Skip to main content

Demens, hörsel och kommunikation – ett outforskat område

Fler än 130 000 personer i Sverige har så svår demens att det påverkar deras förmåga att kommunicera – att förstå och förmedla tankar och information. Men vi vet inte hur många av dem som också har hörselproblem.

Hur påverkas demens av hörselnedsättning? Tänker vi sämre när vi inte hör vad som sägs?

Den som inte kan använda sitt språk för att kommunicera med omgivningen får starkt försämrad livskvalitet. Vilka insatser behövs för att förbättra kommunikationsförmågan och öka möjligheten till delaktighet?

Vi behöver forskning för att få bättre kunskap om hur svårigheterna faktiskt ser ut och om hur kommunikation och insatser på rätt kognitiv nivå kan öka förutsättningarna för delaktighet och självständighet.

Idag finns mycket lite undersökt om sambandet mellan demens, hörselnedsättning och kommunikation. Vi har forskare som kan göra detta. Nu behöver vi pengar.