Skip to main content

Forskargrupper - kirurgi

Akut Kirurgi

FOU områden

Gallstensstudier

 • Antibiotika preoperativt, randomiserad studie
 • Gallstenspankreatit, randomiserad studie med jämförelse mellan tidig och sen kirurgi
 • Spolvätska i bukhålan vid gallstenskirurgi, randomiserad studie
 • Prognostiska faktorer för utfall efter akut kolecystektomi, prospektiv studie
 • Populationsbaserad undersökning av handläggning av cholecystit
 • Registerbaserade studier utgående från svenskt register för gallstenskirurgi

Nutrition och metabolism

 • ORFAS (Patientstyrd nutrition vid pancreatit och divertikulit)
 • Energimätning och bestämning av kaloribehov hos akuktpatienter
 • Pankreatitdatabas
 • Behandling av "harmless pancreatitis" i hemmet
 • GAKS (Glukosmetabolism vid akut kirurgi)
 • MAKS (Metabolism vid akut kirurgi)
 • Patientupplevda effekter av 5- respektive 10%-ig glukostillförsel
 • Vävnadsmetabolism vid inflammation
 • Tarmmetabolism på IVA patienter (isotopstudier)
 • Energimetabolism på IVA patienter
 • Studie av leverns energimetabolism och mitochondriefunktion vid inflammatoriskt påslag

Inflammationsstudier

 • Studie av genexpression i fett och muskulatur i samband med njursjukdom
 • Kapillärfunktion i fettvävnad vid njursvikt
 • Bråckkirurgi
 • Betapred peroperativt, randomiserad studie
 • Laparoskopisk kirurgi versus Lichtenstein, randomiserad studie
 • Registerbaserade studier

Andra projekt

 • Registerbaserade studier om ljumskbråck
 • Behandlingsbeslut vid appendicitmisstanke
 • Appendicitstudier
 • Riskfaktorer och akut pankreatit - diet
 • Periop vård Standardiserad vårdplan
 • Nutritions anamnes och energitillförsel vid akutvård
 • Incidentellt upptäckta pancreastumörer
 • Retrospektiv genomgång av behandling med acetylsalicylsyra vid blödande ulcus
 • Handläggning av patienter med ileus
 • HAPS score studien - pankreatit

Medlemmar

Forskare
Gabriel Sandblom, adjungerad lektor
Folke Hammarqvist, adjungerad professor

Affilierad forskare
Omid Sadr-Azodi, Medicine Doctor

Övriga medlemmar
Carola Carlsson, forskningssköterska
Ylva Crona-Guterstam, forskarstuderande
Gona Jaafar, forskarstuderande
Mahboubeh Mehrabi, forskarstuderande
Evelina Olsson, forskningssköterska
Jonas Strömberg, forskarstuderande

Endokirurgi

FOU områden

 • Registerbaserade studier rörande komplikationsbild vid gallstenskirurgi och ERCP
 • Riskprevention vid gallkirurgi
 • Sjukdomstillstånd i Papilla Vateri
 • Optimering av ERCP-teknik för att minska komplikationsrisken
 • Aspekter på interventioner vid komplicerad gallstenssjukdom

Medlemmar

Forskare
Matthias Löhr, professor i Gastroenterologi och Hepatologi
Lars Enochsson, docent i kirurgi, adjungerad universitetslektor
Urban Arnelo, Med Dr, överläkare

Forskarstuderande
Erik Haraldsson
Rozh Noel
Madelene Olsson
Björn Törnqvist

Affilierade forskare
Gabriel Sandblom

Esofagus - ventrikelteamet

FOU områden

 • Barretts esofagus en humanexperimentell modell för uppkomst av körtelcancer i esofagus
 • Esofaguscancer - utformning och innehåll av framtidens kurativa och palliativa behandlingar
 • GERD och andra funktionella störningar inom övre GI kanalen
 • Könshormons betydelse för ventrikelns lokala försvar och för insjuknandet i esofagus- och ventrikelcancer
 • Mekanismer bakom och behandling av "postesofagektomi-postgastrektomi syndrom"
 • Stadieindelning vid esofagus/ventrikelcancer - sentinel node
 • Ventrikelcancer - utveckling av behandlingskoncept
 • Patientförväntan och livskvalitet efter Bariatrisk kirurgi

