Skip to main content

Vill du samverka med näringsliv och myndigheter? – Ansök nu

KI vill stimulera till ökad samverkan med omgivande samhälle. Nu kan du söka medel för professionell praktik hos en samverkande organisation. Utlysningen görs för att öka rörligheten mellan akademi och andra organisationer.

Genom projektet PAUS, Personrörlighet för Akademin med Utbildningsfokus och Studentmedverkan, där sju av Sveriges lärosäten deltar, kan du som medarbetare tillbringa en del av din arbetstid i en extern organisation.

Hittills har fyra KI-medarbetare fått möjlighet att vinna erfarenhet från andra arbetsplatser som är relevanta för deras tjänst på KI.

Andra ansökningsomgången är nu – ta chansen!

Syftet med PAUS är att:

 • Möjliggöra för lärare, forskare och teknisk/administrativ personal att genomföra ett tidsbegränsat uppdrag på ett företag eller annan organisation utanför akademin, vilket genererar ny kunskap och nya perspektiv till KI:s utbildning, forskning och verksamhet.

 • Skapa mervärde för bägge parter genom etablerandet av nya samarbeten, till exempel examensarbeten och forskningssamarbeten.

 • Främja personrörlighet och ingår som en integrerad del av lärosätets samverkansstrategi.

Kriterier

Ansökan är öppen för samtliga KI-anställda; lärare, forskare och administrativ/teknisk personal. KI uppmuntrar till samverkan med nya organisationer, likväl som till utökade samarbeten inom KI:s redan etablerade partnerskap.

Uppdraget ska vara

 • Berikande för samarbetet mellan KI och mottagande part.
 • Definierat och en del av pågående verksamhet hos mottagande part, förslagen på uppdrag ska inte presenteras som ett separat projekt enbart för PAUS.
 • En utmaning och ge den sökande möjlighet att utveckla sin kompetens.

Sökande ansvarar för att kontakta den organisation man vill göra sitt utbyte på.

Beslut

Antagning beslutas av styrgruppen för SKISS efter bedömning av hur väl ansökan uppfyller fördefinierade kriterier;

 1. Nyttan för KI inom utbildning, forskning och/eller annan verksamhet inom KI.
 2. Beskrivning av etablerandet av nya eller hur de redan etablerade samarbetena stärks av att sökande deltar i PAUS.

I bedömningen kommer hänsyn att tas till behovet av att den samlade satsningen speglar bredden på KI:s verksamhet.

Omfattning och tidsplan

Ett uppdrag innebär 20 procent av heltid under max sex månader. Uppdraget hos mottagande part rekommenderas ske minst en dag i veckan men initialt gärna två eller fler dagar i veckan. Uppdraget kan även ske i en organisation i utlandet och då kan ett annat upplägg behöva diskuteras. Ansökan gäller perioden september 2019 - februari 2020.

Ersättning

Finansiering finns för fyra utbyten samfinansierat av KI och Vinnova. Institutionen rekvirerar medel för lönekostnaden (inklusive LKP samt INDI), och eventuella resekostnader upp till totalt 160 000 kronor per utbyte. Ersättning utgår inte till mottagande part.

Dokumentation och uppföljning

Erfarenheter från projektet kommer att delas mellan de medverkande lärosätena, mottagande parter samt de forskare/lärare/personal som haft ett uppdrag.
Antagna deltagare och kontaktpersoner vid samverkande organisation förväntas delge sina erfarenheter via presentationer, enkäter och deltagande i fokusgruppssamtal.

Ansökan

Ansökan är öppen mellan 4 mars till 4 april 2019.

Ansökan på max två A4-sidor (12 punkters text) ska innehålla följande:

 • Kort beskrivning av den sökandes nuvarande arbete vid KI (forskningsprojekt, utbildningsansvar, administration).
 • Beskrivning av den sökandes externa samverkan idag och vad deltagandet i projektet kan tillföra forskningen, och/eller utbildningen (på grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarutbildningsnivå) eller den administrativa verksamheten vid KI.
 • Beskrivning av hur den sökandes kompetens bidrar till partnerorganisationens verksamhet och det planerade uppdraget.
 • Beskrivning av hur erfarenheter som erhålls under utbytesperioden kan främja KI:s verksamhet

Bilagor

 • CV, max 2 sidor (12 punkter text)
 • Skriftligt underlag från mottagande part (externt företag/organisation) om intresse av att medverka, beskrivning av planerade uppdraget och vem som är kontaktperson på företaget/organisationen
 • Intyg från sökandes närmaste chef/prefekt

Ansök online i KI collaboration portal (klicka på texten för länk)

Beslut om antagning meddelas via e-post senast 29 april 2019

Antagna till KI:s personrörlighetsomgång 1, hösten 2018

 • Nina Bandmann, universitetsförvaltningen har samverkat med Life Science-kontoret vid Regeringskansliet

 • Stefano Bonacina, institutionen för lärande, informatik, management och etik har samverkat med Swedish Standards Institute

 • Mia von Knorring, institutionen för lärande, informatik, management och etik har samverkat med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

 • Torbjörn Vestberg, institutionen för klinisk neurovetenskap har samverkat med Derome AB.

Läs mer om projektdeltagarna 2018

Projektet PAUS är ett delprojekt inom det övergripande projektet SKISS - Stärka KI:s Strategiska Samverkanskapacitet.

Kontaktpersoner
Anethe Mansén, Karriärservice
Projektledare PAUS

Kerstin Lundin, Grants Office
Projektledare SKISS

Samordnare

Anethe Mansen

Telefon: 08-524 863 76
Enhet: Student- och karriärservice
E-post: Anethe.Mansen@ki.se