Forskning vid enheten för medicinska njursjukdomar

Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och undernäring hos kroniskt njursjuka patienter

Peter Stenvinkel, professor, överläkare

I nära samarbete med Baxter Novum studeras diagnostik, prevention och behandling av kronisk njursvikt och dess komplikationer. Särskild uppmärksamhet ägnas dialysbehandling samt rubbningar avseende nutritionsstatus, hjärta och kärl, metabolism, inflammation, hormoner och kardiovaskulär sjukdom. Dessutom, i samarbete med CMM Solna undersöks betydelsen av genetiska och epigenetiska faktorer för den uremiska fenotypen. I flera projekt har och kommer betydelsen av könshormoner för den uremiska fenotypen studerats. I ett annat projekt gör vi detaljerade ex vivo undersökningar endoteldysfunktion vid kronisk njursvikt. Vi har sedan mitten på 90-talet noggrant feno- och genotypat stora kohorter av njursjuka patienter i olika sjukdomsstadier av kronisk njursvikt. I ett projekt som genomförs i nära samarbete med Farmakologen studeras betydelsen av genetiska förändringar och kronisk inflammation på metabolismen av olika läkemedel hos dialyspatienter.

Vaskulit- och glomerulonefritforskning

Annette Bruchfeld

I detta projekt undersöker man bl.a. orsaker till vaskulit och glomerulonefrit samt utvärderar nya behandlingsmetoder. Pågående glomerulonefritforskning under ledning av Erna Pettersson beräknas att under våren 2010 att leda till en avhandling som försvaras av Fredrik Dunér.

Njurmedicinsk epidemiologisk forskning

Carl Gustaf Elinder, verksamhetschef

I epidemiologiska projekt som som leds av Carl-Gustaf Elinder undersöker man med hjälp av olika register bl.a. riskfaktorer för utveckling av kronisk njursjukdom. Projektet beräknas under 2010 att leda till en avhandling som försvaras av Marie Evans.

Dysreglering av FGF23 och Klotho vid kronisk njursvikt: implikationer för en accelererad åldrandeprocess, kardiovaskulär sjukdom och mortalitet

Tobias Larsson, läkare, docent

FGF23 och Klotho spelar en fundamental roll i regleringen av fosfat, kalcium och vitamin D. Vid kronisk njursvikt stiger serumnivåerna av FGF23 kraftigt. Detta leder sannolikt till ett minskat uttryck av dess receptor Klotho, ett protein som är involverad i åldrandeprocessen. Ett minskat vävnadsuttryck av Klotho bidrar till ett accelererat åldrande och förkortad överlevnad, framförallt beroende på hjärt-kärlsjukdom, ett fenomen mycket snarlikt vad som observeras vid kronisk njursvikt. I detta translationella projekt avser vi att i cellkulturer, djurmodeller och människa studera effekten av förhöjda FGF23-nivåer samt minskat uttryck av Klotho vid njursvikt samt kartlägga den molekylära fysiologin kring FGF23 och Klotho.

Sammanfattningsvis kan våra studier leda till nya, effektivare diagnos- och behandlingsmetoder vid njursvikt som förbättrar den kraftigt ökade dödligheten i denna patientgrupp. Högriskpatienter kan härigenom identifieras på ett tidigare stadium vilket möjliggör en mer aktiv och fokuserad terapi.

Farmakologiska studier hos njursjuka

Stenvinkel/Bertilsson

I ett projekt i nära samarbete med Farmakologen studeras betydelsen av genetiska förändringar (CYP) och kronisk inflammation på läkemedels-metabolismen vid kronisk njursvikt.