Om enheten för medicinsk bild, funktion och teknologi

This page in English

Enheten för medicinsk bild, funktion och teknologi bildades 2010 och utgör en tvärvetenskaplig länk mellan medicin och teknik. Här bedrivs verksamhet inom två sammanflätade sektioner, bild- och funktionsmedicin (BFM - tidigare radiologi; C2-46, Karolinska Universitetssjukhuset) respektive medicinsk teknologi (Alfred Nobels Allé 10, plan 3).

En universitetssekreterare sköter den övergripande administrationen på uppdrag av enhetschefen Birgitta Janerot. På respektive sektion finns en ämnesansvarig professor (för radiologi Peter Aspelin och Birgitta Janerot Sjöberg för medicinsk teknologi). Utöver detta finns en lektor inom radiologi och en lektor samt en universitetsadjunkt inom medicinsk teknologi. Anknutna till enheten är också två adjungerade lektorer och två adjungerade professorer i magnetkamerans fysik/nuklearmedicin. Tre docenter och åtta medicine doktorer vid röntgenkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och tre docenter resp. en forskningsingenjör inom medicinsk teknik med företags- eller sjukhusanknytning verkar dessutom aktivt med forskning och handledning inom enheten som har ett 20-tal antagna doktorander.

Vi utvecklar, utvärderar och införlivar i kliniken nya bild- och funktionsmedicinska respektive medicintekniska innovationer. Pågående forskningsprojekt presenteras under specifik länk.

Vid enheten bedrivs undervisning inom bild- och funktionsmedicin och medicinsk teknik på såväl grund- (kandidat resp. master), specialist- som forskarutbildningsnivå. Enheten ansvarar för grundutbildning av läkare i bild- och funktionsmedicin (radiologi), och deltar även i övriga utbildningsprogram vid KI, STH och Södertörns högskola för läkare, sjuksköterskor (speciellt röntgensjuksköterskor), biomedicinska analytiker, civilingenjörer, ekonomer och högskoleingenjörer inom bild- och funktionsmedicin, medicinsk teknik och medicinteknisk säkerhet. (Mer information om undervisning som bedrivs på respektive sektion finns under specifik länk).

Två stycken core facility enheter är anknutna till enheten

  • ett bildlaboratorium, SMILE och
  • den experimentella 9-Tesla MR-kamera som är belägen i L:3-huset i Solna.
  • Ett ultraljudslaboratorium med våtlabsfaciliteter.

Enhetens tvärvetenskapliga verksamhet mot en bred applikation i den kliniska vården manifesteras i samarbetet med Centrum för teknik i medicin och hälsa (CTMH) och STH . Tillsammans utvecklar vi för Stockholm en multidisciplinär plattform för medicinsk teknisk forskning, undervisning och innovationer.


Organisation

Birgitta Janerot SjöbergEnhetschef, professor
Birgitta Janerot Sjöberg
Telefon 08-524 835 02
birgitta.janerot@ki.se
Maria StaigerAdministratör
Maria Staiger
Telefon 08-524 88949
maria.staiger@ki.se
Peter AspelinProfessor
Peter Aspelin
Telefon 08-585 86236
peter.aspelin@ki.se
Gösta HellströmUniversitetslektor
Gösta Hellström
Telefon 08-524 83509
gosta.hellstrom@ki.se
Utbildningsportal Medicinsk Teknik
Karl BodellUniversitetsadjunkt
Karl Bodell
Telefon 08-524 83510
karl.bodell@ki.se

Adress

Karolinska Institutet
Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för medicinsk bild, funktion och teknologi
Karolinska Universitetssjukhuset, C1:46, Huddinge
141 86 Stockholm
Fax. 08-711 48 40
Medicinsk Teknik
Alfred Nobels Allé 10, 3 tr.
141 83 Huddinge
Fax. 08-711 48 40

 

Radiologi, medicinsk teknik och bildbehandling