Forskning vid enheten för radiografi

Radiografi är ett spännande och viktigt forskningsfält inom medicinsk bild och funktionsdiagnostik. Forskningen inom radiografi är inriktad på diagnostik, behandling och prevention. Genom att utveckla och förbättra radiografiska tekniker och metoder kan man öka noggrannheten i diagnoser och möjliggöra mer effektiva behandlingar.

Det är en disciplin i snabb utveckling där betydande teknikförändringarna på kort tid har förändrat yrket och vården.

Radiografi

Inom forskningsområdet radiografi är huvudfokus att höja vårdkvaliteten genom utveckling och förbättring av röntgenverksamheten.

Radiologins strategier

radiografi

Forskningsprojekt

Consequences of outsourcing referrals for radiological examinations

Parvin Tavakol Olofsson, Kent Fridell, Peter Aspelin, Lennart Blomqvist och Richard Cook

Sveriges sjukvård står inför nya utmaningar och förändrade förutsättningar. Ett exempel är den växande och åldrande befolkningen, vilken påverkar vårdens ekonomi genom en obalans mellan tillgängliga resurser och de behov som måste tillgodoses.

Även den samhällsekonomiska utvecklingen ställer allt högre krav på vårdorganisationen, något som resulterat i att kliniska verksamheter måste leverera mer med mindre resurser. Detta tillsammans med snabba teknologiska utvecklingen har lett till en ökad användning av outsourcing inom vården.

Ett fokusområde inom vården är att förbättra tillgängligheten. Ett ökat behov av samarbete mellan landsting och externa vårdgivare är en konsekvens av detta arbete. Som ett resultat skickas dagligen remisser för magnetkameraundersökningar, datortomografi och ultraljud från stora universitetssjukhus till externa vårdgivare. Utlokaliseringar av remisser medför ett administrativt merarbete, och de undersökningar som utförs externt leder till nya arbetsmoment samt ett mer komplext informationsflöde som kan vara svårt att överblicka, både kvalitativt och kvantitativt.

Avhandling 

Consequences of outsourcing referrals for radiological examinations

Prepare to Share: It is All About Care

Lars Lindsköld, Peter Aspelin, Nina Lundberg

Den tekniska utvecklingen i sjukvården har aldrig tidigare varit så snabb. Behovet av riktig och exakt information om patienten har blivit mer tids-kritisk än någonsin. Medicinsk information "just-in time" är nödvändig för att erbjuda bättra vård för patienten och mer tid för sjukvårdspersonalen. Den digitala tekniken skapar en ökad komplexitet. Forskningsprojektets syftar till att med hjälp av sociologiska teorier såsom aktörnätverks teorier och kvalitativa samt kvantitativa studier analysera, identifiera och presentera hur och i vilken riktning komplexiteten i digitalt radiologiskt arbetsflöde har ökat. I studien kommer aktörer och aktiviteter, dess egenskaper och inbördes relationer att kartläggas och sedan illustreras med simuleringsteknik. På basis av denna information kommer därefter informationsmodeller att utvecklas och implementeras i syfte att minska komplexiteten och förenkla kommunikationen mellan olika aktörer.

Avhandling

Designing and using an information infrastructure in radiology : prepare - share - compare IT

Hygiene at CT and MRI

Charlotte Palmqvist Kent Fridell Anders Samuelsson Christian G. Giske

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett globalt problem inom vårdverksamheten som orsakar extra lidande för den drabbade individen och stora kostnader för samhället. I Sverige beräknas drygt en tredjedel av alla vårdskador vara en vårdrelaterad infektion. Röntgenkliniken är en central del i vårdkedjan med hög patientgenomströmning. Det är därför av stor vikt att basala hygienrutiner efterföljs, så att eventuell smittspridning förhindras. Studiens syfte var att med avseende på bakteriekontamination examinera ytor på datortomograf och magnetkamera. Även personalens följsamhet med basala hygienrutiner undersöktes. Utifrån studien framkom att bland annat tangentbord och stolar i omklädningsrummen behövde desinfekteras noggrannare. Personalen följde förvisso basala hygienrutiner i hög utsträckning, men stress och tidsbrist kunde göra att följsamheten försämrades. Vidare studier kommer att fokusera på hur bakterier påverkas av magnetfält och hur ytor på bästa sett kan desinfekteras.

Licentiatavhandling

Hygiene at CT and MRI

The Wind of Change - Individuals Change when Technologies Change

Kent Fridell, Peter Aspelin och Nina Lundberg

Framställandet av digitala bilder är väl känt inom radiologin genom användandet av modaliteter som datortomografi, ultraljud och magnetisk resonanstomografi. Under senare delen av 1980 talet introducerades en ny teknologi, Picture Archiving and Communication System (PACS), som gjorde det möjligt att kommunicera röntgenbilderna internt inom den egna avdelningen och med andra i digital form. Övergången från analog till digital miljö är inte bara en förändring för den röntgendiagnostiska kliniken, det var en förändring som berörde hela sjukhuset.

Forskningsprojektet syftar till att med hjälp av Grounded Theory och kvalitativa metoder analysera och beskriva hur radiologers, klinikers och röntgensjuksköterskors uppfattar att deras yrkesroll, arbetspraxis och användningen av teknik påverkats vid införandet och användning av PACS i Region Skåne och på Karolinska Universitetssjukhuset.

Licentiatavhandling

The wind of change : Individuals change when technology change

PT
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2023-07-24