Forskning vid enheten för radiografi

Radiografi

Forskningsområdet "Imaging Informatics"

Inom forskningsområdet Imaging Informatics fokuserar vi på radiologins strategier. Fokusering på strategier är ett sätt att överleva. Strategier är, i detta fall, ett sätt att identifiera hur radiologin manövreras i syfte att möjliggöra optimal vård av patienter. För att fånga radiologins strategier är det nödvändigt att identifiera hur sjukvårdens människor tänker om sitt arbete, sin organisation, sina arbetsprocesser, sin utveckling etc. En dator måste acceptera vad du skriver in i den. Det mänskliga sinnelaget behöver inte det. Aldrig i den medicinska historian har teknikförändringarna varit så stora, hur detta påverkar sjukvårdspersonalens uppfattning och arbete kan vi inte på förhand veta. Människans uppfattning är hennes verklighet. Vårt mål är att fånga denna verkligenhet, analysera, presentera och bemöta denna.

Radiologins strategier

radiografi

Forskningsprojekt

The Wind of Change - Individuals Change when Technologies Change

Kent Fridell, Peter Aspelin och Nina Lundberg

Framställandet av digitala bilder är väl känt inom radiologin genom användandet av modaliteter som datortomografi, ultraljud och magnetisk resonans tomografi. Under senare delen av 1980 talet introducerades en ny teknologi, Picture Archiving and Communication System (PACS), som gjorde det möjligt att kommunicera röntgenbilderna internt inom den egna avdelningen och med andra i digital form. Övergången från analog till digital miljö är inte bara en förändring för den röntgendiagnostiska kliniken, det var en förändring som berörde hela sjukhuset. Forskningsprojektet syftar till att med hjälp av Grounded Theory och kvalitativa metoder analysera och beskriva hur radiologers, klinikers och röntgensjuksköterskors uppfattar att deras yrkesroll, arbetspraxis och användningen av teknik påverkats vid införandet och användning av PACS i Region Skåne och på Karolinska Universitetssjukhuset.

Digital Imaging - How Digitalization Effects Radiographers Work Practice and Knowledge Demands in Work

Wiveca Larsson, Peter Aspelin och Nina Lundberg

Radiologiskt arbete är högteknologiskt, produktionsorienterat, komplext och bildcentrerat. Digitala bilder har sedan 1970/80-talet framställts med hjälp av datortomografi, ultraljud och magnetisk resonans tomografi. Under senare delen av 1980 talet har även vanliga röntgenbilder producerats i digital form. Picture Archiving and Communication System (PACS) introducerades på slutet av 1980-talet. Denna teknik gör det möjligt att producera, processa och kommunicera samtliga bilder i digital form. Forskningsprojektets syftar till att med hjälp av Blackler's kunskapsteorier och etnografiskt kvalitativa metoder analysera och beskriva hur övergången från analog till digital teknik påverkat röntgensjuksköterskornas arbete och krav på kunskap.

Prepare to Share: It is All About Care

Lars Lindsköld, Peter Aspelin, Nina Lundberg

Den tekniska utvecklingen i sjukvården har aldrig tidigare varit så snabb. Behovet av riktig och exakt information om patienten har blivit mer tids-kritisk än någonsin. Medicinsk information "just-in time" är nödvändig för att erbjuda bättra vård för patienten och mer tid för sjukvårdspersonalen. Den digitala tekniken skapar en ökad komplexitet. Forskningsprojektets syftar till att med hjälp av sociologiska teorier såsom aktör nätverks teorier och kvalitativa samt kvantitativa studier analysera, identifiera och presentera hur och i vilken riktning komplexiteten i digitalt radiologiskt arbetsflöde har ökat. I studien kommer aktörer och aktiviteter, dess egenskaper och inbördes relationer att kartläggas och sedan illustreras med simuleringsteknik. På basis av denna information kommer därefter informationsmodeller att utvecklas och implementeras i syfte att minska komplexiteten och förenkla kommunikationen mellan olika aktörer.

Radiology Image Quality

Kerstin Hillergård, Peter Aspelin, Nina Lundberg

Sedan 1970-talet har radiologin genomgått en förändring från användning av analoga filmer till användning av digitala bilder. En viktig frågeställning i denna övergång har varit hur påverkar skiftet av teknikanvändning kvalitén på röntgenbilderna. Framställningen av analoga filmer respektive digitala bilder görs av röntgensjuksköterskan. Syftet med forskningsprojektet är att identifiera, analysera och beskriva vad röntgensjuksköterskan gör vid framställning av bilder och hur kvalitén på röntgensjuksköterskan har påverkats av teknikskiftet samt undersöka om och hur kvalitén på röntgensjuksköterskans arbete skulle kunna förbättras med hjälp av ny teknik. Genomförande av projektet kommer att göras med hjälp av etnografiska kvalitativa metoder.

Åsa Catapano
2022-06-29