Logopedprogrammet

Logopeder arbetar med människors förmåga att kommunicera med röst, tal och språk samt med förmågan att äta, dricka och svälja. Genom skada och sjukdom, såväl medfödd som förvärvad, kan dessa funktioner bli nedsatta.

Logopedprogrammet ger dig kunskaper om hur hjärnan fungerar när vi kommunicerar och hur olika kommunikations- och sväljstörningar uppstår. Logopedens arbete syftar till att åstadkomma en så bra kommunikationsförmåga och ätförmåga som möjligt för patienterna

Logopedutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng, och leder fram till logopedexamen som är en yrkesexamen på avancerad nivå (magisternivå).

Legitimation som logoped utfärdas av Socialstyrelsen.

Utbildningen syftar till att ge kunskap och färdighet att undersöka och bedöma olika röst-, tal- och språk- och sväljstörningar hos barn, ungdomar och äldre samt att behandla sådana svårigheter.

Grundläggande teoretiska kunskaper ges inom logopedi, psykologi, lingvistik, fonetik och relevanta medicinska ämnen som är av betydelse för diagnostik och behandling av röst-, tal- och språkstörningar samt sväljsvårigheter. Under studierna görs återkommande kopplingar mellan teori och praktik. Kurser med klinisk praktik ligger i anslutning till de teoretiska kurserna.

Huvudansvaret för logopedprogrammet vid Karolinska Institutet har enheten för logopedi (Campus Flemingsberg). Studierna bedrivs också på Psykologiska institutionen och Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet. En del medicinska kurser ges också vid Karolinska Institutets campus i Solna.

Antagningen sker varje hösttermin.

Läs mer om logopedutbildningen

Vanliga frågor om logopedprogrammet

Vad gör en logoped?

En logoped undersöker, diagnostiserar och behandlar människor i alla åldrar som har kommunikationssvårigheter pga. röst-, tal-, eller språkstörningar eller har sväljsvårigheter. Svårigheterna gör det svårt eller omöjligt att meddela sig med andra kan bero på någon form av skada eller sjukdom, eller vara medfödda. Behandlingen kan innebära att patienterna får träna nedsatta funktioner eller åtgärder som stödjer eller kompenserar för svårigheterna, som alternativa kommunikationssätt och tekniska kommunikationshjälpmedel. Logopeder arbetar också med läs- och skrivsvårigheter hos barn och vuxna, med förebyggande röstvård för friska personer eller muntlig framställningsteknik. Logopeder arbetar ofta i team med t.ex. läkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Var arbetar logopeder?

Logopeder arbetar inom vitt skilda sektorer i samhället, t.ex. i öppen och sluten hälso- och sjukvård, barnhälsovård, habilitering och hälsa, förskola, skola, privat verksamhet, inom företagshälsovård och hälsovård, vid lärarhögskolor och scenskolor. De flesta logopeder arbetar inom hälso- och sjukvård. Logopeder bedriver forskning samt är lärare vid institutioner och enheter vid de universitet som ger logopedutbildning.

Forskning?

Forskning bedrivs vid enheten för logopedi t ex inom områden som röststörningar och röstergonomi, hur tal- och språkstörningar yttrar sig i vardagen hos individer med medfödda och förvärvade kommunikationssvårigheter, hur den allra tidigaste tal- och språkutvecklingen sker hos barn med läpp-käk-gomspalt, hörselnedsättning eller neurologiska funktionsnedsättningar, samt sväljstörningar.

Hur lång är utbildningen?

Logopedprogrammet omfattar fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng.

Vad innehåller logopedprogrammet?

Logopedprogrammet omfattar studier i psykologi, lingvistik (dvs. allmän språkvetenskap och fonetik) samt medicin och logopedi. Kurser inom psykologi och lingvistik hålls vid Stockholms universitet. Jämsides med dessa studier studeras huvudområdet logopedi. Översikt över programmets terminer och kurser.

Omfattande verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ges under handledning av erfarna logopeder. Denna praktiska del av utbildningen är huvudsakligen förlagd till verksamheter inom Region Stockholm men även till kommunala och privata verksamheter. Ett examensarbete på 30 hp ingår i utbildningen.

Området professionell utveckling omfattar bland annat vårdetik, samtalsmetodik, träning av den egna rösten och muntlig framställning och ges som en strimma under logopedprogrammet. Studenterna genomför även barnobservationer, där ett barns kommunikativa samspel och språkliga och motoriska utveckling studeras regelbundet i barnets hem- och förskolemiljö. Området alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) löper också som en strimma genom kurser i lingvistik och logopedi: det handlar om utveckling och användning av låg- och högteknologiska kommunikationshjälpmedel som stöd eller ersättning för talad kommunikation.

En annan strimma är forskningsmetodik som också utvecklas under hela utbildningen. Den avslutas med ett examensarbete i logopedi som planeras termin 7 och genomförs termin 8.

Hur stor del av utbildningen utgör klinisk praktik?

Under termin 4 påbörjas den kliniska-praktiken i verksamheter där logopeder arbetar. Studenterna arbetar oftast parvis med en erfaren logoped som är utbildad handledare och har egna patienter vid bedömning och behandling. Klinisk utbildning sker inom olika patientgrupper om totalt cirka 25 veckor.

När kan man söka logopedprogrammet i Stockholm?

