Skip to main content

Forskare - njurmedicin

Peter Stenvinkel (PS) är överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och professor i Medicinska Njursjukdomar vid Karolinska Institutet (KI) och ämnesföreträdare. Hans Hirsh index är 79 (Google Schoolar). Han har publicerat omkring 410 publikationer och ca 30 bokkapitel. I samarbete med olika forskningslaboratorier, Baxter Novum, genetiker och epidemiologer bedriver PS translationell forskning med fokus på riskfaktorer för de metabola, kardiovaskulära och nutritionella komplikationer som uppstår vid kronisk njursjukdom. Hans forskning finansieras fr.a. av VR, ALF, Westmans stiftelse, och KI fonder. Han var den första (Kidney Int 1999; citeras cirka 1600 gånger) som visade att uremisk inflammation med en ansamling av pro-inflammatoriska cytokiner spelar en viktig roll för utvecklingen av en konstellation som inkluderar inflammation, malnutrition och åderförkalkning. Uppföljande studier har bekräftat en nyckelroller på inflammation och oxidativ stress, för många av de komplikationer som utvecklas i den toxiska uremiska miljön. Prospektiva och noggrant fenotypade kohorter (MIA, MIA-Tx, MIMICK -1, MIMICK-2, PRIMA, PRIMA-kontroller och Karl-Tx) av njursjuka patienter i olika stadier utgör grunden för pågående studier. Efter njursjuka patienter i MIA-Tx och Kärl-tx genomgår transplantation (RTx) ger detta ett tillfälle att studera effekterna av normalisering av njurfunktionen på bl.a. kärlfunktioner, och biomarkörer för åldrande. I detaljerade ex vivo studier av endotelfunktion i artärer har PS och medarbetare visade att uremi har en påtaglig inverkan på endotelfunktion. Uremisk fettvävnad har undersökts och hans grupp har bl.a. visat ökad expression av olika pro-inflammatoriska gener. PS visade 1997 att även om cirkulerande nivåerna av leptin är mycket höga vid njursvikt är genuttrycket (ob) är nedreglerat. Ett flertal uppföljande studier har visat på kopplingar mellan leptin, inflammation, insulinresistens och kropps-sammansättning. PS grupp har också publicerat flera Ms om de metabola effekterna av olika s.k. adipokiner, såsom adiponektin, resistin och visfatin, i den uremiska miljön. Som en del av den Europeiska epidemiologiska arbetsgruppen ARO har PS genomfört ett flertal epidemiologiska studier av en stor kohort Europeiska hemodialyspatienter. PS visade 2015 att fetma (högt BMI) skyddar hemodialys-patienter mot förtidig död men endast om de har en pågående inflammation. PS har publicerat flera Ms där män och kvinnor med njursjukdom analyserats separat för att belysa betydelsen av kön. Hans grupp var 2009 först med att visa att låga testosteronnivåer predikterar ökad mortalitet och att låga testosteronnivåer predikterar resistens mot erytropoietin (ESA) hos manliga dialyspatienter. I samarbete med andra grupper har PS även visat att testosteronbrist är förknippad med endoteldysfunktion och minskad muskelstyrka. Sammantaget har dessa fynd motiverat PS att starta en pågående randomiserad kontrollerad studie (DiaTest) för att undersöka effekter av hur testosteronbehandling hos manliga dialyspatienter. Effekten av malnutrition (wasting) och dålig aptit har studerats i ett flertal studier som utförts av PS grupp; man har bl.a. visat att låga nivåer av grelin var kopplat till ökad kardiovaskulär mortalitetsrisk hos dialyspatienter. PS har varit medlem i flera internationella konsortier som har publicerat välciterade konsensusartiklar, särskilt när det gäller nutritionsproblem hos njursjuka patienter. I ett pågående doktorandprojekt (PS är huvudhandledare) studeras effekterna av inflammation, vitamin D brist och genetiska variationer i CYP genen på farmakokinetiken av vissa läkemedel. Eftersom preliminära data antyder att kronisk inflammation nedreglerar CYP3A4-aktivitet kan dessa fynd få konsekvenser för läkemedelsdosering hos många kroniskt inflammerade patienter. Tillsammans med mikrobiologer undersöker PS grupp relationerna mellan det uremiska mikrobiotat (nivåer av TMAO, kolin och betain) och njurfunktion, inflammation, vaskulär förkalkning och dödlighet. Inom Diabetestemacentret på KI utför hans grupp metabola studier av effekter av fruktosintag på patienter med typ-2 diabetes med eller utan kronisk njursjukdom. Han studerar även insulinresistens hos patienter med mild resp. uttalad kronisk njursvikt. Hans grupp har medverkat i två artiklar om betydelsen av olika IgM-antikroppar för uremisk hjärt-kärlsjukdom. PS har deltagit i flera genetiska studier där bl.a. av betydelsen av polymorfier i ApoE, CCR5 och fetuingenen studerats. Som medlem av internationella konsortier har PS publicerat fyra GWAS papper (Nature + Nature Genetics) som belyser olika genregioners samband med njurfunktion och blodtryck. PS var först med att visa på ett samband mellan inflammation och global DNA hypermetylering i den uremiska miljön.