Medlemmar

Forskare
Mats Lindblad,docent
Lars Lundell
Magnus Nilsson, professor
Ioannis Rouvelas
Jon Tsai, docent
Fredrik Klevebro

Övriga medlemmar
Francisco daSilva, leg läk
Peter Elbe, leg läk
Jessica Ericson, dietist
Mari Hult, leg läk
Fredrik Klevebro, leg läk
Chih-Han Kung, leg läk
Mikael Lund, leg läk
Dan Razavi, leg läk
Richard Shore, leg läk
Berit Sunde, sjuksköterska
Gabriella von Döbeln, leg läk

Affilierade forskare
Gunnar Adell, Med dr
Tomas S Bexelius, Med dr
Håkan Björne, Med dr
Signe Friesland, Med dr
Sigridur Kalman, professor
Pehr Lind, docent
Rickard Ljung, docent
Hanns Ulrich Marschall, professor
Anders Thorell, professor
Gunnar Wagenius, docent

Leverkirurgi

FOU områden

 • Metabola och ultrastrukturella förändringar vid leverischemi och reperfusion på human lever
 • Levermetabolism och funktion efter leverresektion. Experimentella och kliniska studier av leversvikt efter leverresektion
 • Mekanismer och dynamiskt förlopp för leverregeneration. Studier på patienter som genomgår portavensembolisering
 • Metoder för ökad säkerhet vid leverresektion. Kliniska randomiserade studier av olika metoder för parenkymdelning
 • Fettmetabolism hos patienter med cancer-kakexi
 • Prognostiska faktorer för överlevnad efter resektion av metastaser av kolorektal cancer med speciell hänsyn till radiologisk
 • Leverfunktionsbedömning med metabola belastningsmetoder och MRI som prognostiska markörer inför leverkirurgiska behandlingar
 • Epidemiologisk studie av naturalförlopp för patienter med synkrona lung- och levermetastaser av kolorektal cancer. Fas 1-pröv
 • Fas-2-prövning av konverteringsbehandling av levermetastaser av kolorektal cancer med kombination av kemoterapi och lokalabla
 • Nationella studier av mortalitet efter leverkirurgi
 • Nationell studie av frekvensen av kurativt syftande behandling av kolorektala levermetastaser över tid och regionalt

Medlemmar

Forskare
Christian Sturesson
Cecilia Strömberg
Ernesto Sparrelid
Bengt Isaksson
Anders Jansson
Eduard Jonas, docent

Affilierad forskare
Thorallur Agustsson, Med Dr
Jacob Freedman, docent
Anders Jansson, Med Dr
Eduard Jonas, docent
Lars Lundell, professor
Henrik Nilsson, Med Dr
Greg Nowak, docent
Cecilia Strömberg, Med Dr
Johan Ungerstedt, Med Dr

Forskarstuderande
Melroy D´Souza, specialistläkare
Stefan Gilg, ST-läkare
Ernesto Sparrelid, specialistläkare

Ännu inte registrerade doktorander
Angelica Horna Strand, ST-läkare
Karin Ydsten, läkarstuderande

Pankreaskirurgi

FOU områden

 • Tidig detektion av pankreasc ancer (PC) med hjälp av serumbiomarker och analys av cirkulerande tumörceller
 • Epidemiologisk studie av genetiska och miljömässiga riskfaktorer för utveckling av PC
 • Kohortstudier av riskfaktorer för kort och långtidsutfall efter pankreaskirurgi
 • Nationell registerstudie av sjukhusvolym av pankreaskirurgi och kort- resp långtidsmortalitet
 • Nationella randomiserade studier inom Swedish Pancreatic Cancer study group
 • Mekanismer, riskprediktion och prevention av pankreasläckage
 • Studier av premaligna tillstånd i pankreas och duodenum
 • Intratumoral cancercellsfenotyp och prognos efter resektion av pankreascancer
 • Riskfaktorer för akut pankreatit - med särskild inriktning på komorbiditet och läkemedel.

Medlemmar

Forskare
Ralf Segersvärd
Marco del Chiaro, docent
Johan Permert, professor
Rainer Heuchel
Matthias Löhr, professor

Affilierade forskare
John Blomberg, Med Dr
Lars Lundell, professor
Matthias Löhr, professor
Magnus Nilsson, docent
Åke Andrén-Sandberg, professor
Lisa Strömmer, docent

Forskarstuderande
Christoph Ansorge, specialistläkare
Elena Rangelova, ST-läkare