This page in English
Laddar profil information

Om mig

Docent i omvårdnad, leg. sjuksköterska samt lärare med erfarenhet av att leda, utveckla och medverka i olika kurser och utbildningsprogram på Karolinska Institutet. Min forskningen utgår primärt från Ambulerande omvårdnad som omfattar hälso- och sjukvårdens verksamheter som finns utanför etablerade vårdenheter som sjukhus och primärvård, mitt fokusområde är den akuta prehospitala vårdkedjan. Förutom funktionen som lärare och forskare så arbetar jag även som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvården i Stockholm och är sedan 2013 samordnare för Akademisk ambulans. Akademisk Ambulans är en samverkansorganisation där bland annat samtliga prehospitala vårdgivare, Stockholms Läns Landsting (SLL) och KI samverkar i syftet att; stärka patientnära forskning, utbildning och utveckling för att öka vårdens kvalitet inom ambulanssjukvården.

Utbildning

2012 Doktorsexamen. Feedback between dispatch centre and ambulance- Strengthening the chain of care, Karolinska Institutet

2001 Magisterexamen, pedagogik inriktning omvårdnad

1994 Högskoleexamen i Intensivvård 

1988 Sjuksköterskeexamen- legitimerad sjuksköterska

Forskningsbeskrivning

Forskning inom prehospital vård omfattar patientens akuta vårdkedja; samtalet till 112, ambulanspersonalens bedömning och omhändertagande samt det första omhändertagandet på sjukhusens akutmottagning.

Aktuella forskningsprojekt

  • Lic stud, specialistsjuksköterska Annika Alm (annika.alm@ki.se) utgår från jämlikvård i sina studier inom ambulanssjukvård.
  • Ambulanssjuksköterska Denis Jakopovic (denis.jakopovic@ki.se) undersöker vilka effekter FRAPP (Framtidens Prehospital IT-Plattform) har på den prehospitala vården i Stockholms Läns Landsting.
  • Doktorand, Paramedic, Ian Howard (ianhoward@outlook.com) utvecklar och utvärderar systematiskt kvalitetsindikatorer inom ambulanssjukvården i Sydafrika.
  • Doktorand och Ambulanssjuksköterska, Anna Hörberg (anna.hoerberg@sll.se)‎  undersöker om mentorskap inom ambulanssjukvården kan vara ett sätt att optimera ambulanspersonalens professionella och personliga utveckling.
  • Doktorand och Ambulanssjuksköterska Tomas Nilsson (tomas.nilsson@ki.se) undersöker sjuksköterskestudenters lärande i specialistsjuksköterskans kontext- ambulanssjukvård
  • Doktorand, Mats Christiansen (mats.christiansen@ki.se) undersöker effekter av tidig identifikation av patientrapporterade symtom under behandling för prostatacancer med stöd av en interaktiv IT-plattform 
  • Doktorand och Ambulanssjuksköterska Jakob Lederman (jakob.lederman@ki.se) Undersöker ur ett epidemilogiskt samt patient och personal perspektiv vad som händer när patienter inte medföljer ambulans till nästa vårdnivå
  • Ambulans- och barnsjuksköterska Klara Karlsson (klara-karlsson@hotmail.com) Utvärderar och utvecklar omhändertagandet av barn och deras föräldrar inom ambulanssjukvården

 

Pedagogiska meriter

Ledamot KI Pedagogiska Akademi

Akademiska priser och utmärkelser

2017 KLOK priset till akademisk Ambulans
Priset tilldelas en vårdenhet inom SLL som bedöms ha gjort berömvärda insatser som stödjer grundutbildningen vid KI inom ett eller flera områden (utdelning 27/9)

MOTIVERING: ” Man har på ett föredömligt sätt lyckats organisera och implementera ambulanssjukvården som en VFU –arena för studenter som på ett spännande och utmanande sätt får integrera teori och praktik samt träna och utveckla sina kliniska färdigheter

Länkar

Laddar publikationer

Karta