För närvarande fokuserar PS på vaskulär förkalkning (”åderförkalkning på riktigt”) hos njursjuka patienter genom noggrann feno-, geno och epigenotyping av uremiska patienter genomgår RTx. Studier av benmassa och benstyrka ingår som en del i detta projekt. Eftersom hans grupp visade att vaskulär förkalkning associerar till hypotyreos (lågt fT3) studerar PS för närvarande kopplingar mellan fT3, Klotho och MGP och andra biomarkörer för åldrande. Kärlbiopsier används för såväl epigenetiska och genetiska analyser samt kärlfärgningar av olika inflammatoriska och benmarkörer. Hans grupp studerar också muskelbiopsier från njursjuka patienter som bl.a. analyseras för genexpression av proteiner inblandade i den obalans av anabola och katabola faktorer som man finner i den uremiska miljön. Som medlem i det europeiska konsortiet EuTox studerar PS olika biomarkörer och effekter av uremiska toxiner på kärl. I samarbete med Lunds Universitet bedrivs studier som syftar till att undersöka betydelsen av ökad trunkering, oxidering och glykering av apolipoprotein A1.

PS har föreslagit att kronisk njursvikt är att betrakta som ett kliniskt syndrom karaktäriserat av förtidigt biologiskt åldrande. PS samarbetar med Prof Paul Shiels - gerontolog från Glasgow - för analyser olika biomarkörer för åldrande, såsom telomerer, CDKN2A och miRNA vid uremi och hur dessa förändras efter Rtx. Flera nya intressanta upptäckter analyseras för närvarande och förbereds för publikationer. PS planerar att studera tänkbara interventioner för att hejda accelererat åldrandeprocesser vid uremi, såsom antiinflammatoriska medel, sirtuiner, testosteron och vitamin K. PS har begreppet renal biomimetik; dvs att man lär av naturen för att utveckla nya behandlingsstrategier för behandling av patienter. Som en del av detta projekt studerar PS i samarbete med det Skandinaviska björnprojektet serum och muskelbiopsier från brunbjörnar för att undersöka hur de bibehåller muskulatur och benmassa trots månader av immobilisering, svält och anuri i samband med vintersömnen. I samarbete med Prof. Rick Johnson, Denver, USA utförs och planeras andra biomimetiska studier. I samarbete med Astra Zeneca försöker hans grupp hitta nya biomarkörer och molekylära ”targets” för behandling av diabetesnefropati och andra glomerulära sjukdomar. I nära samarbete med transplantation undersöker PS i en "first-in-human" studie om implantation av njurceller i njurbarken hos patienter typ-2 diabetes och avancerad njursvikt kan förhindra aktiv uremivård.

Målet för PS studier, som sträcker sig från deskriptiva studier till mer "riskfyllda" innovativa projekt, biomimetisk forskning och en "first-in-human" studie, är att länka grundläggande basal forskning med nya och förbättrade behandlingsmetoder för att hindra förtidigt åldrande och död vid kronisk njursjukdom och samtidigt förbättra livskvaliteten för denna växande patientgrupp.