Antagningen till Karolinska Institutets logopedprogram sker varje hösttermin. Se Anmälan och antagning för information.

Var kan man studera till logoped?

Logopedprogrammet finns förutom vid Karolinska Institutet i Stockholm, också i Göteborg, Linköping, Lund, Uppsala, och Umeå.

Var studerar man i Stockholm?

Undervisningen är dels förlagd till Stockholms universitet, vid Psykologiska institutionen och Institutionen för lingvistik, dels till Karolinska Institutet. Några medicinska kurser ges vid Karolinska Institutets campus i Solna. Resterande del av utbildningen sker huvudsakligen vid enheten för logopedi vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), Karolinska Institutet i Campus Flemingsberg. Verksamhetsförlagd utbildning sker på platser där logopeder arbetar i Stockholmsregionen.

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet krävs:

  • Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2,

  • Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

  • (områdesbehörighet A14).

  • Eller: Matematik B, Naturkunskap B,

  • Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

  • Lägst betyget godkänd eller 3.

För att klara studierna bör man ha goda kunskaper i svenska och engelska, vilket dock ej är ett behörighetskrav enligt gällande regler.

Alternativ behörighet

Allmänna regler gäller för alternativ antagning till högskolan. VHS bedömer utländska gymnasiebetyg.

Antagningspoäng

I allmänhet ligger betyg- och högskoleprovpoängen högt då det är flera sökande per antal platser.

För statistik från senaste antagningen se information från Karolinska Institutets studentservice eller från Högskoleverket.

Antal studieplatser

34 studenter antas varje år.

Reservantagning

Reservantagning sker tre veckor in på första terminen vid eventuella avhopp. Sökande kontaktas i turordning.

Undervisningsform

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, demonstrationer och laborationer. Dessutom ingår återkommande verksamhetskontakt genom auskultation hos logoped och under de fem sista terminerna utbildning i form av handlett patientarbete i verksamhetsförlagd utbildning. De olika kurserna examineras var för sig under utbildningens gång.

Godkänd/Icke godkänd är de betyg som ges.

Examensarbete

I utbildningen ingår övning i vetenskaplig metodik. Syftet är att förbereda för fortsatt utbildning och forskning samt ge kompetens att utifrån ett vetenskapligt perspektiv utvärdera och utveckla verksamhetsområden. Studenterna skriver ett examensarbete i logopedi på 30 hp.

Examen

Logopedexamen.

Kurslitteratur

En stor del av kurslitteraturen är på engelska. Goda kunskaper i engelska är nödvändigt för att kunna tillgodogöra sig studierna.

Heltidsstudier

Studierna sker på heltid. Förvärvsarbete vid sidan av studierna är inte att rekommendera.

Tillgodoräknande av kurser som nyligen lästs i lingvistik och psykologi samt medicinska kurser kan ges efter ansökan.

Internationellt utbyte

För att möjliggöra internationellt utbyte krävs goda språkkunskaper i engelska eller utbyteslandets språk. Utbyte sker inom Norden med t.ex. Köpenhamns universitet samt med några program inom Europa, USA och Brasilien.

Könsfördelning

En majoritet av studenterna på logopedprogrammet är kvinnor. Önskvärt vore att fler män sökte logopedprogrammet. Yrket lämpar sig väl för både män och kvinnor med olika intressen och inriktning.

Kan studenter med funktionsnedsättning läsa till logoped?

För studier och yrkesverksamhet som logoped rekommenderas normal hörsel.

Varför välja logopedprogrammet vid Karolinska Institutet?

Logopedprogrammet vid Karolinska Institutet var den första logopedutbildningen i Sverige och startades för drygt 50 år sedan. Vid den senaste utvärderingen av Universitetskanslerämbetet tilldelades logopedutbildningen vid KI det högsta omdömet, mycket hög kvalitet.

Legitimation

Legitimation för logopedyrket utfärdas efter ansökan av Socialstyrelsen. Titeln "logoped" är yrkesskyddad, dvs. får bara användas av utexaminerad logoped.

Hur är arbetsmarknaden?

Arbetsmarknaden för logopeder är god, framför allt utanför utbildningsorterna. De studenter som under senare tid tagit examen har alla fått arbete. Framtidsutsikterna är goda då logopedverksamhet fortfarande är under utbyggnad och behovet av logopeder är stort både inom hälso- och sjukvården och inom kommunal verksamhet.

Lön

Rekommenderad ingångslön för nyutexaminerade logopeder är 30 000, enligt SACOs lönestatistik. Lönerna är högre i norra Sverige än i södra.

Vidareutbildning och karriärmöjligheter

Som logoped kan man efter grundutbildningen gå vidareutbildning på avancerad nivå till masterexamen och/eller till licenciat- eller doktorsexamen. Fr.o.m. 2013 finns också möjlighet att påbörja forskarutbildning efter termin 6 på logopedprogrammet (Clinical Science Training Program). Det innebär att man avslutar logopedutbildningen samtidigt som man genomför sin forskarutbildning. Varje år ges några fristående kurser vid de olika utbildningsorterna. Specialistutbildning med inriktning på olika logopediska områden är ett önskemål inför framtiden, utredning pågår. En annan karriärutveckling är chefsbefattningar. Många logopedkliniker har cheflogopeder.

För ytterligare information

Se under organisation.