmaste chef.

Det administrativa arbetet på enheterna omfattar framför allt stöd till forskarna som är kopplade till enheten och utbildningsadministration inom både grundutbildningarna och uppdragsverksamhet, men även viss ekonomi, personal, forskarutbildning och administrativt arbete i övrigt.

Övriga delar av CLINTECs administrativa arbete utförs centralt. Det är framförallt den löpande redovisningen, ekonomisk uppföljning/analys, personalärenden, forskarutbildningsadministration samt IT- och webbfrågor som hanteras centralt. Ansvarig för den samlade administrativa funktionen inom CLINTEC är den administrativa chefen.

Prefektkansliet omfattar totalt fem helårsarbetare inklusive administrativ chef. Det är en gemensam resurs, där det finns en samlad kompetens att tillgå på olika områden.

CLINTECs administratörer samlas regelbundet i "administratörsgruppen", i syfte att att diskutera och utbyta erfarenheter för att kunna hantera administrativa frågor på ett enhetligt sätt och enligt KIs intentioner.

Kontakt enhetschefer och administratörer

Kontakt prefektkansli