Buller

Kontaktperson vid IMM: Mats Nilsson

Bakgrund

Samhällsbuller är ett mycket utbrett miljöproblem i Sverige och är den störning som berör flest antal människor. Drygt två miljoner människor beräknas utsättas för buller som påverkar deras hälsa och nära en miljon rapporterar besvär i eller i närheten av sin bostad. Även om buller inte uppfattas som livshotande på samma sätt som många andra miljöstörningar så betyder det mycket för vår hälsa och välbefinnande.

Exponering

Huvudsakliga bullerkällor utomhus är väg-, spår- och flygtrafik, industrier, byggnadsarbeten, restauranger, musik- och sportevenemang, lekplatser, parkeringsplatser och husdjur. Inomhus är det främst ljud från grannar, ventilationssystem samt olika sorters utrustning. I Sverige är ljud från grannar och vägtrafiken de bullerkällor som berör flest människor.

Känsliga grupper är barn och ungdomar, personer med hörselskador, skiftarbetare samt personer med anlag för blodtryckssjukdom.

Bedömning av hälsoeffekter

Buller påverkar människor på olika vis beroende på typ av buller, vilken styrka och vilka frekvenser det har, tid på dygnet samt hur det varierar över tiden. Samhällsbuller kan innebära störning av sömn och vila, stress, svårigheter att höra vad andra säger eller att använda telefon/radio/TV, försämrad uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter och försämrad inlärning samt hörselskada.

Hörsel

Risken för hörselskada ökar med ljudstyrkan och den tid man vistas i bullret, samt även på ljudets karaktär. Det finns en stor variation på känsligheten för buller mellan olika individer. En särskild riskgrupp är barn.

Bullerorsakad hörselförsämring beror på värdet av LAeq (genomsnittlig bullernivå under en bestämd tidsperiod), hur länge exponeringen pågår samt den individuella känsligheten.

Sömnstörningar

Sömnstörningar är en allvarlig effekt av samhällsbuller eftersom ostörd sömn är en förutsättning för att människan ska kunna fungera väl fysiologiskt och mentalt. De primära effekterna på sömnen är svårigheter att somna, uppvaknanden och förändringar av sömndjupet, höjt blodtryck, ökad hjärt- och pulsfrekvens, sammandragning av de ytliga blodkärlen, ändrad andning samt ökat antal kroppsrörelser under sömnen. De sekundära effekterna är trötthet, nedstämdhet, olustkänsla samt minskad prestationsförmåga.

Fysiologiska funktioner

Buller kan ha både tillfälliga och permanenta effekter på människans fysiologiska funktioner. Det är t.ex. tänkbart att vissa individer utvecklar högt blodtryck efter att långvarigt ha utsatts för höga ljudnivåer. Det finns även indikationer på att effekter på hjärt-kärlsystemet skulle kunna uppstå efter långvarig exponering för flyg- och vägbuller. Dessa effekter är oklara, men kan vara mycket betydelsefulla i ett folkhälsoperspektiv eftersom ett stort antal människor exponeras.

Psykologiska funktioner

Samhällsbuller anses kunna påskynda och förstärka utvecklingen av underliggande mentala problem. Höga ljudnivåer i arbetslivet har visat sig samvariera med utveckling av neuroser, men när det gäller samhällsbuller och mental hälsa är sambanden oklara. Ett samband kan dock inte uteslutas.

Hos både arbetare och barn har man kunnat påvisa samband mellan bullerexponering och nedsatt prestationsförmåga i olika tankekrävande arbetsuppgifter. Det som påverkas mest är läsning, uppmärksamhet, problemlösningsförmåga samt minnesförmåga.

Rekommenderade riktvärden

WHO har givit riktvärden för samhällsbuller i olika miljöer. För att undvika feltolkning önskar WHO att tabellen visas i sin ursprungliga engelska version.

Socialstyrelsen har givit ut "Allmänna råd, Buller inomhus och höga ljudnivåer, SOSFS 1996:7.

Riksdagen har beslutat om följande riktvärden för trafikbuller:

  • 30 dBA ekvivalentnivå inomhus.
  • 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid.
  • 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad.
  • 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.

Arbetsgränsvärdet för impulsljud är satt till ljudtrycksnivån 140 dB(peak). Denna gräns är även rimlig för samhälls- och fritidsbuller.

För barn och barnleksaker rekommenderar WHO en högsta ljudtrycksnivå av 120 dB(peak) som aldrig bör överskridas.

För skottbuller finns det en ökad risk för hörselförsämring vid ljudtrycksnivåer över 80 dB. Ljudnivåer vid konserter, diskotek och musik i hörlurar kan överskrida 100 dB och vara direkt hörselskadande vid återkommande exponering.

Mer information

WHO. Guidelines for Community Noise (edited by B. Berglund, T. Lindvall, D.H. Schwela & K.-T. Goh). Generva World Health Organization, 2000.

WHO. Noise and health. Copenhagen World Health Organization, Regional Office for Europe (Series "Local authorities, health and the environment"), 2000.

Nilsson, M.E. & Berglund, B. Effects of noise from combinations of traffic sources. Archives of the Center for Sensory Research, 2001, 6(1), 1-59.

Rosenlund, M., Berglind, N., Pershagen, G., Järup, L., & Bluhm, G. Increased prevalence of hypertension in a population exposed to aircraft noise. Occup. Environ. Med., 2001, 58, 769-773.