Teamet

Peter Stenvinkel, Överläkare, Professor
Bengt Lindholm, Professor, chef Baxter Novum
Louise Nordfors, Genetiker, forskare
Anna Witasp, Forskare
Tony Qureshi, Statistiker
Peter Barany, Överläkare, Docent
Olof Heimbürger, Överläkare, Docent
Karin Luttropp, doktorand
Hadi Molanaei, Specialistläkare, doktorand
Erik Nilsson, Specialistläkare, doktorand
Björn Anderstam, Kemist, Labchef
Matthias Haarhaus, Specialistläkare, post-doc
Hannes Olausson, Leg Läk, post-doc
Sunna Snaedal, Specialistläkare, doktorand
Annika Wernerson, Överläkare, Docent, dekanus
Marie Evans, specialistläkare, post-doc

Samarbetspartners

Karolinska Institutet

 • Peter Bergman, Docent, Mikrobiologen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Lars Wennberg, Docent, Transplantation, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Torbjörn Lundgren, Överläkare, Transplantation, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Karolina Kublickeine, Docent, Gynekologen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Leif Bertilsson, Professor, Farmakologen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Martin Schalling, Professor, Neurogenetik, CMM, Karolinska Institutet
 • Jonaz Ripsweden, Överläkare, Röntgen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Torkel Brismar, Docent, Röntgen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Johan Frostegård, Professor, Immunologen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Juan Jesus Carrero, Docent, Njurepidemiologi, Njurenheten CLINTEC
 • Stefan Arver, Professor, Andrologen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • John Flanagan, Docent, Andrologen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Kerstin Brismar, Professor, Endokrinologen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Mikael Rydén, Professor, Endokrinologen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Maria Eriksson, Docent, Biosciences and Nutrition, Novum
 • Paolo Parini, Professor, Medicinsk kemi, Karolinska Universitetssjukhuset

Nationellt samarbete

 • Ole Fröbert, Professor, Örebro Universitet, Örebro
 • Per Magnusson, Professor, Linköpings Universitet, Linköping
 • Bengt Fellström, Professor, Uppsala Universitet, Uppsala
 • Fredrik Erlandson, Astra Zeneca, Mölndal
 • Mats Gåfvels, Professor, Lunds Universitet, Lund

Internationellt samarbete

 • Jose Divino, Diaverum, Munchen, Tyskland
 • Pieter Evenopoel, Professor, University Hospitals Leuven, Leuven, Belgien
 • Jeroen Kooman, Professor, Maastricht University, Holland
 • Christiaan Meuwesee, Post-doc, Leiden University, Holland
 • Paul Shiels, Professor of Cellular Gerontology Institute, University of Glasgow, UK
 • Jurgen Floege, Professor, Aachen University, Tyskland
 • Alp Ikizler, Professor, Vanderbilt University, USA
 • Rick Johnson, Professor, University of Colorado, USA
 • Peter Kotanko, Professor, Renal Research Institute, New York, USA
 • Gustavo Nader, Associate Professor, Dept of Kinesiology, Pennsylvania State University, USA

Gruppen samarbeten inom olika konsortier

ARO, EuTox, Skandinaviska björnprojektet, Diabetestemacenter, KaroKidney

Länk till publikationslista (pdf)

Länk till kort biografi (pdf)

Var god se den engelska sidan

Carl-Gustaf Elinder

Anknuten till Forskning

Adjungerad Professor Carl-Gustaf Elinder (CGE) är intresserad av njurmedicin, epidemiologi och miljöfrågor. Började som ung fågelskådare och läkarstudent på Karolinska institutet på 1970-talet med att studera tungmetallen kadmiums ansamling i kroppen och hälsoeffekter. Gick vidare till att bli yrkes- och miljömedicinare och undervisade och undersökte olika miljö- och yrkesexponeringars betydelse för sjukdom och ohälsa. Blev så småningom professor i yrkes medicin 1985. Gjorde då lite av ett lappkast och började utbilda sig till njurmedicinare. Forskningsområdet blev då njurmedicinsk epidemiologi och njurtoxikologi. Efter knappt 10 år som verksamhetschef för den njurmedicinska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset blev CGE 2010 chef för avdelningen för evidensbaserad medicin vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm och adjungerad professor i njurmedicin. CGE har publicerat ett par hundra vetenskapliga artiklar och bokkapitel och handlett ett drygt 10-tal doktorander vid KI. Aktuella intresse och forsknings områden är Mesoamerican nephropathy, en nyligen uppmärksammad sannolikt miljöorsakad njursjukdom i Centralamerika, och att med hjälp av en stor kohort omfattande alla som kontrollerat ett njurprov (P-kreatinin) inom SLL (en population på nära en miljon!) lära mer om prognos vid och riskfaktorer för kronisk njursjukdom. Är idag bihandledare för två doktorander inom dessa områden.

