Samverkan med hälso- och sjukvården

This page in English

För att bedriva en god hälso- och sjukvård och medverka till att förbättra människors hälsa måste banden mellan universitet och sjukvård vara starka. Vetenskapliga upptäckter ska snabbt översättas till nya behandlingsmetoder och vårdprogram, nya läkemedel och tekniker. Även kliniska behov bör så fort som möjligt återföras till forskningen, så att nya behandlingmetoder kan utvecklas.

Stockholms läns landsting, SLL, är Karolinska Institutets, KI, viktigaste samarbetspartner. KI:s uppdrag är att medverka till att förbättra människors hälsa genom forskning och utbildning. SLL bedriver sjukvård och patientnära forskning där behandling av patienter sätts i första rummet. Uppdragen och prioriteringarna är olika men våra verksamheter är mycket integrerade.

Det nära samarbetet syftar till att skapa en väl integrerad infrastruktur för sjukvård, utbildning, forskning och utveckling och för att få ett bättre strategiskt helhetsperspektiv över behov och resurser.

Stockholms akademiska sjukvårdssystem

Som medicinskt universitet är det mycket viktigt för KI att arbeta tillsammans med hälso- och sjukvården, och då speciellt inom Stockholms läns landsting (SLL). Vi har samma mål att bedriva utbildning och forskning med hög internationell kvalitet för att tjäna dagens och morgondagens patienter.

Detta görs genom kompetensutveckling av personal i vården implementering av forskningsresultat och, tillsammans med industrin, genom utveckling och prövning av läkemedel och medicinska produkter.

För att göra samarbetet effektivt, tas beslut om övergripande strategier för utbildning, forskning och infrastruktur i gemensamma styrgrupper inom KI/SLL-samverkan.

ALF-avtal

Stora delar av studenternas utbildning sker på regionens sjukhus, i öppenvården och i kommunernas omsorgsverksamheter. Drygt hälften av KI:s institutioner har sin verksamhet förlagd till landstingsmiljö och oftast är även doktorander, forskare och lärare vid KI yrkesverksamma på regionens stora sjukhus.

KI:s enskilt viktigaste samarbetspartner är SLL. Samarbetet bygger på det så kallade ALF-avtalet som reglerar statens ersättning till landstingen för vissa kostnader i samband med utbildning och medicinsk forskning.

SLL anvisar medel av ungefär motsvarande storlek som komplettering till ALF-ersättningen. KI och SLL ansvarar gemensamt för fördelningen av dessa resurser.

Centralt ALF-avtal

Centralt ALF-avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Centralt ALF-avtal, gäller fr.o.m. 1 januari 2015

Regionalt ALF-avtal

Det centrala ALF-avtalet kompletteras med regionala avtal mellan berörda landsting (regioner) och universitet. Förhandlingar om ett nytt, regionalt ALF-avtal mellan KI och SLL har inletts.

Regionalt ALF-avtal

Hälso- och sjukvårdSamverkan