Rutiner för halvtidskontroll

Via Medarbetarportalen hittar du Regler och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. I studieplanen hittar du information om de obligatoriska utbildningsmoment som krävs för halvtidskontroll.

Hur skall vi göra på CLINTEC?

När det är dags för doktoranden att anmäla önskemål för halvtidskontroll gäller nedanstående.

Vid inlämnandet skall nedanstående dokument bifogas

  • Blankett 5, Half-time review (anmälan och protokoll) där del 1 är ifylld
  • Halvtidsrapporten skriven i mallen
  • Kopia på den individuella studieplanen (ISP)
    Digital ISP: Utskrift av uppdaterad ISP, se nedan 
  • Forskningsplan
  • Ladok-utdrag där det framgår vilka kurser och moment doktoranden har gått
  • Kopia av samtliga etiktillstånd (endast besluten, ej ansökan)
  • Eventuella publikationer och manuskript som ska ingå i avhandlingen, om det finns några färdiga

Här hittar du Blankett 5 (anmälan och protokoll) och halvtidsrapport mallen

En komplett anmälan (enligt punktlistan ovan) lämnas in i original, enkelsidig och ohäftad till LADOK-administratören, Christina De La Rosa, K65, för vidare handläggning av studierektor.
Vi rekommenderar att inlämning sker minst 1 månad före datum för halvtidskontrollen.

Notera att handledaren måste öppna en ny version av den digitala individuella studieplanen före halvtidskontrollen. Se flödesbild över halvtidskontrollen för en översikt över de olika stegen i samband med halvtidskontrollen. 

Mer Information vad som skall göras och när inför halvtidskontroll

AW
Innehållsgranskare:
Agneta Wittlock
2024-04-02