Nyligen publicerade artiklar

Tobias Larsson

Adjunkt, adjungerad

Tobias Larsson, MD, PhD är docent i experimentell medicin och läkare i internmedicin och njurmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset. Han tog läkarexamen 2002 och disputerade 2002 vid Uppsala Universitet med med avhandlingen "the role of FGF23 in phosphate homeostasis", vilken tilldelades pris som bästa medicinska avhandling 2002/2003. Han genomförde delar sina doktorandstudier vid Harvard Medical School, Boston, USA och senare post-doktorala studier vid Indiana University School of Medicine, Indianapolis, USA.

Undervisningsområde
Internmedicin, metabola bensjukdomar, renal osteodystrofi, kardiovaskulära sjukdomar vid njursvikt

Forskningsområde
Tobias Larsson´s huvudsakliga forskningsområdet omfattar reglering av ben- och mineralmetabolismen med fokus på den molekylära fysiologin av FGF23 och Klotho och dess reglering vid kronisk njursvikt. Han är innehar flera forskningsanslag från bland annat Vetenskapsrådet, Njurfonden, Svenska Läkaresällskapet och NovoNordisk Fonden för att studera FGF23 och Klotho´s roll i mineralmetabolismen, sekundär hyperparathyroidism samt kardiovaskulär sjukdom vid kronisk njursvikt.

Marie Evans

Anknuten till Forskning
08-58580 000

Marie Evans är specialist i njurmedicin och internmedicin och verksam på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge sedan år 2000. Hon slutförde sin avhandling med titeln ”Prognosis and progression in Chronic Kindney Disease” med Carl-Gustaf Elinder som huvudhandledare vid CLINTEC, Karolinska Institutet år 2010. Avhandlingen genomfördes som ett samarbetsprojekt mellan CLINTEC och institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet. Marie innehar fn en klinisk post-doc tjänst från Stockholms Läns Landsting på 50%.

Undervisningsområde
Marie undervisar både på Läkarprogrammet, inom klinisk nutrition vid KI, samt på SK-kurser i njurmedicin.

Forskningsområde
Epidemiologiska studier som är registerbaserade, främst med utgångspunkt från Svenskt njurregister där hon är styrelsemedlem och ansvarig för uppföljning av njurmedicinska öppenvårdspatienter genom CKD-registret (SRR-CKD). Inom ramen för SRR-CKD sker också ett samarbete i det globala CKD-PC konsortiet. ***Marie är också nationell studiekoordinator för EQUAL-studien i Sverige. EQUAL är en internationell, Europeisk multicenterstudie med syfte att undersöka hur tidpunkt för dialysstart påverkar överlevnad och livskvalitet hos äldre patienter med incident GFR <20 ml/min/1.73m2. Andra pågående forskningsprojekt är registerbaserade farmakoepidemiologiska studier inom SNR, men även genom medverkan i den kardiorenala epigruppen på KI samt i den nyformerade SCREAM kohorten samt studier av olika njurfunktionsmått.

Samarbetande forskare vid Karolinska Institutet

 • Juan-Jesus Carrero, forskare Clintec Baxter Novum
 • Tomas Jernberg, överläkare i kardiologi, docent
 • Karolina Szummer, kardiolog, post-doc
 • Magnus Hansson, klinisk kemist
 • Arvid Sjölander, statistiker, MEB
 • Rino Belloccom, statistiker, MEB
 • Stefan H Jacobson, professor Danderyds sjukhus

Internationellt samarbete

 • Kitty J Jager, epidemiolog ERA-EDTA Registry, AMC Amsterdam, Holland
 • Moniek van de Luijtgaarden, forskare ERA-EDTA Registry, AMC Amsterdam, Holland
 • Friedo Dekker, epidemiolog LUMC, Holland
 • Christoph Wanner, professor nephrology, University of Würtzburg, Germany
 • Fergus Caskey, forskare University of Bristol, och UK Renal Registry
 • Shona Methven, post-doc University of Bristol, UK