Om enheten för medicinsk bild, funktion och teknologi

This page in English

Enheten för medicinsk bild, funktion och teknologi (KIMIT) bildades 2010 vid Karolinska Institutets institution för medicinsk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC). Lokaliserad i KI´s södra campus invid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinges (KSH) och Kungliga tekniska högskolans ”Technology for Health”-hus utgör KIMIT en tvärvetenskaplig länk mellan medicin och teknik. Inflätad i sjukhusets verksamheter tillgängliggörs patienter, bilder och infrastruktur för forskning, utbildning och undervisning.

I samverkan med ”Stockholm Medical Imaging laboratory and education” (SMILE.ki.se) hanteras bilder och kursutbud för bildintresserade forskare med diversifierad bakgrund.  Genom samarbete med ”Center for Technology in Medicine and Health” (CTMH), ett KI-KTH-SLL-centrum, är vi bl.a. involverade i den nationella medicinsktekniska plattformen Medtech4Health. Involvering i det nyligen invigda Jonassons bildcentrum vid KTH campus syd ger oss tillgång till fler mulitdiciplinära forskare och avancerad klinisk och preklinisk bildutrustning. 

KIMIT består av två sammanflätade sektioner, bild- och funktionsmedicin (BFM - radiologi; C1-46, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge) respektive medicinsk teknologi (Technology for Health-huset, KTH Campus Syd) där representanter från kliniska verksamheter inom radiologi/röntgen, klinisk fysiologi, nuklearmedicin, sjukhusfysik och medicinsk teknik ingår.  Enhetens fakultetsråd består av KI-anställda professorer/ämnesföreträdare, adjungerade och gäst-professorer samt anknutna seniora forskare. Utbildning är nära knuten till forskning och  båda en integrerad del i klinikens vardag, där multidiciplinära ronder är angelägna. På en multidiciplinär arena verkar forskare och doktorander integrerat med sjukhusets, universitetens och företags personal inom basal och klinisk forskning och undervisning med att utbilda, utvärdera och tillgängliggöra förbättringar och innovationer till patienter i klinisk rutinsjukvård.

Vår forskning inom medicinsk radiologi, nuklearmedicin och klinisk fysiologi resp. medicinsk teknologi involverar alla moderna bildgivande modaliteter med fokus på högteknologisk apparatur, såsom MRI, dubbel-energi högupplöst CT, SPECT-CT, PET-CT, digital volymtomografi CBCT, elektrisk impedanstomografi och 4D-ultraljud. Till vår hjälp har vi också ett ultraljudslaboratorium med våtlabsfaciliteter där kontrastmedel och ultraljudsappartur kan tillverkas och utvärderas.

Övre gastrointestinal radiologi-forskning fokuserar mot tumördetektion och behandling men är också starkt inom transplantationsområdet. Leverfunktion och dess regeneration efter kirurgi, detektion av lever- och pancreascancer, primär skleroserande cholangit, behandlingseffekter och prediktion inom oesophaguscancer inkluderas. Neuroradiologi har fokus mot neuroinflammatoriska och neurodegenerativa sjukdomar (Multipel scleros, demens, rörelsesjukdomar). Inom interventionell radiologi utförs t.ex. translationell kemoembolisering (TACE)-terapi på lever- och njurtumörer inom kliniska prövningar. Ytterligare kliniska och prekliniska forskningsområden innefattar kardiovaskulär och torakal bildåtergivning, skelett- och trauma, myocardscintigrafi, PET-detektion av lungtumörer, hudförändringsbedömning med bioimpedans, lungfunktionsbedömning utifrån CT-bilder och impedanstomografi. Ultraljud utvecklas och utvärderas för bl.a. hjärt- och sen-detektion liksom sensorer för bl.a. e-hälsa.  Nya bildgivande och analysmetoder implementeras tillsammans med KTH. Länk till mer om forskning

Vid enheten bedrivs undervisning inom bild- och funktionsmedicin och medicinsk teknik på såväl grund- (kandidat resp. master), specialist- som forskarutbildningsnivå. Enheten ansvarar för grundutbildning av läkare i bild- och funktionsmedicin (radiologi), och deltar även i övriga utbildningsprogram vid KI och KTHs skola för teknik och hälsa (STH) för läkare, sjuksköterskor (speciellt röntgensjuksköterskor), biomedicinska analytiker, civilingenjörer, ekonomer och högskoleingenjörer inom bild- och funktionsmedicin, medicinsk teknik och medicinteknisk säkerhet. (Mer information om undervisning som bedrivs på respektive sektion finns under specifik länk).


Organisation

Birgitta Janerot SjöbergEnhetschef, professor
Birgitta Janerot Sjöberg
Telefon 08-524 835 02
birgitta.janerot@ki.se
Administratör

Telefon
 
Seppo KoskinenProfessor
Seppo Koskinen
Telefon 073-747 1896
seppo.koskinen@ki.se
Gösta HellströmUniversitetslektor
Gösta Hellström
Telefon 08-524 83509
gosta.hellstrom@ki.se
Utbildningsportal Medicinsk Teknik
Karl BodellUniversitetsadjunkt
Karl Bodell
Telefon 08-524 83510
karl.bodell@ki.se

Adress

Karolinska Institutet
Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för medicinsk bild, funktion och teknologi
Karolinska Universitetssjukhuset, C1:46, Huddinge
141 86 Stockholm
Fax. 08-711 48 40
Medicinsk Teknologi, KI
Technology for Health-huset, Blickagången 20, plan 7 (alt. leverens Hälsovägen 11 C)
141 52 Huddinge
Fax. 08-711 48 40

 

Radiologi, medicinsk teknik och bildbehandling